Boxerns mentalitet

Boxern skall enligt rasstandarden vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är sedan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är allvar. Boxern är lätt att dressera p.g.a. sin samarbetsvilja, positivitet och sitt mod, sin naturliga skärpa och sitt luktsinne. Boxern är varken falsk eller bakslug utan hederlig till sin karaktär.

Boxern är en arbetsvillig bruksras

Boxern är en brukshund som är väl lämpad för alla former av bruksarbete och som trivs och mår bra av att få arbeta. En boxer är en intelligent, läraktig och arbetsvillig hund. En bra brukshund behöver bl.a. egenskaper som stark flockkänsla, livligt temperament, nyfikenhet och mod - detta är egenskaper som de flesta boxer har. En boxer är en mentalt stabil hund.

Samtidigt som en boxer besitter mycket arbetsvilja så är den en envis och självständig ras som man inte kan dressera genom tvång utan all uppfostran och dressyr måste ske genom samarbete mellan hund och förare.

Mentalitet som verktyg

Eftersom hundar i stor utsträckning nedärver beteenden och egenskaper har uppfödare med hjälp av mentalbeskrivning/MH stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma. Det viktigt för uppfödare att få hela kullar MH-beskrivna för att kunna se om de har lyckats få fram den mentalitet som är önskvärd för rasen (enligt RAS). Med hjälp av MH kan man också föra statistik över avkommor till ett föräldradjur/föräldrapar. Och det är också till stor hjälp för framtida boxerägare i sitt val av valp, att veta hur föräldrarna är mentalt.

För att få boxervalpar registrerade hos Svenska kennelklubben krävs bl.a. att båda föräldradjuren har känd mental status, mentalbeskrivna. Det ska ske innan parning.

Förutom mentalbeskrivningen finns möjlighet att mentaltesta MT/kora avkommor. Här bedöms hundens mentalitet med hjälp av olika testsituationer. Om hunden blir godkänd i mentaltestet samt även i exteriördelen, en noggrann genomgång av hundens exteriör av exteriörbeskrivare enligt fastställt protokoll, erhåller hunden titeln ”Korad”.

Mentalbeskrivning av valpar

Det finns också en mentalbeskrivning av valpar, MV. Syftet med mentalbeskrivning valp är att på sikt få ett material/underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till MH och MT. Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-valp-mv

Mentalbeskrivning hund MH

Mentalbeskrivning ger ägare och uppfödare en beskrivning av hur en hund reagerar på diverse retningar. Under ca 40 minuter går ägaren och hunden genom en bana med olika stationer. Under banan exponeras hunden för ett antal olika testsituationer. Allt iakttas av en mentalbeskrivare som i ett protokoll noterar hur hunden reagerar. I protokollet antecknas vad hunden gör på en intensitetsskala, d.v.s. om den inte gör något alls kommer krysset i ruta ett och om den reagerar snabbt/mycket hamnar det i ruta fem.

Det är en ren beskrivning av vad hunden gör under banans gång och inget är fel eller rätt. Hunden blir vare sig godkänd eller underkänd. Resultatet kan användas som information i avelsarbetet, för ägaren som förhoppningsvis lär känna sin hund bättre och för etologiforskare. MH krävs för att få tävla i bruksgrenarna och även på föräldradjur för att få registrera valpar hos Svenska Kennelklubben.

brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh

Mentaltest hund MT

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972. För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007