Svenska Boxerklubbens historia

Svenska boxerklubbens rötter går tillbaka till tidigt 1960-tal. Ett antal boxerentusiaster – var av flertalet var uppfödare – verkade för bildandet av en förening för boxerrasen. Man samlades runt eldsjälen Peggie Ceder och snart var AfB (SBKs Avelsavdelning för Boxer) ett faktum. Peggie Ceder blev också klubbens första ordförande.

År 1962. Ordf. Peggie Ceder. 30 medlemmar. 1285 registrerade boxer.

peggieKalle

En interimsstyrelse bildades 1962 av ett antal uppfödare med Peggy Ceder som ordförande. Övriga ledamöter var Forester Johnsson, Curt Ljungholm, Rolf Dahlström, Åke Lindström och Lars-Erik Redlund. Under detta år arbetades febrilt med att påverka SBK bildandet av Avelsgrupp för boxer.

 

År 1963. Ordf. Peggie Ceder. 30 medlemmar. 1459 registrerade boxer.

Året efter kallade SBK:s generalsekreterare till möte med interimsstyrelsen. En ansökan författades om bildande av Avelsgrupp för boxer vid namn Boxergruppen vilket också godkändes vid SBK:s årsstämma 23 mars 1963.

På den tiden kunde styrelsens medlemmar åka gratis på tåg då SBK var en militär organisation. Boxergruppen kunde även utnyttja tjänstebrevsrätten.

Samma år anordnar Boxergruppen sin första valputställning i Upplands Väsby. Domare Axel Jacobsson och Axel Hellgren. BIR vinnare Siggesunds Erry och BIM Årstavallens Helloh.

 

År 1964. Ordf. Peggie Ceder. 96 medlemmar. 1361 registrerade boxer.

Första årsmötet genomfördes 7 mars 1964 . På detta årsmöte överlämnade Rolf Dahlström en träklubba, utformad med ett fint boxerhuvud. Denna ordförandeklubba används än idag på Boxerfullmäktigemötet.

 

År 1965. Ordf. Peggie Ceder.1318 registrerade boxer.

Styrelsen beslöt ge ut ett medlemsblad med namnet Boxerbladet. Ansvarig utgivare skulle vara ordförande med en enig styrelse bakom sig. Formatet skall vara A5 och bladet skall utkomma med 4 nr/år. Första numret skall vara utsänt i mitten av maj. Annonspriser bestämdes till 40:- per halvsida. Parnings- och dödsannonser skulle införas gratis.

En av Boxerklubbens grundare Forester Johnsson avled 1965. Honom till minnet stiftades ett ständigt vandrande minnespris Forester Johnssons Minnespris som skulle utdelas till den mest meriterade bruksboxern varje år.

En delegation från Västsverige lade en motion på årsmötet 1965 om att utverka ett utträde ur SBK och bli en fristående och självständig specialklubb för boxer. Representanter från SBK var Axel Hellgren och dåvarande SBK:s generalsekreterare Tage Pehrsson. Efter votering beslutades det att Boxergruppen skulle kvarstå under SBK.

Försöket misslyckades, men som "plåster på såret" fick Västsverige bilda en lokal Boxergrupp den s.k. Västra kommittén och idag benämns Västra Lokalområdet.

utstallning65

År 1968. Ordf. Peggie Ceder. 298 medlemmar. 1412 registrerade boxer.

Byter Boxergruppen namn till Svenska Brukshundklubbens Avelsavdelning för Boxer (AfB). Samma år 7 januari i Stockholm arrangerar Boxerklubben sin första officiella utställning. Axel Jacobsson dömde hanarna och Bengt Härnman tikarna. BIR-vinnare Salgray's Ally of Keylin och BIM tiken Siggesunds Erry. År 1970 registrerades 1755 boxer och på AFB:s utställning i Uppsala deltog 230 boxer. Samma år 1 januari blev korning officiell för boxer. Namnfrågan för AfB kom upp till diskussion 1971. Från många håll anses att "avelsavdelning" ger bilden av sammanslutning för uppfödare, än en sammanslutning av "boxerintressenter" oavsett om man är uppfödare eller allmänt intresserad av rasen och dess utveckling. Namnet har en väsentlig betydelse för medlemsrekryteringen, ansågs från flera håll. Boxerstatyetter börjar utdelas till BIR hundarna på AFB:s utställningar.

 

År 1972. Ordf. Bo Östlund. 480 medlemmar. 2327 registrerade boxer. Boxerklubben 10 år!

Nordiskt rekord antal utställda boxer på AfB:s Jubileumsutställning i Skokloster – 298 boxer. Domare Hans Lehtinen, Finland, Axel Jacobsson och Bengt Härnman. BIR-vinnare Drabant Taram-Taratam och BIM-vinnare/tik Siggesunds Onie. Den Gyllene Boxern 1 utdelades till Axel Jacobsson och nr 2 till Bo Östlund. Samma år arrangerades AfB:s första officiella korning på Solna – Sundbybergs Brukshundklubb.

 

År 1974. Ordf. Börje Åhs. 1983 registrerade boxer.

Vid SBK:s Riksstämma 1974 fastställdes att Avelsavdelningarna får bilda lokalområden runt om i landet. AfB tillsatte Gävle/Dala, Närke -Värmland, Södra och Gotlands lokalområden. Dessförinnan kallades de kommittéer såsom Västra kommittén, Östra Götalands kommittén, Östra kommittén och Närke Värmlands kommittén. För Skåne, Gotland, Gävle/Dala och Norrland fanns det kontaktmän.

 

År 1975. Ordf. Ragnar Borjefors. 480 medlemmar. 1554 registrerade boxer.

År 1975 fanns det sex lokalområden. Redan då kan man se Nils Molin och Lars-Erik Redlund i Västra, Marita Holmsten Östlund, Ingrid Roos och AnnMarie Mäland i Närke/Värmland och i Gävle/Dala givetvis Mats Jansson. SBK/SKK införde godkänt karaktärsprov som krav för deltagande i BIR klass fr.o.m 1 juli. Boxerklubbens motivering för att inte införa detta var att man ansåg att dåtidens karaktärsprov kunde utformas på ett godtyckligt sätt och bedömas av domare som ej hade någon djupgående utbildning på mentaltester. Man ansåg det vore bättre att stimulera hundägarna till att testa sina hundar vid korningens mentaltest genom att jämställa mentaltest vid korning med bruksmeriten för erhållande av svenskt utställningschampionat.

 

År 1976. Ordf. Ragnar Borgefors. 1260 registrerade boxer.

Beslutade SBK/SKK fr.o.m 1 januari får kryptorchid hanhund delta i bruksprov, lydnadsprov, draghundstävlingar och exteriörbeskrivningar samt delta i korningens mentaltest. Återstår endast officiella utställningar. Ursprunget till denna förändring ligger i Svenska Boxerklubbens motion till SBK.

 

År 1977. Ordf. Anders Lindström. 906 medlemmar. 1322 registrerade boxer.

Statuterna för Peggie Ceders VP ändrades till att priset utdelas till årets vinstrikaste boxer. Statuter för Gyllene Boxern godkändes. Den Gyllene Boxern är AfB:s högsta utmärkelse och kan tilldelas enskild person eller organisation såsom erkänsla för förtjänstfulla insatser av så synnerlig betydelse för dess verksamhet. Den Gyllene Boxern nr 3 tilldelas Astrid Johansson och nr 4 till Inger Tireland. Krav fastställdes på hanhund som skulle rekommenderas till avel. Valphänvisningarna via AfB:s kansli återupptogs.

 

År 1979. Ordf. Anders Lindström. 876 medlemmar. 1193 registrerade boxer.

Styrelsen beslöt uppdra åt Sören Tiback att undersöka SKK:s inställning till ev. bildande av egen specialklubb för boxer, samt därtill hörande frågor angående boxerns framtida status. Vidare beslöts att undersöka vad ett bildande av en sådan specialklubb skulle innebära ekonomiskt. Styrelsen beslöt under året att avsluta utredningsuppdraget ang att bilda en egen specialklubb. Uppdrog istället åt Nils Molin att utreda organisationsdelen.

 

År 1980. Ordf. Ragnar Borgefors. 888 medlemmar. 1077 registrerade boxer.

Diskussioner om bildande av specialklubb direkt under SKK fortskrider. AfB är bla. intresserad av ett väsentligt större ekonomiskt stöd från SBK för att kunna utveckla boxerrasen till en bättre och sundare hund. Datakommitté bestående av Sören Tiback, Sven-Einar Holmsten och Inger Tireland. Alltså 32 år sedan vi började använda datorer för att registrera resultat hos SKK. SBK och rasklubbarna erbjuds utrymme. AfB:s datakommitté utarbetar ett förslag till vad som ska databehandlas, framförallt för sjukdomskommittén.

 

År 1981. Ordf. Mats Jansson. 854 medlemmar. 1077 registrerade boxer.

AfB bytte namn till Svenska Boxerklubben. Svenska Boxerklubbens verksamhet hade expanderat under de senaste åren och man ansåg att det nu var läge för en mer riksomfattande organisation. Organisationskommittén utarbetade ett förslag baserat på centrala SBK:s stadgar och verksamhet, modifierat för att passa vår verksamhet.

Larm om en ny sjukdom som drabbar boxer kom från England. Sjukdomen benämndes som Progressiv Axonopathi och förkortat P.A.

Regler för Auktorisation av Boxeruppfödare.

 

År 1982. Ordf. Mats Jansson. 927 medlemmar. 805 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubbens förslag på ny organisation behandlades som ett utskottsarbete. Utskottet förordade att vi skulle få använda oss av den nya organisationen under en prövotid på 4 år. SBK Kongressen hänsköt emellertid frågan till förbundsstyrelsen för fortsatt handläggning. Beslöts att ta upp frågan till ASK.

 

År 1983. Ordf. Mats Jansson. 943 medlemmar. 805 registrerade boxer.

Den Gyllene Boxern nr 5 tilldelas Sören Tiback. Korningsstatyetter och korningsdiplom delas ut för första gången.

Stadgar till nya organisationsförslaget behandlas i Söderköping av organisationskommittén. Nils Molin, Inger Tireland, Karl-Erik Johansson, Anders Härnman och Agneta Foucard. Stadgarna inskickade till SBK för behandling. Svenska Boxerklubben har från SBK fått en eloge för det enorma arbetet som är nerlagt. Förbundstyrelsen ställde sig positivt till att vi provar en ny organisation under förutsättning att två medlemsmöten godkänner stadgarna. Det ena blir årsmötet, det andra hålls tidigast 2 månader efter årsmötet.

Hundbeskrivarkurs på Mems Slott med trettiotalet deltagare.

 

År 1984. Ordf. Anders Härnman. 931 medlemmar. 719 registrerade boxer.

Auktorisation av uppfödare fungerade otillfredsställande varför detta projekt lades ner. SBK vill ha brukskrav för deltagande i segrarklass. Svenska Boxerklubben skickade en skrivelse till SBK btr svanskuperingsförbud.

Nya organisationen/stadgar som skall prövas under 4-årsperiod, som tillstyrktes på årsmötet. Extra årsmöte 11 augusti i Nybro. Omröstningen utföll med majoritet för förslaget. Organisationsförslaget ska börja gälla från 1985.
Sv Boxerklubbens första boxerläger, en weekend arrangerades av GDLO i Brittsand, Dalarna.

 

År 1985. Ordf. Anders Härnman. 1144 medlemmar. 750 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubben fick ny organisation. LO: na höll medlemsmöte under februari för att avsluta den gamla organisationen. Förslag till kallelse och dagordning skickas till varje LO. LO:na fick komma med rekommendationer till Boxerfullmäktige hur en ev. vinst skulle fördelas. Alla kallelser, PM mm skall sändas till kansliet, samt all korrespondens med styrelse, kommittéer mm skall gå via kansliet.

Svenska Boxerklubben var den rasklubb som ökade mest inom SBK. Under 1985 passerade Boxerklubben för första gången det magiska talet på 1000 medlemmar. Svenska Boxerklubben inställning till kuperingsfrågan diskuterades på uppfödarkonferensen i Nora, ca 75 % av deltagarna var emot ett förbud. Svenska Boxerklubbens andra Boxerweekend anordnades i Mölle med ca 70 deltagare.

molle85

År 1986. Ordf. Anders Härnman. 1203 medlemmar. 762 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubben önskade stadgeändring för lokal rasklubb, för att ge lokala klubben full dispositionsrätt över de medlen som genereras genom dess verksamhet och dess del av den lokala rasklubbsavgiften, medan den formella äganderätten till dessa medel tillfaller avdelningen, vilken åligger att redovisa den centralt. Förbundsstyrelsen uttalade sig positivt till denna ändring under försöksperioden.

Den Gyllene Boxern nr 6 tilldelades Barbro Olsson.

 

År 1987. Ordf. Anders Härnman. 1345 medlemmar. 725 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubbens förslag till stadgeändring bifölls. Eftersom förslaget togs även på 1986 års fullmäktige kan det nu antas.

Beslut från SBK ang. krav för utställningschampionat. Fr.o.m. 1988-01-01 blir det krav på HD u.a på samtliga brukshundraser. Mentaltest som alternativ till bruksmerit för utställningschampionat godkändes för bl.a boxer. Datorinköp. Funderingar att köpa in en dator börjar diskuteras. Nödvändigt är då att ha en person med stort intresse och gedigen kunskap som kan åta sig sköta den. Kjell Jufalk fick i uppdrag att se över datafrågan. 

Internationell uppmärksamhet. Vid den pompösa festkvällen vid årets Jahressieger – utställning utdelades en del förtjänsttecken till framstående boxeruppfödare och detta år tilldelades en svensk kennel detta förnämliga pris för sin uppfödning. Det var Marlene Mussawir, kennel Engelaiz.

För första gången avhölls Svensk Boxervinnarutställning i Ludvika. Domare Bengt Härnman. Svensk Boxervinnare utsågs Engelaiz Engel, ägare Marlene Mussawir.

 

År 1988. Ordf. Anders Härnman. 1425 medlemmar. 633 registrerade boxer.

Svanskuperingsfrågan. Ett brev från SKK lästes upp. Enligt ett förhandsbesked från Jordbruksutskottet ska djurskyddslagen underskottsbehandlas den 12 – 14 april, vilket troligen innebär att riksdagen fattar beslut 1 maj. Tiden fram tills dess önskar SKK att alla försöker påverka beslutsfattarna via skrivelser och massmedia.

Svanskuperingsförbudet är framflyttat till 31/12 1988.

Den Gyllene Boxern nr 7 tilldelades Karl-Axel Bandelin.

 

År 1989. Ordf. Kjell Jufalk. 1475 medlemmar. 607 registrerade boxer.

SBK:s Kongress beslutade fastställa Svenska Boxerklubbens nya organisation.

SKK beslutade för ett utställningsförbud för kuperade hundar av kuperingsras efter 1989-09-28 att börja gälla på utställningarna 1990-01-01. CS fick i uppdrag av KF att jobba för att lagen ang. svanskupering hävs.

 

År 1990. Ordf. Kjell Jufalk. 1431 medlemmar. 542 registrerade boxer.

Boxerklubben tillställer Lantbruksstyrelsen en dispensanökan ang. svanskupering av boxer. Avslag från Lantbruksstyrelsen.

Den Gyllene Boxern nr 8 tilldelas Mats Jansson

 

År 1991 – 1994. Ordf. Barbro Rydin. 1371 medlemmar. 576 registrerade boxer.

Projekt Boxer till Tusen stardades. Syftet var att få så många boxrar som möjligt exteriörbeskrivna under året. Totalt beskrevs 220 boxer varav 80 av dessa beskrevs vid korningar.

Ny ansökan om dispens btr svanskupering skickades till Lantbruksstyrelsen. 30 års jubileum vid Boxerfullmäktige i Torshälla den 7 mars 1992.

Gränserna öppnas. Ansökan om medlemskap i ATIBOX.

 

År 1995 – 1996. Ordf. Carl-Henrik Sporre. 1356 medlemmar. 645 registrerade boxer.

Den Gyllene Boxern nr 9 tilldelas Barbro Rydin. Hamiltonplaketten tilldelas Marlene Mussawir, Engelaiz Kennel. Boxerbladet har 30 års jubileum. Sverige valdes in i ATIBOX 1995. Boxer till Tusen avslutas. Boxerklubbens webbplats som provsida på internet.

 

År 1997- 1999. Ordf. Bo Cronert. 1293 medlemmar. 599 registrerade boxer.

En provsida på internet har skapats. Boxerläger Väddö skjutfält, 97 deltagare.
Den Gyllene Boxern nr 10 tilldelades Ragnar Borgefors 1999.

Uppfödarkonferens i Ånnaboda, 43 deltagare. Hjärtspecialisten Clarence Qvart föreläste om aorta stenos. Den italienska domaren Paula Watten berättade om boxer i Europa. Anders Härnman hade en praktisk exteriör bedömning utomhus av sju högkvalitativa hundar av internationell klass. Uppfödarträffen avslutades med gruppbedömning.

År 1998. Boxerklubbens första BoxerSM i bruksprov, lydnad och utställning i Ånnaboda. Uppfödarkonferens i Ånnaboda, 50 deltagare.

 

År 2000. Ordf. Ragnar Borgefors. 1364 medlemmar. 573 registrerade boxer.

Nya utställningsbestämmelser infördes fr.o.m. 0101. Certifikat utdelas numera i Bruksklassen.. Boxerklubben får en officiell hemsida; www.boxerklubben.nu

 

År 2001. Ordf. Nina Persson. 1364 medlemmar. 573 registrerade boxer.

Boxerns hälsa/HD. Nytt avläsningssystem infördes för avläsning av HD status. Gyllene Boxern nr 11 tilldelas Eva Rosell.

 

År 2002. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. 1470 medlemmar. 571 registrerade boxer.

Boxerfullmäktige: 17/3 Garpenberg GDLO
Uppfödarträff: Ånnaboda, föreläsare Lars Audell och Eric Wilson 70 deltagare
Boxerläger: 20-27/7 Villingsberg, 97 deltagare
Boxer-SM: 16/6 Ånnaboda

Övrigt:
• ÖNLO interimstyrelsen avgår
• Medlemsvärvartävling under hela året
• Beslut att ansöka om central registrering av PNP (RD renal dysplasi) som beviljas från SKK from 1/1 2003
• Avslag på begäran av HD-index
• Jubileumsutställning (40 år) vid Hund 2002
• Jubileumsskrift tas fram
• Arbetet med RAS (ras specifika avelstrategin) påbörjades


År 2003. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. ca 1528 medlemmar. 532 registrerade boxer.

Boxerfullmäktige: 15/3 Upplands-Väsby ÖLO
Uppfödarträff: Ånnaboda föreläsare Kenth Svartberg (MH) Knut Andersen (exteriör) även förslaget till RAS gicks igenom ca 45 deltagare
Boxerläger: 27/7-2/8 Marma ca 55 deltagare, även kallat ”Hotell-lägret”
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Sv Boxerklubben 40-årsjubileum
• Inger Tireland utsågs till Hedersmedlem
• Svenska Boxerklubbens 40-års krönika 1962-2002 (jubileumskriften) blir klar
• Slutgiltigt förslag utformat för RAS (SvB var en av få pilotraser med inbjudan att delta)
• Tavlor skänkta av A. Lindström i samband med 40-års jubileum beslöts följa ordförande i Svenska Boxerklubben, AS
• Kristallskål skänkt av SBK i samband med 40-års jubileum beslöts instifta vandringspris. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDBOXER
• Ragnar Borgefors Vandringspris till BÄSTA AVELSHANE instiftades
• Motion ang att skilja HD-status från titlar antog och skickade in till SBK
• Beslöts ta fram remisser för undersökning av hjärtstatus och spondylos samt kontakta röntgenavläsare för bedömning av spondylosbilder

 

År 2004. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. 1528 medlemmar. 542 registrerade boxer, varav 15 importer

Boxerfullmäktige: 14/3 Karlskoga GDLO
Uppfödarträff: Ånnaboda, föreläsare Runar Naess om valpars utveckling samt veterinär Ulla
Petterson, hudspecialist ca 63 deltagare
Boxerläger: 18-25/7 Marma ca 40 deltagare
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Uppfödarregister publiceras på hemsidan, 54 uppfödare
• Förslag på RAS fastställs efter beslut på Boxerfullmäktige
• Boxerbladet fick 4-färg för första gången
• Kompletteringslista för utställningsdomare vid Boxerklubbens utställningar. Anders Lyrholm, Yvonne Brink och Bo Wiberg
• SKK utser Ragnar Borgefors till honnörsdomare
• Ansökan om avelsförbud på avkommor till föräldradjur med knäledsfel skickas till SKK
• 20 år sen första Boxerlägret 1984 i Brittsand utanför Ludvika
• Ansökan om att skilja HD-status från titlar drogs tillbaka
• Mats Jansson utsågs till Hedersmedlem
• Maritha Östlund Holmsten tilldelades den Gyllene Boxern nr 12

 

År 2005. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. Ca 1515 medlemmar. 549 registrerade boxer, varav 30 importer.

Boxerfullmäktige: 13/3 Lövudden, Västerås MÖLO
Uppfödarträff: Ånnaboda ca 60 deltagare föreläsare Per-Erik Sundgren samt Royal Canin (inför parning och valpning)
Boxerläger: 24-31/7 Villingsberg ca 50 deltagare
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Beslut, för utställningschampionat ska ett av tre certifikat vara utdelat på specialutställning (SBK utställning)
• Konsumentlagen ändrades att gälla i tre år från försäljningsdatum istället för som tidigare i två år.
• Det gamla namnet ’Svenska Boxerklubben, SBKs Avelsavdelning för Boxer - AfB’ ändras till: Svenska Boxerklubben, rasklubben för Boxer av Svenska Brukshundklubben - SvB.

 

År 2006. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. Ca 1500 medlemmar. 597 registrerade boxer varav 22 importer

Boxerfullmäktige: 12/3 Jönköping ÖGLO
Uppfödarträff: Ställdes in pga för få deltagare
Boxerläger: Villingsberg 67 deltagare fördelat på 8 instruktörer
Boxer SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Beslut från SKK ang avelsspärr för avkomma efter föräldradjur med knäatros gäller from 2006-01-01
• Hela avdelningsstyrelsen avgick vid BF 2007 efter ett turbulent år

 

År 2007. Ordf. Agnetha Rainsson. 1414 medlemmar. 531 registrerade boxer varav 29 importer

Boxerfullmäktige: 11/3 Upplands-Väsby ÖLO
Uppfödarträff: Kydingeholm föreläsare K. Stenshamn och M. Olsson ang RD-projekt och andra projekt på SLU där Boxer ingår. 26 deltagare
Boxerläger: Kosta
Boxer SM: Ånnaboda, IPO och BSL arrangeras första gången

Övrigt:
• Ewa Rosell utses till Hedersmedlem i Svenska Boxerklubben
• Linda Näslund blev auktoriserad domare för boxer
• Kravet på HD-fri (A-B) släpps för titlar så som korad och utställningschampion
• 100 år sen den första boxern deltog på utställning i Sveg
• Kansliet läggs ner

 

År 2008. Ordf. Agneta Rainsson. 1020 medlemmar. 620 registrerade boxer, varav 28 importer

Boxerfullmäktige: 9/3 Lövudden, Västerås
Uppfödarträff: Kyndingeholm
Boxerläger:
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Nytt reviderat exteriörbeskrivningsprotokoll införs

 

År 2009. Ordf. Åsa Danielsson. 1289 medlemmar. 606 registrerade boxer, varav 26 importer

Boxerfullmäktige: 15/3 i Kilsbergen, Örebro
Boxerläger: 11-18/7 i Tånga Hed, Vårgårda
Boxer-SM: 14-16/8 i Tånga Hed, Vårgårda
Uppfödarträff: Herrfallets konferensanläggning, Arboga. Möjlighet till index nämns.

Övrigt:
• Vandringspriset LYDNADSBOXERN byter namn till Maj-Britt Larssons minnespris.

 

År 2010. Ordf. Åsa Danielsson. 1149 medlemmar. 447 registrerade boxer, varav 16 importer

Boxerfullmäktige: 14/3 i Örserum
Uppfödarträff: 30-31/10 i Herrfallet, Arboga, föreläsare: vet Lennart Sjöström (spondylos och knän) vet Katja Höglund (hjärtan)
Boxerläger: 17-24/7 i Tånga Hed, Vårgårda
Boxer-SM: 13-15/8 i Tånga Hed, Vårgårda

Övrigt:
• Vandringspris för IPO/BSL. Ambitionen är att priset ska delas ut första gången vid BF 2010.
• Ett register för hjärta och spondylos samt att de intyg som kommer in publiceras på hemsidan
• Den första omröstningen om de nya stadgarna är klar. Den andra sker på BF 2010.
• Den tidigare ordningen för omslagsmotiv på Boxerbladet ska upphöra, med syftet att kunna variera och aktualisera Boxerbladets omslag.
• Per-Inge Johansson föreslog att SvB ska anta SBK-stadgarna i nuvarande form att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2011, med bemyndigande till Avdelningsstyrelsen att med anledning av beslut vid SBKs kongress lämna justeringsförslag till BF 2011 om det framkommer större förändringar än rent redaktionella sådana. BF beslutade enligt ovanstående förslag.
• Gyllene Boxern tilldelades Maya Beike på Boxerfullmäktige

 

År 2011. Ordf. Åsa Danielsson. 1031 medlemmar. 478 registrerade boxer, varav 28 importer

Boxerfullmäktige: 12/3 i Smedjebacken
Boxerläger: 16-23/7 i Tånga hed, Vårgårda
Boxer-SM: 12-14/8 i Tånga Hed, Vårgårda
Uppfödarträff: 22-25/10 i Filipstad. Veterinär Henrik von Euler (tumörsjukdomar)  veterinär Ann-Sofie Lagerstedt (parning/valpning)

Övrigt:
• Nya utställningsregler gäller från 2011
• De nya SBK-stadgarna gäller fr o m 1 april 2011
• SvB får i uppgift från SKK att utvärdera hälsoprogrammet för knäleder 2012

 

År 2012. Ordf. Anders Härnman. 1008 medlemmar. 454 registrerade boxer, varav 34 importer

Boxerfullmäktige: 18/3 i Smedjebacken
Boxerläger: Tånga Hed, Vårgårda
Boxer-SM: 10-12/3 i Tånga Hed, Vårgårda
Uppfödarträff: 27-28/10 i Herrfallet, Arboga (presentation av boxerns exteriör med koppling till SRD: Särskilda rasspecifika domaranvisningar) Inställd pga för få anmälningar

Övrigt:
• Svenska Boxerklubben firar 50-årsjubileum
• Axel Jacobssons dödsbo skänkte en prisbuckla som ska användas till ett nytt vandringspris
• Ny webbplats, boxerklubben.org lanseras 10 november
• Man börjar diskutera om att ansöka om att arrangera ATIBOX utställning förslagsvis 2016 el 2017

 

År 2013. Ordf. Anders Härnman. 1015 medlemmar. 376 registrerade boxer, varav 20 importer

Boxerfullmäktige: 9/3 Göteborg VLO
Uppfödarträff: 25-27/10 Ånnaboda 29 deltagare. Info om HD-index,vet Eva von Celsing (parning), Anne Skogh SKK (juridik), Barbro Olsson SKK (lathunden)
Boxerläger: 13-20/7 Tånga hed, Vårgårda. 64 deltagare 9 grupper
Boxer-SM 9-11/8 Tånga hed, Vårgårda 

Övrigt:
• Krävs utbildad CUA (certifierad utställningsansvarig) till off utställning. 5 st från klubben deltog i utbildningen
Boxerklubben på FaceBook
• Boxerklubbens vandringspris till BÄSTA JUNIOR på Boxer-SM delas ut för första gången

 

År 2014. Ordf. Anders Härnman. 1006 medlemmar. 282 registrerade boxer, varav 20 importer

Boxerfullmäktige: 9/3 Åkerby Kursgård, Nora NVLO
Uppfödarträff: 24-26/10 på Herrfallet Arboga. Föreläsare: Anne Skogh SKK (juridik), Barbro Olsson SKK
Boxerläger: 13-19/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM 15-17/8 Tånga hed, Vårgårda
 
Övrigt:
• Kommitté bestående av Marlene Mussawir, Maritha Östlund- Holmsten samt Anders Härnman tillsätts för att påbörja revideringen av RAS.

 

År 2015. Ordf. Anders Härnman. 1019 medlemmar. 295 registrerade boxer, varav 16 importer

Boxerfullmäktige: 8/3 Södertälje
Uppfödarträff: 27-28/10 i Eskilstuna
Boxerläger: 12/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 7-9/8 Tånga hed, Vårgårda

Övrigt:
• Alla närvarande LO’n sa ja till ansökan om att få arrangera ATIBOX 2018
• Beslutas att 50% av ansökta statyetter betalas av ansökaren
• Hedersmedlem blir Eivy Mussawir
• Första gången Boxerklubben har ett lag med på Vindelälvsdraget – Team Svenska Boxerklubben
• Boxerkalendern återuppstår
 

År 2016. Ordf. Anders Härnman. 1008 medlemmar. 350 registrerade boxer, varav 18 importer

Boxerfullmäktige: 13/3 Eskilstuna MÖLO
Boxerträff: 29-30/10 Linköping. Föreläsare Maritha Östlund-Holmsten och Marlene Mussawir (RAS)
Boxerläger: 17-23/8 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 12-14/8 Tånga hed, Vårgårda

Övrigt:
• Index på höfter införs fr.o.m. 12 januari 2016
• Uppfödarträffen byter namn till Boxerträffen
• Ansökan om att få arrangera ATIBOX 2018 går igenom med stor majoritet på Generalförsamlingen i Slovenien
• Anders Härnman och Maritha Östlund-Holmsten utsågs till ansvariga för planeringen av ATIBOX 2018

 

År 2017. Ordf. Lotta Johansson. 892 medlemmar.
263 registrerade boxer, varav 24 importer

Boxerfullmäktige: 26/3 Växjö ÖGLO
Boxerträff: 29/10 Eskilstuna. Föreläsare Åke Hedhammar, knän.
Boxerläger: 15-21/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 11-13/8 Tånga hed, Vårgårda
 
Övrigt:
• MÖLO läggs ner p.g.a. att det inte går att få ihop en styrelse
• Nordiskt Boxerseminarium avhålls i Oslo för första gången
• Rekommendation från Boxerklubben att planerade kullar ska ha minst 100 i kullindex
• Blanketter för spondylos- och hjärtundersökning läggs ut på hemsidan
• 25/3 fastställer AS revideringen av RAS
• Markeringar införs på Uppfödarlistan för de uppfödare som deltagit på Uppfödarträffar och/eller som betalar ett års medlemskap i Boxerklubben i samband med valpförsäljning
• 1/1 utställningsförbud för kastrerade hanar
• Anders Härnman tilldelas Den Gyllene Boxern nr 15
• Ny redaktör för Boxerbladet är Helena Fredriksson, avgående Carina Karlsson kvarstår i redaktionen
• Beslut tas om reviderade regler för valphänvisning, bland annat med krav på spondylosröntgen och hjärtundersökning. Reglerna börjar gälla 1 juni 2017. Valphänvisningsregler 2017-06-01

 

År 2018. Ordf. Lotta Johansson. 886 medlemmar. 270 registrerade boxer varav 35 importer

Boxerfullmäktige: 18/3 Malmö SLO
Boxerträff: 26-27/10 Eskilstuna
Boxerläger: 15-21/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer-SM: 11-12/8 Tånga hed, Vårgårda
 
Övrigt:
• ATIBOX världsutställning genomförs med bravur för första gången i Sverige, på Limhamnsfälten i Malmö. Över 500 deltagande hundar från 30 länder
• Ny exteriördomare för boxer blir Hans Åhnström
• Nordiskt Boxerseminarium 25-26 november. Föreläsare vet Hanne Ellen Kortegaard DK (tandcystor), vet Hanne Birgit Gredal DK (meningitis), Vet Silke Viefhues Tyskland (avläsare spondylos),
• Nya RAS fastställs av SKK i november
• Webben boxerklubben.org görs om från grunden med ny teknisk plattform. Webmaster Erik Sundberg har avgått och en webbredaktion har tagit vid.

 

År 2019. Ordf. Åsa Danielsson. 838 medlemmar. 217 registrerade boxer varav 19 importer

Boxerfullmäktige: 10/3 Smedjebacken GDLO
Boxerläger: 14-20/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 9-11/8 Tånga hed, Vårgårda

Övrigt:
• Svenska Boxerklubben står som värd för årets Nordiska Boxerseminarium 23-24 november, i Arlandastad. Föreläsare: Janet Johanson (knän), Maritha Östlund Holmsten (trubbnosar i farozonen?), Catharina Linde Forsberg (reproduktion, dräktighet, valpning)
• Nytt raskompendium för boxer tas fram av Maritha Östlund Holmsten och Carina Karlsson som presenteras på Exteriördomarkonferensen 19-20 oktober