Avel&Hälsa

breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.

Presentation från SLU

Vi (Sara Saellström och Henrik Rönnberg) är mycket glada och tacksamma över att få börja arbeta med detta projekt som gjorts möjligt genom den stora donation vi har fått ta del av till Makarna Johanssons minne. Målet är att kunna samla mer fakta om de tumörsjukdomar som är vanliga hos just boxer och kunna förbättra diagnostik, behandling och på lång sikt även förebyggande arbete genom avel. Vi har valt att kalla projektet BOX CANCER för att påminna att vi vill arbeta aktivt för att förebygga cancer hos boxer men även förbättra prognosen och ge bättre möjligheter till tidig upptäckt hos de boxrar som ändå drabbas av cancer. Namnet vill också symbolisera att tillsammans så ska vi ge cancer en tuff match och helst förpassa den ut från ringen, hos boxrar, andra hundar och även människor.

Projektet är tänkt att löpa i tre steg

 • På kort sikt (år) ämnar vi utveckla en bättre analys av TK1 (thymidin kinas 1) som är en tumörmarkör och i kombination med CRP hoppas vi kunna upptäcka allvarlig cancer och följa patientens svar på behandling
 • På medellång sikt (3 år) verkar vi i en grupp som studerar möjlighet att upptäcka tumörer tidigt med liquid biopsies. Detta innebär att man genom ett blodprov kan se om hunden har en tumör, få veta mer om tumörens egenskaper och även vilken typ av behandling den kan vara känslig för.
 • På lång sikt (5 år) arbetar vi med att detektera genetiska skillnader hos boxer som utvecklar tumörer och identifiera genetiska riskfaktorer för att drabbas av cancer. Detta skulle kunna vara en hjälp i ett framtida avelsarbete och val av kombinationer av djur.

Parallellt pågår flera immunterapiprojekt där vi behandlar hundar som drabbats av allvarlig cancer som saknar behandlingsalternativ idag.

Provtagning - Hur din boxer kan bidra

Projektet Box Cancer behöver er hjälp med att samla in:

 • Blodprover på boxrar med ALLA typer av tumörer, inför operation eller när de upptäcks.
 • Vävnadsprover på tumörer i samband med att de opereras eller när man låter hunden somna in.
 • Blodprover från friska hundar – gärna äldre (>8 år).
 • Prover från alla boxrar är dock intressanta, en ung boxer som man samlar prover från kan i framtiden bli en frisk äldre ”kontroll” hund eller ha utvecklat någon form av tumör.
 • Med bra kontaktuppgifter kan vi kontinuerligt uppdatera status på de hundar som donerat blod. Alla insamlade hundar gör skillnad!

Ladda ner instruktioner för provtagning

Ladda ner medgivaravtal

Om veterinär önskar ersättning (max 300kr ersätts) för provtagning finns instruktion på hunddna.slu.se och specifikt på sidan:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/info-o-anvisn-170605.pdf

Föreläsningar

Planen är att vi, förutom information som vi presenterar här och i Boxerbladet även ska hålla en utbildnings- och informationsträff en gång per halvår där vi föreläser om cancer hos hund i allmänhet och hos boxer i synnerhet samt även berättar lite om hur projeket fortskrider. Förhoppningsvis kan vi också ta upp ämnen på initiativ och önskemål från er i klubben. Den första träffen som förstås blir nätbaserad planeras att hållas under höst/vinter 2021. Mer information om träffen kommer att annonseras på hemsida och i Boxerbladet när tid och datum bestämts.

Vi önskar er alla en skön vår tillsammans med era hundar!

Sara Saellström
Resident i onkologi (genomgår europeisk specialistutbildning i onkologi)
sara.saellstrom@slu.se

Henrik Rönnberg
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
henrik.ronnberg@slu.se

SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet
april 2021

sluLogoWebb 

 

 

tillDigSomSkaKopaValp

Råd till valpköpare

Alla hundraser har sin charm - men Svenska Boxerklubben gullar naturligtvis extra med boxern – en spjuver, en atlet och en charmknutte av rang. En ängel i en gangsters skepnad säger somliga, världens bästa kompis, kärvänliga, kramgoa - men också en hund som gillar att jobba med en energi utan begränsning. Många anser att boxern är en av världens bästa räddningshundar - de ger aldrig upp.

Före valpköpet

Tänk på att du måste kunna ta väl hand om din vän under lång tid framöver. Det är inte lite en boxer fordrar i form av tid och intresse. Boxern är en brukshund och kräver som sådan inte bara mycket och regelbunden motion, utan även mental stimulans. Boxerns storlek och livliga temperament gör att det ofta fordras en tydlig och konsekvent uppfostran, grundad på vänlighet. Den tycker om att arbeta, varför den också bör få den möjligheten. En hund är dessutom ett flockdjur och ska inte lämnas ensam. Enligt svensk lag får man inte lämna hunden utan tillsyn för länge och har du en valp under 4 månader får den inte lämnas ensam mer än korta stunder.
SKK Ensam hemma

Rasstandard

För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt.
Boxerns ursprung är Tyskland, du kan läsa mer om under boxerns historia och ursprung och rasstandard under exteriör

Val av valp och uppfödare

Kontakta helst flera uppfödare. Bli inte förvånad eller irriterad om du utsätts för en rad ingående frågor. En seriös uppfödare vill hålla fortsatt kontakt med sina valpköpare. Dels för att få följa valpens utveckling, vilket har betydelse för det fortsatta avelsarbetet, dels för att bistå med råd och hjälp så att du och din valp får de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans. Det är av avgörande betydelse att din valp startat sitt liv i en bra miljö. Uppfödaren har ett stort ansvar vad gäller valpens utveckling, såväl när det gäller arv som miljö.
När man väljer valp väljer man till stor del föräldradjur. Avelsmaterialet ska vara väl dokumenterat och testat med officiella meriter. Likaså ska uppfödaren kunna svara uppriktigt på frågor om vilka sjukdomar och defekter som förekommer inom släkten. Ta därför reda på så mycket som möjligt om mor och farföräldrarna, liksom om föräldradjurens kullsyskon och tidigare avkommor efter hanen eller tiken.

Mentalitet

Mentalitet hos boxer är av allra största vikt. En hund som inte har en stabil mentalitet kan få utstå mycket lidande och inte minst, orsaka sin ägare många problem. En hunds mentalitet påverkas genom arv och uppväxtmiljö. Först uppfödarens och därefter den miljö du som ägare ger den. Man förstår då hur viktigt det är att innan köp av valp, förvissa sig om föräldradjurens bakgrund och valpens första miljö.

De officiella tester som används för att bedöma mentaliteten hos boxer är:

 • Känd mental status vid genomfört MH.
 • Mentaltestdelen vid Korning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns mentalitet.

Sjukdomar

Boxer, liksom andra raser, är emellanåt utsatt för sjukdomar och skador. Det finns ingen garanti för att två friska föräldrar får genomgående friska avkommor. Men för att minska risken för sjukdom, bör all avel bedrivas med friska djur, såväl mentalt som fysiskt.

Läs gärna mer om detta under Hälsoprogram.

Exteriör

Det som bl.a. ger rasen boxer dess särprägel är utseendet, exteriören. Betydelsen av en god exteriör inom en ras kanske kan tyckas mindre viktig. Men det handlar inte enbart om skönhet, det handlar också om rasens funktionalitet och det ändamål vilket rasen avlats fram för.
Som brukshund måste en boxer vara sunt anatomiskt byggd för att tåla de påfrestningar den utsätts för

Det som används för att bedöma boxers exteriör är:

 • Exteriörbeskrivning
 • Utställning

Vid en utställning jämförs hunden först med rasstandardens exteriöra krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris. Kvalitetsbedömning innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav. Lämpligt är att din valps föräldrar har en kvalitetsbedömning vid officiell utställning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns exteriör och Utställning

Köpet

När du väl gjort ditt val och bestämt dig för en boxervalp, så tänk på att valpen kan hämtas först vid 8 veckors ålder. Tidigare är den inte mogen att lämna mor och syskon. Det kan ge valpen men för livet att alltför tidigt berövas den trygghet och uppfostran som tiken och kullsyskonen erbjuder.

När valpen är färdig att levereras och du ska hämta den, ska:

 • SKK:s köpeavtal upprättas, läs noga igenom innan du skriver under
 • Registreringsbevis från SKK (stamtavla) ska du få från uppfödaren
 • Valpbesiktningsintyg, ej äldre än sju dagar, erhålles från uppfödaren
 • Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccinationsintyg och uppfödaren bör också kunna ge dig ett schema för vaccinationer och avmaskning.
 • Valpen bör dessutom vara avmaskad.
 • Valpen ska vara id-märkt med chip eller tatuering och av uppfödaren ska du få en ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda.
 • Skötselanvisningar, matlista m.m. ska kunna erhållas från uppfödaren

Övrigt

När valpen är runt sju veckor gammal, alltså strax innan valpen hämtas, ser många uppfödare till att valpen grundvaccineras mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit). Det är inte tre sprutor utan en enda, en så kallad trippelvaccination. På det köpeavtal du får framgår det om valpen är vaccinerad eller inte. 
Om inte uppfödaren ombesörjt försäkring av valpen, så teckna omgående en sjuk- och livförsäkring för din boxer. Kostnaderna för veterinärvård är ofta mycket höga, varför en försäkring är trygg att ha.

SKK:s vanliga juridiska frågor och svar.

Till sist:

Svenska Boxerklubben ber att få önska dig och din boxer Lycka till! 

Mentalitet som avelsverktyg

mh

Eftersom hundar i stor utsträckning nedärver beteenden och egenskaper har uppfödare med hjälp av mentalbeskrivning/MH stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma. Det viktigt för uppfödare att få hela kullar MH-beskrivna för att kunna se om de har lyckats få fram den mentalitet som är önskvärd för rasen (enligt RAS). Med hjälp av MH kan man också föra statistik över avkommor till ett föräldradjur/föräldrapar. Och det är också till stor hjälp för framtida boxerägare i sitt val av valp, att veta hur föräldrarna är mentalt.

För att få boxervalpar registrerade hos Svenska kennelklubben krävs bl.a. att båda föräldradjuren har känd mental status, mentalbeskrivna. Det ska ske innan parning.

Förutom mentalbeskrivningen finns möjlighet att mentaltesta MT/kora avkommor. Här bedöms hundens mentalitet med hjälp av olika testsituationer. Om hunden blir godkänd i mentaltestet samt även i exteriördelen, en noggrann genomgång av hundens exteriör av exteriörbeskrivare enligt fastställt protokoll, erhåller hunden titeln ”korad”.

Mentalbeskrivning av valpar MV

Det finns också en mentalbeskrivning av valpar, MV. Syftet med mentalbeskrivning valp är att på sikt få ett material/underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till MH och MT. Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

Se även www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-valp-mv

Mentalbeskrivning hund MH

Mentalbeskrivning ger ägare och uppfödare en beskrivning av hur en hund reagerar på diverse retningar. Under ca 40 minuter går ägaren och hunden genom en bana med olika stationer. Under banan exponeras hunden för ett antal olika testsituationer. Allt iakttas av en mentalbeskrivare som i ett protokoll noterar hur hunden reagerar. I protokollet antecknas vad hunden gör på en intensitetsskala, d.v.s. om den inte gör något alls kommer krysset i ruta ett och om den reagerar snabbt/mycket hamnar det i ruta fem.

Det är en ren beskrivning av vad hunden gör under banans gång och inget är fel eller rätt. Hunden blir vare sig godkänd eller underkänd. Resultatet kan användas som information i avelsarbetet, för ägaren som förhoppningsvis lär känna sin hund bättre och för etologiforskare. MH krävs för att få tävla i bruksgrenarna och även på föräldradjur för att få registrera valpar hos Svenska Kennelklubben.

Varje hund får efter ett MH ett så kallat spindeldiagram, förutom det protokoll som ägaren får, i diagrammet kan man se individens reaktioner jämfört med den genomsnittliga boxern.

spindeldiagramBoxer

Protokoll liksom diagram för varje individ finns på SKK Avelsdata

Se även www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh

Mentaltest hund MT 

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972. För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Se även www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007

Boxer för omplacering

Detta är en tjänst för boxer i behov av nytt hem. Har du en hund som behöver nytt hem?

Minimiålder för boxer till omplacering är 6 månader. Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Observera att hundar som anmälts till omplacering (ej foderplacering) inte nödvändigtvis uppfyller valphänvisningskraven. Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter.

Vid eventuella frågor kontakta Ulrika Edgren

Annonserna under Omplacering ligger kvar en månad om inte förlängning eller borttagning anmäles!

Glöm inte att meddela när anmäld hund har fått ett nytt hem!

Anmäl hund för omplacering via detta formulär. 

kopaValp

Köpa Valp och Omplacering

Söker du en boxervalp eller boxer för omplacering? Då är vi glada att du kommit till Boxerklubben. Här får du både bra information om rasen och kan hitta valpar på sidan för födda och planerade kullar och omplaceringar genom vår omplaceringstjänst.

Att föda upp valpar med fokus på hälsa och sundhet ställer många krav på uppfödaren. Boxerklubben har som rasklubb det delegerade avelsansvaret för rasen och har utarbetade avelsrekommendationer. De innehåller dels de krav som finns genom SKKs hälsoprogram och dels de rekommendationer som är utarbetade av Svenska Boxerklubben. Dessa rekommendationer överensstämmer ofta med det avelsarbete som sker i andra europeiska rasklubbar

Det kan vara svårt att hitta en boxervalp, då antalet registreringar är långt färre än efterfrågan. Ofta kan hela kullen vara bokad långt i förväg. Vi kan då rekommendera att du tar kontakt med flera uppfödare med hjälp av vårt uppfödarregister. Det är också en mycket bra metod att besöka våra boxerspecialer dit uppfödare kommer för att ställa ut för att få en första kontakt.

Läs mer...

Om uppfödarregistret

 

Allmänt

Registret är till för uppfödare i Svenska Boxerklubben:

 • De uppfödare som anmäler sig till registret får möjlighet att få kull på valphänvisningslistan innan den är registrerad i SKK samt möjlighet att få planerad kull på valphänvisningslistan på Svenska Boxerklubbens webbplats.

 omUppfodarregistret

Grundkrav för deltagande i Uppfödarregistret

 • Alla registrerade ägare av kenneln ska vara medlemmar i Svenska Boxerklubben
 • Följer SKK:s grundregler

Hur gör man för att komma med i registret?

Anmäl till registret genom att fylla ut följande formulär

Anmälningsavgift 200 kr insättes på PG 27109-8, Svenska Boxerklubben.

 

Rekommendationer Spondylos

Spondylos är en inflammatorisk degenerativ sjukdom på hundens ryggrad. Det bildas utväxter, osteofyter, som kan förekomma på sidorna, på undersidan eller ovansidan av ryggraden. Det börjar ofta i nacke eller början av ryggen för att sen öka med tid.

Spondylos hos äldre hundar är inte ovanligt oavsett ras, men hos just boxer kan det börja redan vid nio månaders ålder. Den utvecklas som snabbast upp till tre års ålder, för att sen sakta ner i utvecklingen. Spondylos ses vid vanlig röntgen.

Boxerklubbens rekommendation är att ryggen ska röntgas efter två års ålder. Röngen sker hos veterinär. Bilderna skickas sedan antingen ner till tyska boxerklubben för avläsning där eller till svensk avläsning av veterinär Lennart Sjöström.

 

Klicka på bilderna här nedan för att ladda ner dokumenten som gäller för avläsning i Tyskland

loggaInstruktionerSpondylos     logoSpondylosIRontgenremissSjostrom     loggaOversattningSpondylos201909

 

Klicka på bilden nedan för att ladda ner dokument som gäller för avläsning i Sverige

logoSpondylosIRontgenremissSjostrom

 
Resultat från spondylosröntgen publiceras i nedanstående lista. Där ingår de hundar vars röntgenbilder skickats till Tyskland och där ägaren gett sitt tillstånd, och samtliga röntgenbilder som skickats för svenska avläsning av Lennart Sjöström. Listan är sorterad på hundens namn i stamtavlan. Hundar markerade med avvikande färg har ej uppnått 2 års ålder vid röntgentillfället.
 

• Lista över spondylosröntgade hundar

 

Vill du veta mer?

Klicka på länken till Boxerbladets tema om spondylos.


tileBoxerbladetSpondylos

uppfodare


Till uppfödare av boxer

Vi är glada att du söker dig till oss på Svenska Boxerklubben; redan som etablerad uppfödare, nybliven eller kanske går du i tankarna att en dag bli uppfödare. 

Det är mycket att hålla koll på som uppfödare! Tiken och valparna ska ha det bra på alla sätt, rastgården ska ha rätt storlek, miljön ska vara säker, hundarna ska ha motion och stimulans, flocklivet ska fungera och mycket annat.

Vi försöker här samla information om uppfödning, vilka lager och regler som gäller. Här finns också information om vår avelspolicy samt avelsrekommendationer och mycket annat som är till hjälp i ditt avelsarbete. Och vilken hjälp du som uppfödare kan få av din rasklubb.

Bra länkar

Bland länkarna nedan finner du viktig information för dig som är uppfödare. Det handlar om allt från vilka lagar som berör din verksamhet till de förmåner du som är uppfödare av boxer har som medlem i Svenska Boxerklubben. Tänk på att du räknas som uppfödare även om du inte har ett kennelnamn och bara avser att ta en kull på din tik, ansvaret är detsamma för varje individ som föds och för varje valpköpare.

Jordbruksverkets regler
SKK:s grundregler
SKK Inför din första valpkull
SKK Tips och Råd
SKK Avelsdata

Om du funderar på att bli uppfödare…

Som uppfödare är du skyldig att följa Jordbruksverkets regler och anvisningar samt SKK:s grundregler. Både uppfödare och hanhundsägare är skyldiga att sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för boxer.

Ställ dig själv följande frågor:

 • Har jag tillräckligt med tid för att ta hand om valparna tills de är gamla nog att flytta till sina nya hem, vilket vanligtvis är 8 veckor?
 • Har jag tillräckligt med kunskap för att kunna ge mina valpköpare råd och hjälp gällande hur man tar hand om en valp vilket inkluderar skötsel, mat, träning och hälsofrågor?
 • Kan jag tillräckligt om valpning för att kunna hjälpa min tik, om det behövs?
 • Har jag råd att betala för ett kejsarsnitt om det skulle visa sig behövas?
 • Kan jag och tiken hantera en stor kull på t.ex. 10 valpar?
 • Har jag tillräckliga kunskaper för att sköta kullen korrekt, inklusive avmaskning, vaccinationer och socialitetsträning av valparna?
 • Kan jag hitta bra hem till alla valparna?
 • Har jag möjlighet att ta tillbaks eller omplacera valpar/unghundar om det blir nödvändigt?

Om du inte kan svara JA på de ovanstående frågorna så kanske du inte skall bli uppfödare.

Om du har svarat JA på alla frågorna så får du inte glömma följande:

 • Ansvarsfulla uppfödare har avsikten att varje ny kull som de föder upp skall vara bättre än föräldrarna.
 • Ansvarsfulla uppfödare tar stor hänsyn till hälsofrågor, exteriör och mentalitet.
 • Ansvarsfulla uppfödare planerar framåt för varje parning så att varje producerad valp kan växa upp i bästa möjliga miljö.
 • Ansvarsfulla uppfödare accepterar sitt ansvar för valpar som de fött upp och är tillgängliga för att ge valpköpare råd, hjälp och information även efter leverans.
 • Ansvarsfulla uppfödare utvärderar tidigare kullar utefter de hjälpmedel vi har idag (röntgen av höfter & knän, samt MH-test) innan en ny kull på samma tik planeras. Även andra hälsobrister i tidigare kull/kullar måste finnas med i avelsplaneringen. 

Vidare har du som uppfödare ett speciellt ansvar för rasen och du bör som uppfödare arbeta efter rasklubbens avelspolicy.

Avelspolicy

Svenska Boxerklubben har en Avelspolicy som består av avelsmål samt av en avelsstrategi för att uppnå avelsmålen. RAS, Rasspecifik Avels Strategi, är alla rasklubbar ålagda av SKK att ha. Svenska Boxerklubbens RAS är från 2017. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra boxer, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete.

Rasspecifik avelsstrategi RAS (pdf)

Vad kan din tik tillföra rasen? Det handlar om att fördjupa sina kunskaper – och att ta konsekvenserna som den ökade insikten kan medföra. Oavsett hur gullig och rar din tik är kan det hända att du kommer fram till att hon inte håller måttet som avelshund. Det räcker inte med att de hundar som ska gå i avel är friska, utan här måste man även ta stor hänsyn till familjebilden, d.v.s. hur ser det ut i tikens/hanens syskonkull, hos föräldrarnas och eventuellt tidigare avkommor?

Innan du parar din tik tänk då noga över det ansvar du som uppfödare och hundägare har. Avel är inget man bör ägna sig åt lättvindigt utan man ska noga fundera över vad varje kombination kan tillföra rasen och om du har den kunskap som krävs för att bedriva avel på ett ansvarfullt sätt. Du som uppfödare bör även ha så gedigna kunskaper om hund i allmänhet och Boxer i synnerhet att du kan finnas där som stöd och hjälp till dina valpköpare i allehanda situationer under hundens liv. Hälsa är otroligt viktigt att ta hänsyn till vid avel, inte bara den fysiska, utan även den mentala hälsan. Se till att använda de verktyg för utvärdering som finns att tillgå och värdera resultaten noga. "Frisk och sund" är så mycket mer än bara höftleder och knäleder eller ett genomfört MH. Som uppfödare har du ett ansvar att endast avla på individer som inte bär på anlag som ger ökad risk för sjukdom eller undermålig mentalitet.

Att avla på sjuka eller mentalt undermåliga hundar är inte bara opassande utan strider även mot Svenska Jordbruksverkets föreskrifter för hållande av hund – avel.

Hanhundsägare har också ett stort ansvar

Det är alltid tikägaren som väljer en passande avelshane till sin nästa kull och hon eller han har därför ett stort ansvar för att hundaveln bedrivs på ett bra sätt. Men det har hanhundsägare också! Hanhunden och tiken kommer i lika hög grad att påverka utvecklingen inom rasen.

Avelsdata

Vad har vi för verktyg och vilka vägar kan man gå för att hitta lämpliga avelsdjur? Utan tvekan finns det en personlig tillgång som är oerhört betydelsefull, nämligen vetgirighet. Ju mer du sätter dig in i din ras, din hunds familj och de enskilda avelsdjuren, desto större chans har du att göra ett bra avelsval. Strävan att inför varje parning ha tillgång till största möjliga mängd information borde å andra sidan vara lika viktigt för hanhundsägaren som för tikens ägare. En ur hälsohänseende misslyckad kull belastar avelshanen i lika hög grad som tiken.

Avelsdata är en guldgruva för den vetgirige! Här hittar du information om hundars hälsa, mentalitet, tävlingsresultat m.m. och får en bättre överblick för hela familjebilden. Du kan titta på vad hundars avkommor har för statistik gällande hälsa, mentalitet och övriga resultat. Göra provparningar med de tilltänkta avelshundarna m.m. m.m. Var inte rädd för att prova dig fram!

Förmåner för Uppfödare

Som medlem i Svenska Boxerklubben har du följande förmåner:

 • Du kan vara med i uppfödarregistret, anslutningsavgift 200 kr.
 • Möjlighet att få kull på valphänvisningslistan innan den är registrerad i SKK samt möjlighet att få planerad kull på valphänvisningslistan på Svenska Boxerklubbens webbplats.
 • Som uppfödare av boxer kan du få hjälp och stöd av Avels- Hälsokommittén och Arbetsgruppen Mental i olika frågor som berör din uppfödning.
 • Deltagande i boxerträffar och utbildningar.

  Välkommen med dina frågor och tankar 

Svenska Boxerklubbens Avelsrekommendationer

Föräldradjuren

Rekommenderas omfattas av följande innan parning:

Hälsa

Höftleder

 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med grad A, B eller C för att få valpkullen registrerad i Svenska Kennelklubben
 • Beräknat kullindex rekommenderas vara 100 eller högre för den planerade kullen. Index räknas vid parningstillfället som (index mor + index far) delat med 2
 • För utländska avelsdjur utan svenskt HD-index gäller att de ska vara röntgade med grad A eller B.
 • För importerade hundar som är registrerade i Sverige gäller svenskt index.

Sedan 2012 gör skattning av avelsvärden, s.k. index för HD för att få ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa hos hund. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras på SKKs webbsida under Avelsdata.

Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess röntgenresultat, bör avelsbeslut i raser för vilka index beräknas baseras på hundens index snarare än på röntgenresultatet. Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva. Genomsnittet i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av rasen) motsvarar ett index på 100. Det betyder att en hund med index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre ledstatus än rasen i genomsnitt.

SKKs generella rekommendation är att föräldradjurens genomsnittliga HD-index (avkommans förväntade index, kallat kullindex) vid parningstillfället bör vara större än 100, vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som är bättre än genomsnittet i rasen.

För utländsk hund beräknas index enligt det egna landets metodik.
De nordiska ländernas metodik är densamma (den så kallade BLUP-metoden) men skattningen är ändå inte direkt jämförbar.
Länder utanför norden har ytterligare en annan metodik.

Värdefullt att känna till är att i Sverige är ett så högt indextal som möjligt det bästa.
I flera andra länder är ett så lågt indextal som möjligt det bästa.
Utgångspunkten är dock i samtliga beräkningsmetoder 100. 

För att ta reda på vad som gäller för publicerade valpkullar i Boxerklubbens valphänvisning, hänvisar vi till kontakt med uppfödaren.

Hjärtundersökning

 • Båda föräldradjuren rekommenderas vara hjärtavlyssnade med auskultation (avlyssning med stetoskop) utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och/eller doppler. Avelsrekommendationen är grad 0, 1, 2

Instruktioner för hjärtavlyssning

Ryggröntgen

Röntgen av ryggraden för att undersöka förekomst av spondylos. Gäller hundar födda 1 januari 2016 och senare.

 • Avelsrekommendationen är att det svenska avelsdjuret är röntgat efter 2 års ålder
 • Avläsning av ryggröntgen ska göras i Tyskland, enligt anvisningar från Svenska Boxerklubben alternativt genom svensk avläsning av veterinär Lennart Sjöström.
 • För utländska avelsdjur gäller hemlandets regler

Instruktioner för spondylosröntgen

Exteriör

 • Utställd med kvalitetspriset ”very good” på officiell utställning eller godkänd vid exteriörbeskrivning

Mentalitet

 • Genomförd mentalbeskrivning, MH, med kryss i alla rutor
  Hundar med kryss i följande rutor rekommenderar rasklubben att inte använda i avel:
  • Ruta 1 kontakt hälsning
  • Ruta 1 kontakt hantering
  • Ruta 4-5 skott

alternativt:

 • Genomfört mentaltest, MT, med godkänd mentaldel
  Hundar med kryss i följande rutor rekommenderar rasklubben att inte använda i avel:
  • Ruta 1 social självsäkerhet
  • Ruta 1 social nyfikenhet
  • Ruta 1 eller 2 imponer/hotbeteende

Tik får inte starta på någon form av mentalprov när parning har skett.

Utländska avelsdjur ska rekommenderas omfattas av mentalprov

 • MH, ZTP, BH och likvärdiga mentalprov i hundens hemland, samt IPO och andra internationella prov som kräver BH eller likvärdigt mentalprov före start.

Allmänt

Viktigt att beakta i avel

Uppfödaren är skyldig att känna till, och följa, såväl SKK:s som Svenska Boxerklubbens rekommendationer angående Brakycefali

Svenska Boxerklubben uppmanar uppfödare av boxer att:

 • Använda hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avel.  Enligt boxerns rasstandard ska nosryggens längd förhålla sig till skallens längd som 1:2, mätt från nosspetsen till inre ögonvrån, respektive från inre ögonvrån till nackknölen. Det är viktigt med korrekt noslängd.
 • Ta hänsyn till vidden på näsborrarna som påverkar andningen och värmetålighet.  

Resultat Hälsoenkät 2011

(Hela artikeln i PDF-format )

Svenska Boxerklubbens Hälsokommitté genomförde 2011 en omfattande enkät om boxerns hälsa. Underlaget samlades in under 2011-12 genom en webbenkät på Boxerklubbens webbplats.

Här är resultaten från enkäten. Informationen har använts i arbetet för en friskare boxer. Och vår förhoppning är att återigen genomföra en hälsoenkät under 2019.

Deltagande hundar

Antalet hundar som beskrivs i enkäten uppgår till 785 stycken, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. Enkätsvaren innehåller en viss övervikt för tikar, ca 58 % tikar och 42 % hanhundar.

Åldersfördelningen bland enkäthundarna visar att de flesta (68 %) är födda mellan 2000-2009. Drygt 18 % är födda år 2010 eller därefter. Knappt 10 % är födda på 90-talet och knappt 3 % är födda på 80-talet.

Kastration

Nära en fjärdedel (24,5 %) av enkätens hundar är kastrerade, fördelat på 67 % tikar och 33 % hanhundar. För hanar skedde ingreppet vanligtvis innan 3 års ålder och anledningen anges till i första hand en önskan om förändrat beteende eller pga. av kryptorchism eller prostatabesvär. De flesta ingreppen på tikar har skett under tidsperioden mellan 2-5 år och anledningen är främst livmodersinflammation och besvärliga löp/skendräktighet.

Hudproblem/klåda

Närmare 20 % av hundarna uppges vara drabbade av upprepade eller långvariga hudproblem. För en tredjedel av de drabbade startade problemet före ett års ålder och för två tredjedelar debuterade problemet före två års. Det är mycket ovanligt att hudproblemen debuterat efter 3-4 års ålder (fig.1 ).

De angivna hudproblemen handlar framför allt om klåda, svamp och hudinfektioner av olika slag och ca 83 % har fått problemen utredda av veterinär. De diagnoser som angivits är framför allt allergi (68 %), svamp (8 %), furunkolos (5 %) och demodex (3 %). För 7 % har ingen diagnos kunnat fastställas.

figur1

Figur 1. Ålder när hud­problemen debuterade.

Öron

Drygt 28 % av deltagande boxer uppges ha haft öronproblem. Av dessa anger 72 % att besvären handlat om enstaka tillfällen eller mindre än en gång per år, medan 28 % har återkommande problem mer än en gång per år eller mycket ofta. Öronproblem är således en vanligt förekommande åkomma hos boxer. Den senare gruppen har ofta erhållit diagnosen allergi, medan de som drabbas mer sällan framför allt anger inflammation, svamp, irritation och att de ej vet vad problemen beror på.

Ögon

Nästan 22 % av hundarna i enkäten uppges ha ögonproblem. Närmare 21 % av de drabbade har problem som återkommer mer än en gång per år eller mycket ofta, vilket gör även ögonen till ett vanligt förekommande problem i rasen.

De diagnoser som ställts i samband med boxerns ögonproblem är i huvudsak i fallande ordning hornhinnesår, boxerulcus, infektioner/inflammationer, skador, rinnande ögon samt allergier och tre fall av "cherry eye". Till detta kommer en del exteriöra problem som hängande ögonlock, inåtvridna ögonlock och inåtväxande hårstrån.

Mag- och tarmproblem

Hela 36 % av hundarna i enkäten har haft mag- eller tarmproblem och för drygt hälften (55 %) av dessa handlar det om återkommande eller mycket ofta förekommande problem. Det innebär att ca en femtedel av samtliga boxer har dessa problem, vilket är en anmärkningsvärt hög siffra. Av de drabbade hundarna anges 70 % ha lös avföring, 58 % är drabbade av kräkningar och 35 % brukar matvägra.

Endast en knapp fjärdedel av de drabbade hundarna anges ha en fastställd diagnos och det handlar då främst om magkatarr/gastrit (inflammation i magsäckens slemhinnor), allergi, pankreatit (inflammation i bukspott­körteln) eller njurproblem.

Andra infektioner

Vi har delat upp frågan om övriga infektioner i kategorierna halsinfektion, urinvägsinfektion och andra infektioner. Det visar sig då att 14 % har haft urinvägsinfektion, närmare 8 % har haft halsinfektion och 7,5 % har haft andra infektioner. I den sistnämnda gruppen är hudinfektioner den största gruppen, följt av fästingburna infektioner och inflammation i analsäckarna.

Hjärtproblem

Drygt var tionde boxer i enkäten är drabbad av hjärtfel/-sjukdom. För drygt hälften av dessa uppges diagnosen vara blåsljud. 18 % har aorta stenosis och drygt 6 % har pulmonalis stenos. Ett par hundar redovisas med klaffel, kardiomyopati, arytmi och tumör i hjärtat.

Krampanfall, epilepsi

Av enkätens hundar är det drygt 6 % som någon gång drabbats av kramper eller anfall av epileptisk karaktär, och ca 34 % av dessa behandlas medicinskt för problemet. 
De symptom som anges är främst kramper, skakningar och svimningar. Diagnosen har oftast ställts i åldersspannet 1-2 år samt 7-10 år.

Tumör/cancersjukdom

17 % av hundarna i enkäten har fått diagnosen tumör eller cancer. Hundens ålder vid diagnos framgår av figur 2. Den i särklass vanligaste tumörformen är juvertumör (25 %) följd av olika former av hudtumörer (20 %). Därefter följer lymfom (5 %), histiocytom (4 %) samt tumörer i hjärna eller buk (3 % vardera).

figur2
Figur 2. Ålder vid tumör-/cancerdiagnos.

Skelett och leder

22 % av hundarna i enkäten uppges ha problem i skelett eller leder och inte helt oväntat är det knälederna som står för den största delen. Drygt 11 % av samtliga hundar anges ha problem med knäna. Knappt 5 % har problem med höfterna. Något mer överraskande är det att drygt 2 % av samtliga hundar uppges ha problem med armbågar samt närmare 2 % har problem med tåleder och ytterligare 2 % har problem med handleder.

Ca 16 % av deltagande hundar är röntgade för spondylos, fördelat på 41 % fria, knappt 23 % lindrig spondylos, närmare 25 % har medelgrav spondylos och ca 11 % har grav spondylos.

Beträffande ålder vid röntgen så ser vi att de flesta fria hundarna är röntgade vid ett års ålder, medan de med medel eller grav spondylos oftast är röntgade mellan 2-7 års ålder.

Närmare 7,5 % av inrapporterade hundar är opererade i en eller flera leder. Vanligast är knäledsoperationer, vilket har skett hos nästan 5 % av samtliga boxer (1 % har opererat båda knälederna). Andra operationer som förekommer hos vardera 0,6-0,7 % av samtliga boxer är operationer i bogled, för osteochondros samt armbåge. Därefter följer korsband, handled och tåled.

Anmärkningsvärt är att av de hundar som anges ha problem med knäna är en tredjedel röntgade med knäledsfel, medan två tredjedelar är friröntgade. Det är uppenbart att vi här har ett stort mörkertal av knäledssjuka hundar som inte syns i statistiken över röntgade individer.

figur3

Figur 3. Procentuell fördelning av ledproblem (ej rygg).

Njurar och lever

3,5 % av enkätens hundar uppges drabbade av njursjukdom. Renal dysplasi (24 %) och njursvikt (24 %) är de vanligaste diagnoserna bland dessa. Därefter kommer outvecklade njurar och uremi. En stor andel av hundarna (24 %) har inte fått någon diagnos på sina besvär. Njurproblemen har vanligen upptäckts före 2 års ålder.

Beträffande leversjukdom så tycks det inte vara något stort problem i rasen då endast ett par enstaka hundar anges vara drabbade.

Tänder och munhåla

Närmare 30 % av hundarna i enkäten har haft problem med tandköttet (epulider eller överväxande tandkött) och ungefär 23 % av dessa har behandlats av veterinär för problemet.

Ungefär 6 % av hundarna anges ha olika sorters tandproblem, huvudsakligen dålig tandkvalitet samt utslagna eller bortopererade tänder.

Andra sjukdomar

De flesta sjukdomar som förekommer i högre grad fångas troligtvis upp av enkäten, då de övriga sjukdomar som rapporteras har en betydligt lägre frekvens. Det handlar bl.a. om hjärnhinneinflammation (8 hundar), analsäcksinflammation (8 hundar) och sköldkörtelproblem (7 hundar).

Livslängd

När vi frågat om hur gamla hundarna blivit så kan man konstatera att de blivit ganska gamla och att anledningen till att hundarna avlidit är tumörsjukdom 33%, ledproblem 16%, njur-relaterade problem 10%, epilepsi 10%, ålder 7%, hjärta 6%, övrigt några få av blandade orsaker. Uppdelat i åldersgrupper ser ålder för dödsfall ut enligt figur 5. 

figur4

Figur 4. Procentuell fördelning av dödsorsak.

figur5

Figur 5. Hundar (%) avlidna vid en viss ålder.

Aktivering

På frågan hur hundarna aktiveras uppger 69 % lydnad, 47 % bruks/IPO, 6 % agility och 1,5 % tjänstehund. Övriga aktiveringsformer är promenader, cykling, freestyle, drag, lek, simning, "hänger med på allt" och rallylydnad.

Beteende

För en fjärdedel av enkäthundama anger ägaren att de upplever någon form av problem i hundens beteende. Vanligast förekommande uppges hundaggressivitet (10 % av samtliga hundar i enkäten) och svårigheter att vara ensam hemma (4 % av samtliga). Därefter kommer i fallande ordning; reserverade mot människor, stress, skott-/ljudrädsla, hundmöten (ej aggressivitet), aggressivitet mot människa, översocial och "allmänt rädd". Övriga problembeteenden som nämns av flera hundägare är vaktbeteenden, dominans och översexualitet.

Nöjd med rasen?

Här svarar hela 99 % att de är nöjda med val av ras och knappt 94 % kan tänka sig att skaffa en ny boxer. Drygt 6 % anger att de inte vill ha boxer igen och av dessa uppger 57 % att det beror på rasens hälsoproblem eller osund avel och 23 % anger den egna åldern eller hälsan som skäl. Enstaka personer vill byta ras pga. att de vill satsa på tävling eller anser att boxern är för krävande. Endast en person är direkt negativ till rasen.

Övriga kommentarer

I kolumnen för övriga kommentarer är det en fråga som dominerar över allt annat: oron över hälsoläget i aveln och upplevelsen att avel medvetet bedrivs på sjuka individer. De flesta är ändå översvallande positiva till boxern och kan inte tänka sig en ras.

Andningsproblem - kommentar

Flera boxerägare hörde av sig och frågade varför hälsoenkäten inte innehöll frågor om andningsproblem och andra besvär som hänger ihop med rasens brakycefala fysionomi. Idag, 2018, står boxern på den så kallade SRD-listan och ligger än så länge inte i riskzonen. Men problematiken är uppmärksammad.

Rekommendationer Hjärta

Hjärtproblem förekommer inom rasen. Hos boxer är den vanligaste medfödda hjärtsjukdomen aortastenos, följt av pulmonalisstenos. Dessutom förekommer två typer av kardiomyopati hos boxer; dilaterad kardiomyopati (DCM) och arytmogen högerkammar-kardiomyopati (ARVC).

En relativ hög andel boxer har blåsljud i någon form, i undersökningar har mellan 50-80 % av vuxna boxer uppvisat blåsljud, varav de flesta låggradiga. Blåsljud kan vara indikation på hjärtfel men de kan också, speciellt hos boxer, vara fullt naturliga. De kallas då fysiologiska blåsljud.

Både medfödda hjärtsjukdomar, som aortastenos och pulmonalisstenos, och förvärvade hjärtsjukdomar, som kardiomyopatier, är ärftliga. Det är därför viktigt att undvika avel på hundar med hjärtfel. Samtidigt är det viktigt att undvika att avelsbasen i en ras blir för liten. Om alla boxerhundar med låggradiga blåsljud, men utan påvisad aortastenos, pulmonalisstenos eller annan hjärtsjukdom, skulle tas ur avel finns risk för utarmning av genetiskt material, dvs. att avelsbasen blir för liten.

I en del länder är det obligatoriskt med hjärtundersökning på avelsdjur. Svenska Boxerklubben rekommenderar att avelsdjur undersöks av smådjursspecialist/kardiolog. Om blåsljud föreligger, bör man gå vidare till kardiolog för en grundligare undersökning.

 

• Instruktioner för hjärtundersökning

 

loggaHjartintyg201909 

Hjärtintyg blankett

 

De hundägare som har hjärtundersökt sina hundar och gett sitt tillstånd att resultatet publiceras finns i nedanstående lista. Listan är sorterad på hundens namn i stamtavlan.

loggaHjartundersokta

• Lista över hjärtundersökta hundar

 

Vill du veta mer? Hur tar jag hand om hund med hjärtproblem? Läs Boxerbladets hjärttema.
tileBoxerbladetHjarta