SVB

Brakycefali

Boxen är en brakycefal ras. Ordet brakycefal kommer från grekiskan där brachu betyder kort och cefali betyder skalle. Det är alltså en hund med en förhållandevis kort skalle. En alltför kort skalle medför dock ett flertal hälsorisker.  Det är Avdelningstyrelsens (AS) uppfattning att vi som uppfödare och/eller ägare till en brakycefal ras, bör vara insatta i frågor kring brakycefali. 
 
Avdelningsstyrelsen kommer under 2021 att i större omfattning än tidigare arbeta med frågor rörande SRD (särskilda rasspecifika domaranvisningar) samt följa övriga länders arbete för att hålla oss informerade och uppdaterade. 
 

Artiklar och information

Videoföreläsning brakycefali

Boxerklubben har fått tillgång till en video som åskådliggör brakycefala rasers problem. Det är dock inte en boxer som visas i videon, men det som sägs om brakycefali är applicerbart på boxern också. Brakycefali diskuteras mellan 4.40 och 12.20.
 
För att se videon, klicka på länken nedan.

brakyVideoRosin
 
 
 
 
 
 

typhuvudSvenska Kennelklubbens SRD-lista (särskilda rasspecifika domaranvisningar) är ett kommenterande komplement till rasstandarden för respektive ras. Målsättningen är att öka domarens och för vår del boxeruppfödare/ägares medvetenhet om boxerns exteriöra överdrifter och sundhet. Man ser både till den enskilda hunden och till utvecklingen av rasen som helhet.

Domare på utställning lämnar en rapport av observationer på det som lyfts i SRD. Rapporterna delges också rasklubben som information och för att möjliggöra samsyn mellan domare och rasexperter. Svenska Boxerklubbens slutsatser av domarnas SRD år 2017- 2019:

Vanligt förekommande är övertypiska boxer med runda, oädla huvuden och alltför korta nospartier, vilka påverkar hälsan negativt. Hundens förmåga att andas försämras, vilket påverkar såväl hundens vardag som möjlighet att prestera vid olika funktions- och arbetsprov. Vår slutsats av detta är att utvecklingen av boxern inte givit den positiva utveckling som behövs för att ta bort boxern från SRD-listan. Därmed önskar vi att boxern ska finnas kvar i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar. Vår målsättning måste vara att skapa intresse och förståelse för en exteriör avel som gynnar sund exteriör med god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman som påverkar hälsan negativt.

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Blankett för SRD-rapport (ifylles av domare)

SRD-redovisning 2017

SRD-redovisning 2018

SRD-redovisning 2019

 

 

tileTemaSpar  tileTemaSok  tileTemaRapporttraningPatrull

Bonusmaterial

Här hittar du bonusmaterial för Boxerbladet, utvalda artiklar samt skrifter som ges ut av Boxerklubben.
Hela teman och olika artiklar finns också under Avel & Hälsa och Du & Din boxer.

 

Bonusmaterial

Kullstatistik 1966-1974 - Bonusmaterial BB3 2022

Korningsprotokoll 1974 - Bonusmaterial BB1 2022

Brukshundraserna – Bonusmaterial BB1 2021

Bruksstatistik – Bonusmaterial BB1 2021

Micorosoft Teams – Bonusmaterial BB1 2021

 

Artiklar

Boxerrama 1974 – White markings, the cause and the inheritence with special referece to the Boxer av Bruce Cattanach

Årsstatistik 2021

Årsstatistik 2020

Årsstatistik 2019 

Årsstatistik 2018

 

Skrifter

Välkommen valp till Svenska Boxerklubben

 

 

 

logo256

Policy för Svenska Boxerklubbens medlemstidning Boxerbladet

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning och kommer ut med 4 nummer/år. Tidningen är även tillgänglig genom prenumeration.

Målsättning

Boxerbladets målsättning är att vara Sveriges bästa rastidning och att vara den självklara kanalen för alla boxerintresserade i Sverige. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Svenska Boxerklubbens ansikte utåt.

Innehåll

 • Boxerbladet ska förmedla det arbete som sker inom föreningen Svenska Boxerklubben så som avel, hälsa, MH/MT, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar och boxerfullmäktige samt spegla de aktiviteter som sker i lokalområdena. Tidningen ska också verka stärkande för föreningsdemokratin genom att ge plats för information och diskussion om det som är på gång i Boxerklubben och i Boxersverige.
 • Boxerbladet ska främja goda boxerliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram boxerekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
 • Boxerbladet ska förmedla kunskap om boxerrasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
 • Boxerbladet ska ha bredd och vara en tidning för alla boxerägare – både den som har boxer som familjehund och den som tränar och tävlar.

Arbetssätt

Boxerbladet görs av en redaktion bestående av medlemmar i Boxerklubben och där redaktör tillsätts av AS (avdelningsstyrelsen). Boxerklubbens ordförande är ansvarig utgivare.
Redaktören ansvarar för varje nummers sammansättning, utformning och innehåll.
Till externa skribenter ska redaktionen kunna skicka en lathund, “Gör så här”, som anger vilken textmängd som ryms/sida och som beskriver den bildupplösning som är önskvärd m.m.
Foton som skickas till redaktionen ska vara i tillräckligt stor upplösning för att kunna tryckas i 300 dpi.
Bidrag till Boxerbladet, i form av text eller fotografier, är ett bidrag till tidningen och ges inte någon ekonomisk ersättning.
Redaktionen korrekturläser allt material som skickas till tidningen och redigerar vid behov texterna avseende språk och längd. Bearbetad text skickas till skribenten för gemensam slutkorrektur.
Boxerbladet ska arbeta för att hitta samarbetsformer med klubbens webbplats boxerklubben.org.

LO-sidorna

Varje lokalområde ansvarar för LO-sidorna och att materialet i form av text och bilder skickas in till redaktionen före manusstopp.

Redaktionen har rätt att vid behov redigera texterna avseende språk och längd samt att göra ett urval bland insända bilder. LO får gärna själva ange en prioritering bland de bilder som skickas in. Bearbetad text skickas till LO-skribent för gemensam slutkorrektur.
LO annonserar gratis till Boxerspecialer. Formatet för Boxerspecial-annons är en halv sida (liggande 184x114mm alternativt stående 90x232 mm). Domarpresentation bör göras till 1/4 sida (90x114mm).

Annonser

Alla medlemmar samt företag som speglar Boxerklubbens värdegrund erbjuds att annonsera i Boxerbladet enligt de förutsättningar som tas beslut om av AS och som anges i Boxerbladet, på boxerklubben.org och i lathunden “Gör så här”.

 

/ fastställd av avdelningsstyrelsen 2017-04-29

Medlemsvillkor / behandling av personuppgifter

Svenska Boxerklubbens behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer om förordningen.

Villkor för medlemskap och deltagande

Som medlem i Svenska Boxerklubben och vid deltagande på klubbens aktiviteter (utbildningar, tävlingar, utställningar, prov, MH, MT med mera) godkänner du att Svenska Boxerklubben sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Svenska Boxerklubben ska kunna verka i enlighet med klubbens syfte och mål, vilka framgår av Svenska Boxerklubbens stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter med mera kommer du att behöva styrka att du har läst och tagit del av Svenska Boxerklubbens information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Svenska Boxerklubben informera dig som medlem/deltagare et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information rutiner kring lagring av personuppgifter 

Svenska Boxerklubben lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när du anmäler dig till en kurs, tävling eller utställning. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter lagras

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter vi lagrar. Svenska Boxerklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK- eller SBK-ansluten klubb, samarbetspartner, eller liknande. 

De uppgifter vi lagrar är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer, som kopplas till ett unikt medlemsnummer. Att lagra ditt personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Lagringssätt och informationstillgång

Vi lagrar personuppgifter i våra databaser, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.  

Lagringstid

Svenska Boxerklubben lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i rasklubbens register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom domare. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Mina sidor SBK

Via webbtjänsten Mina sidor (SBK) kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, skriva ut ditt medlemsbevis och avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd). 

Kontakt Svenska Boxerklubben

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning eller Svenska Boxerklubbens medlemsansvariga. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du skicka din begäran skriftligen och personligt undertecknad till Svenska Boxerklubbens sekreterare. Tycker du att Svenska Boxerklubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen. 

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: medlem@boxerklubben.org

boxerskolan

tileLektion1tileLektion2tileLektion3tileLektion4tileLektion5tileUtvardering

boxerskolan

tileBeloningsplaceringtileHandtarget

 

 

Boxerbladetboxerbladsframsida

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning. Vårt mål är att göra Sveriges bästa rastidning och att den ska vara en given läsning för varje boxerentusiast. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år till medlemmar och prenumeranter, med utgivning i mars, juni, september och december.
I Boxerbladet ger vi tips på träning och aktiviteter som passar en boxer – skrivna av våra bästa boxerförare som vet hur man når fram till ett boxerkynne. Det finns reportage om boxerläger, tävlingar och boxrars liv i Sverige och runt om i världen. Ofta har tidningen ett mer djuplodande tema med fokus som hälsa, rasstandard eller träning. Självfallet följer tidningen det viktiga arbete som sker inom avel och hälsa och klubbens föreningsarbete. Lokalområdena har sina egna sidor där du som medlem kan läsa om vad som händer i just ditt lokalområde.

Boxerbladets policy

Prenumeration

För den som av någon anledning inte är medlem i Boxerklubben erbjuder vi prenumeration av Boxerbladet. Prenumerationen kostar 290 kr/år (100 kr tillägg för prenumeration utanför Sverige). Först när prenumerationen är betalt träder den i kraft.

Teckna prenumeration av Boxerbladet.

Redaktion

Boxerbladets redaktion består av Åsa Danielsson (ordf. och ansvarig utgivare), Helena Fredriksson (redaktör), Lotta Johansson, Linda Antonsson, Christel Persson Pinon, Carina Karlsson (layout och tryckerikontakt), Anette Reutmer Åhlén (layout), Andy Hjorth (annonser) och Ulf Nolmark (korrektur). Alla idéer och feedback till Boxerbladet är varmt välkomna!

Ladda ner "Gör så här"

Annonser

Annonsstorlek Medlem Kommersiell Format
1/1 sida 1 100:- 1 900:- stående:
184 x 232 mm
eller utfallande:
210 x 260 mm + 3 mm utfall
1/2 sida 700:- 1 100:- liggande:
184 x 114 mm
stående:
90 x 232 mm
eller utfallande:
210 x 126 mm + 3 mm utfall
1/4 sida 400:- 600:- stående:
90 x 114 mm
eller:
56 x 184 mm
1/6 sida 300:- 500:- stående:
60 x 114 mm
eller:
90 x 76 mm
Pluggannons 200:- 100:- 57 x 35 mm
Julannons 1/1 sida 800:-    
Julannons 1/2 sida 500:-    
Julannons 1/4 sida 300:-    
Vinnar- / hanhundsannons 1/4 sida 300:-    
Vinnar- / hanhundsannons 1/6 sida 200:-    
Annonsutförande gratis 500:-  
Förbeställd annons
4 nr i följd
  10% rabatt  

 

Utgivningsdatum och manusstopp

Boxerbladet nr 1 2023

 • manusstopp: 28 februari
 • manusstopp LO-rutor: 15 mars
 • planerad utgivningsdag: 31 mars

Boxerbladet nr 2 2023

 • manusstopp: 20 maj
 • manusstopp LO-rutor: 5 juni
 • planerad utgivningsdag: 20 juni

Boxerbladet nr 3 2023

 • manusstopp: 19 augusti
 • manusstopp LO-rutor: 3 september
 • planerad utgivningsdag: 19 september

Boxerbladet nr 4 2023

 • manusstopp: 19 november
 • manusstopp LO: 1 december
 • planerad utgivningsdag: 19 december

Organisation

Svenska Boxerklubben är den officiella rasklubben för boxer och är organiserad under Svenska Brukshundklubben (SBK). Från SBK har Boxerklubben getts delegerat avelsansvar för rasen.

Svenska Boxerklubben är indelad i åtta lokalområden. Lokalområdenas verksamhet styrs av Svenska Brukshundklubbens Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer. Hela rasklubben styrs av Normalstadgar för rasklubb med två nivåer.

Svenska Boxerklubben har för närvarande ca 900 medlemmar och är den tredje största rasklubben inom SBK.

organisation

Boxerfullmäktige – BF

Boxerfullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Enligt stadgarna för rasklubbar med två nivåer har ombud rösträtt vid fullmäktigemötet. Ombuden, i stadgarna kallade delegater, väljs från klubbens lokalområden. Varje lokalområde har minst två delegater och högst motsvarande det antalet röster som området har. Lokalområdet tilldelas en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar och har alltid minst två röster. Medlemmar som inte är delegater kan bjudas in av rasklubbsstyrelsen och har då yttranderätt.

En av fullmäktigemötets viktigaste uppgifter är att utse rasklubbstyrelsen, inom Boxerklubben kallas den för avdelningsstyrelse. Fullmäktigemötet går också igenom klubbens verksamhet och fastställer verksamhetsplan och budget. Mötet behandlar motioner från lokalområden, förslag från avdelningstyrelsen och tar beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Ärenden som i stadgarna ska beslutas av fullmäktige kan i brådskande fall avgöras genom skriftlig omröstning som ställs till fullmäktiges delegater.

Avdelningsstyrelsen – AS

Boxerklubbens rasklubbstyrelse kallas för avdelningsstyrelse, ofta benämns den inom klubben med sin förkortning, AS. Styrelsen är Boxerfullmäktiges verkställande och förvaltande organ och har en mängd åligganden. Den ska bland annat representera rasklubben, fullgöra klubbens del av ansvaret för avelsfrågor,  ansvara för klubbens verksamheter och verkställa av fullmäktige fattade beslut och uppdrag.

Avdelningsstyrelsen består enligt klubbens nuvarande stadgar av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Personval sker för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet väljs för en tid av två år.  Det är önskvärt att varje lokalområde är representerat i AS.

Antalet ledamöter i styrelsen kan ändras inom vissa ramar efter förslag till SBKs förbundsstyrelse (5/7/9 ordinarie ledamöter, 2/3 suppleanter). Förslaget på stadgeändring ska antingen vara enhälligt vid ett fullmäktigemöte, eller fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie fullmäktigemöte.

Lokalområdenas styrelser

Boxerklubbens åtta lokalområden styrs av lokala styrelser som alla har egen förvaltning. Inom klubben kallas lokalområdena ofta med sin förkortning LO.

Årsmöte i lokalområdena ska hållas under perioden 10-28 februari och kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 1 januari. Förutom årsmöte ska minst två ordinarie medlemsmöten hållas. Medlemsmötena är lokalområdets högsta beslutande organ och lokalområdets styrelse är dess verkställande och förvaltande organ.

Styrelsens sammansättning beslutas av stadgarna och består inom Boxerklubbens LO-styrelser vanligen av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Antalet ledamöter i styrelsen kan ändras inom vissa ramar efter förslag till SBKs förbundsstyrelse (5/7/9 ordinarie ledamöter, 2/3 suppleanter). Förslaget på stadgeändring ska antingen vara enhälligt vid ett fullmäktigemöte, eller fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie fullmäktigemöte.

Styrelsen har många åligganden, bland annat representerar den lokalklubben, ansvarar för lokalområdets olika verksamheter och tillgångar.

På årsmötet äger alla medlemmar rösträtt. Under årsmötet behandlar man de punkter som ska behandlas på Boxerfullmäktige och man väljer de delegater som ska företräda lokalområdet på BF-mötet. Mötet går också igenom lokalområdets egen verksamhet, ekonomi, motioner från medlemmar och förslag från styrelse, beslutar om styrelsens ansvarsfrihet och väljer en ny styrelse.

Motioner

Som medlem i Svenska Boxerklubben har du rätt att lägga in motioner till ditt lokalområdes årsmöte. Motioner ska inkomma senast 20 oktober.

Rätt att lämna motion till Boxerfullmäktigemötet har lokalområdenas styrelser. Motionen ska vara skriftlig och avdelningstyrelsen tillhanda senast den 15 november. AS ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktige.

Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och har en central roll i föreningen. Dess främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen är självständig från styrelsen och arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna att kontakta valberedningen för att föreslå ledamöter till styrelser. Vilka som sitter i valberedningen står att finna på sidan om Avdelsningsstyrelse respektive lokalområdenas egna styreslesidor.

Medlemmar

Som medlem i Svenska Boxerklubben kan du påverka föreningen genom att delta i klubbens verksamhet och arbeta för föreningen i arbetsgrupper, kommittéer och styrelser. Du har rösträtt på ditt lokalområdes årsmöte och väljer genom det delegater till Boxerfullmäktige. Du kan också påverka genom att lägga motioner.  

Svenska Brukshundklubben – SBK

Svenska Brukshundklubben är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben med delegerat avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. SBK har sedan delegerat avelsansvaret till respektive rasklubb som t.ex. för boxer till Svenska Boxerklubben. SBK fastställer de grundstadgar som gäller för Boxerklubben. Stadgarna är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. SBKs kongress hålls varje år och är högsta beslutande organ. Boxerklubben representeras på kongressen av en eller flera delegater med ett antal röster som fastställs enligt medlemsantal

Svenska Kennelklubben – SKK

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation i Sverige där Svenska Brukshundklubben ingår som specialklubb och där Svenska Boxerklubben ligger under SBK som rasklubb.

Kennelfullmäktige (KF) är SKKs riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer. Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande beslut som rör organisationen fattas och där väljs också också föreningens styrelse (Centralstyrelsen). Besluten ligger sedan till grund för Centralstyrelsens arbete under de följande två åren. SBK deltar på KF med delegater.

Fédération Cynologique Internationale – FCI

Fédération Cynologique Internationale är en internationell sammanslutning med mer än 80 länders kennelklubbar anslutna, däribland Svenska Kennelklubben. Genom FCI har SKK bland annat förbundit sig att följa respektive hundras hemlands rasstandard samt att följa FCIs gruppindelning av hundraser.

Via FCI namnskyddas kennelnamn globalt som ansöks via SKK, så det bara finns ett unikt kennelnamn inom hela FCIs organisation. FCI utfärdar också alla olika internationella certifikat, till exempel CACIB (utställning) och CACIOB (lydnadsprov),  samt godkänner internationella championat. SKK finns representerade i samtliga FCI-kommittéer.

Ytterligare två erkända organisationer som styr i hundvärlden är The American Kennel Club  (AKC) för Nordamerika och The Kennel Club  (KC), för Storbritannien.

Association Technique Internationale du Boxer – ATIBOX

Association Technique Internationale du Boxer är en världsomspännande sammanslutning av 33 nationella boxerklubbar som bildades 1950. Svenska Boxerklubben är medlem sedan 1995. ATIBOX uttalade syfte och målsättning är att främja utvecklingen av boxerrasen i hela världen genom att anordna möten, konferenser, workshops samt specialutställningar och arbetsprov med internationellt deltagande.

Varje år arrangeras ATIBOX World Boxer Show, ATIBOX IGP WM och ATIBOX IGP-FH WM. Svenska Boxerklubben arrangerade ATIBOX World Boxer Show år 2018 i Malmö.

Kommittéer mm

Avel & Hälsa

Åsa Danielsson  (ansvarig)
Maritha Östlund Holmsten
Adjungerade: Ulrika Edgren, Pia Lannermalm

avel@boxerklubben.org

Prov & Tävling

tavling@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Utställning

Kristin Bergström (ansvarig)

Arbetsgrupp Drag

Magnus Adrian

drag@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Mental

Åsa Danielsson (ansvarig)
Hans Åhnström
Adjungerad: Inga-Lill Larsson

Exteriör

Anders Härnman (ansvarig)
Sven-Einar Holmsten

Valphänvisning, uppfödarregister

Adjungerad: Ulrika Edgren

ulrika@boxerklubben.org

Medlemsansvarig

Adjungerad: Lotta Ullid

medlem@boxerklubben.org

Förtjänsttecken

Adjungerad: Git Jonare

PR/INFO

Maria Nilsson (ansvarig)
Helena Fredriksson

Redaktion Boxerbladet

Helena Fredriksson (redaktör)
Carina Karlsson
Tommy Dahlström
Ulf Nolmark
Linda Antonsson
Ansela Bognandi Refsbäck
Ulla Robertsson
Andy Hjorth
Åsa Danielsson (ansv.utgivare)

redaktion@boxerklubben.org

Webredaktion

Helena Fredriksson 
Linda Antonsson
Katarina Magnusson

webredaktion@boxerklubben.org

 webredaktionen2021

Webmaster

Magnus Adrian (tills vidare)

Boxer SM 2022

Kristin Bergström
Ulrika Edgren
Jill Mellström
Maria Nilsson

Boxerläger 2022

Emma Silén (ansvarig)
Emma Gavelli

lager@boxerklubben.org

Revisorer

Peo Sundelin

po@interface.se

Mikael Pålblad

palblad@hotmail.com

Revisorsuppleant

Cecilia Borgljung