Organisation

Svenska Boxerklubben är den officiella rasklubben för boxer och är organiserad under Svenska Brukshundklubben (SBK). Från SBK har Boxerklubben getts delegerat avelsansvar för rasen.

Svenska Boxerklubben är indelad i åtta lokalområden. Lokalområdenas verksamhet styrs av Svenska Brukshundklubbens Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer. Hela rasklubben styrs av Normalstadgar för rasklubb med två nivåer.

Svenska Boxerklubben har för närvarande ca 900 medlemmar och är den tredje största rasklubben inom SBK.

organisation

Boxerfullmäktige – BF

Boxerfullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Enligt stadgarna för rasklubbar med två nivåer har ombud rösträtt vid fullmäktigemötet. Ombuden, i stadgarna kallade delegater, väljs från klubbens lokalområden. Varje lokalområde har minst två delegater och högst motsvarande det antalet röster som området har. Lokalområdet tilldelas en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar och har alltid minst två röster. Medlemmar som inte är delegater kan bjudas in av rasklubbsstyrelsen och har då yttranderätt.

En av fullmäktigemötets viktigaste uppgifter är att utse rasklubbstyrelsen, inom Boxerklubben kallas den för avdelningsstyrelse. Fullmäktigemötet går också igenom klubbens verksamhet och fastställer verksamhetsplan och budget. Mötet behandlar motioner från lokalområden, förslag från avdelningstyrelsen och tar beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Ärenden som i stadgarna ska beslutas av fullmäktige kan i brådskande fall avgöras genom skriftlig omröstning som ställs till fullmäktiges delegater.

Avdelningsstyrelsen – AS

Boxerklubbens rasklubbstyrelse kallas för avdelningsstyrelse, ofta benämns den inom klubben med sin förkortning, AS. Styrelsen är Boxerfullmäktiges verkställande och förvaltande organ och har en mängd åligganden. Den ska bland annat representera rasklubben, fullgöra klubbens del av ansvaret för avelsfrågor,  ansvara för klubbens verksamheter och verkställa av fullmäktige fattade beslut och uppdrag.

Avdelningsstyrelsen består enligt klubbens nuvarande stadgar av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Personval sker för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet väljs för en tid av två år.  Det är önskvärt att varje lokalområde är representerat i AS.

Antalet ledamöter i styrelsen kan ändras inom vissa ramar efter förslag till SBKs förbundsstyrelse (5/7/9 ordinarie ledamöter, 2/3 suppleanter). Förslaget på stadgeändring ska antingen vara enhälligt vid ett fullmäktigemöte, eller fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie fullmäktigemöte.

Lokalområdenas styrelser

Boxerklubbens åtta lokalområden styrs av lokala styrelser som alla har egen förvaltning. Inom klubben kallas lokalområdena ofta med sin förkortning LO.

Årsmöte i lokalområdena ska hållas under perioden 10-28 februari och kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 1 januari. Förutom årsmöte ska minst två ordinarie medlemsmöten hållas. Medlemsmötena är lokalområdets högsta beslutande organ och lokalområdets styrelse är dess verkställande och förvaltande organ.

Styrelsens sammansättning beslutas av stadgarna och består inom Boxerklubbens LO-styrelser vanligen av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Antalet ledamöter i styrelsen kan ändras inom vissa ramar efter förslag till SBKs förbundsstyrelse (5/7/9 ordinarie ledamöter, 2/3 suppleanter). Förslaget på stadgeändring ska antingen vara enhälligt vid ett fullmäktigemöte, eller fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie fullmäktigemöte.

Styrelsen har många åligganden, bland annat representerar den lokalklubben, ansvarar för lokalområdets olika verksamheter och tillgångar.

På årsmötet äger alla medlemmar rösträtt. Under årsmötet behandlar man de punkter som ska behandlas på Boxerfullmäktige och man väljer de delegater som ska företräda lokalområdet på BF-mötet. Mötet går också igenom lokalområdets egen verksamhet, ekonomi, motioner från medlemmar och förslag från styrelse, beslutar om styrelsens ansvarsfrihet och väljer en ny styrelse.

Motioner

Som medlem i Svenska Boxerklubben har du rätt att lägga in motioner till ditt lokalområdes årsmöte. Motioner ska inkomma senast 20 oktober.

Rätt att lämna motion till Boxerfullmäktigemötet har lokalområdenas styrelser. Motionen ska vara skriftlig och avdelningstyrelsen tillhanda senast den 15 november. AS ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktige.

Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och har en central roll i föreningen. Dess främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen är självständig från styrelsen och arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna att kontakta valberedningen för att föreslå ledamöter till styrelser. Vilka som sitter i valberedningen står att finna på sidan om Avdelsningsstyrelse respektive lokalområdenas egna styreslesidor.

Medlemmar

Som medlem i Svenska Boxerklubben kan du påverka föreningen genom att delta i klubbens verksamhet och arbeta för föreningen i arbetsgrupper, kommittéer och styrelser. Du har rösträtt på ditt lokalområdes årsmöte och väljer genom det delegater till Boxerfullmäktige. Du kan också påverka genom att lägga motioner.  

Svenska Brukshundklubben – SBK

Svenska Brukshundklubben är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben med delegerat avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. SBK har sedan delegerat avelsansvaret till respektive rasklubb som t.ex. för boxer till Svenska Boxerklubben. SBK fastställer de grundstadgar som gäller för Boxerklubben. Stadgarna är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. SBKs kongress hålls varje år och är högsta beslutande organ. Boxerklubben representeras på kongressen av en eller flera delegater med ett antal röster som fastställs enligt medlemsantal

Svenska Kennelklubben – SKK

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation i Sverige där Svenska Brukshundklubben ingår som specialklubb och där Svenska Boxerklubben ligger under SBK som rasklubb.

Kennelfullmäktige (KF) är SKKs riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer. Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande beslut som rör organisationen fattas och där väljs också också föreningens styrelse (Centralstyrelsen). Besluten ligger sedan till grund för Centralstyrelsens arbete under de följande två åren. SBK deltar på KF med delegater.

Fédération Cynologique Internationale – FCI

Fédération Cynologique Internationale är en internationell sammanslutning med mer än 80 länders kennelklubbar anslutna, däribland Svenska Kennelklubben. Genom FCI har SKK bland annat förbundit sig att följa respektive hundras hemlands rasstandard samt att följa FCIs gruppindelning av hundraser.

Via FCI namnskyddas kennelnamn globalt som ansöks via SKK, så det bara finns ett unikt kennelnamn inom hela FCIs organisation. FCI utfärdar också alla olika internationella certifikat, till exempel CACIB (utställning) och CACIOB (lydnadsprov),  samt godkänner internationella championat. SKK finns representerade i samtliga FCI-kommittéer.

Ytterligare två erkända organisationer som styr i hundvärlden är The American Kennel Club  (AKC) för Nordamerika och The Kennel Club  (KC), för Storbritannien.

Association Technique Internationale du Boxer – ATIBOX

Association Technique Internationale du Boxer är en världsomspännande sammanslutning av 33 nationella boxerklubbar som bildades 1950. Svenska Boxerklubben är medlem sedan 1995. ATIBOX uttalade syfte och målsättning är att främja utvecklingen av boxerrasen i hela världen genom att anordna möten, konferenser, workshops samt specialutställningar och arbetsprov med internationellt deltagande.

Varje år arrangeras ATIBOX World Boxer Show, ATIBOX IGP WM och ATIBOX IGP-FH WM. Svenska Boxerklubben arrangerade ATIBOX World Boxer Show år 2018 i Malmö.