uppfodare


Till uppfödare av boxer

Vi är glada att du söker dig till oss på Svenska Boxerklubben; redan som etablerad uppfödare, nybliven eller kanske går du i tankarna att en dag bli uppfödare. 

Det är mycket att hålla koll på som uppfödare! Tiken och valparna ska ha det bra på alla sätt, rastgården ska ha rätt storlek, miljön ska vara säker, hundarna ska ha motion och stimulans, flocklivet ska fungera och mycket annat.

Vi försöker här samla information om uppfödning, vilka lager och regler som gäller. Här finns också information om vår avelspolicy samt avelsrekommendationer och mycket annat som är till hjälp i ditt avelsarbete. Och vilken hjälp du som uppfödare kan få av din rasklubb.

Bra länkar

Bland länkarna nedan finner du viktig information för dig som är uppfödare. Det handlar om allt från vilka lagar som berör din verksamhet till de förmåner du som är uppfödare av boxer har som medlem i Svenska Boxerklubben. Tänk på att du räknas som uppfödare även om du inte har ett kennelnamn och bara avser att ta en kull på din tik, ansvaret är detsamma för varje individ som föds och för varje valpköpare.

Jordbruksverkets regler
SKK:s grundregler
SKK Inför din första valpkull
SKK Tips och Råd
SKK Avelsdata

Om du funderar på att bli uppfödare…

Som uppfödare är du skyldig att följa Jordbruksverkets regler och anvisningar samt SKK:s grundregler. Både uppfödare och hanhundsägare är skyldiga att sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för boxer.

Ställ dig själv följande frågor:

 • Har jag tillräckligt med tid för att ta hand om valparna tills de är gamla nog att flytta till sina nya hem, vilket vanligtvis är 8 veckor?
 • Har jag tillräckligt med kunskap för att kunna ge mina valpköpare råd och hjälp gällande hur man tar hand om en valp vilket inkluderar skötsel, mat, träning och hälsofrågor?
 • Kan jag tillräckligt om valpning för att kunna hjälpa min tik, om det behövs?
 • Har jag råd att betala för ett kejsarsnitt om det skulle visa sig behövas?
 • Kan jag och tiken hantera en stor kull på t.ex. 10 valpar?
 • Har jag tillräckliga kunskaper för att sköta kullen korrekt, inklusive avmaskning, vaccinationer och socialitetsträning av valparna?
 • Kan jag hitta bra hem till alla valparna?
 • Har jag möjlighet att ta tillbaks eller omplacera valpar/unghundar om det blir nödvändigt?

Om du inte kan svara JA på de ovanstående frågorna så kanske du inte skall bli uppfödare.

Om du har svarat JA på alla frågorna så får du inte glömma följande:

 • Ansvarsfulla uppfödare har avsikten att varje ny kull som de föder upp skall vara bättre än föräldrarna.
 • Ansvarsfulla uppfödare tar stor hänsyn till hälsofrågor, exteriör och mentalitet.
 • Ansvarsfulla uppfödare planerar framåt för varje parning så att varje producerad valp kan växa upp i bästa möjliga miljö.
 • Ansvarsfulla uppfödare accepterar sitt ansvar för valpar som de fött upp och är tillgängliga för att ge valpköpare råd, hjälp och information även efter leverans.
 • Ansvarsfulla uppfödare utvärderar tidigare kullar utefter de hjälpmedel vi har idag (röntgen av höfter & knän, samt MH-test) innan en ny kull på samma tik planeras. Även andra hälsobrister i tidigare kull/kullar måste finnas med i avelsplaneringen. 

Vidare har du som uppfödare ett speciellt ansvar för rasen och du bör som uppfödare arbeta efter rasklubbens avelspolicy.

Avelspolicy

Svenska Boxerklubben har en Avelspolicy som består av avelsmål samt av en avelsstrategi för att uppnå avelsmålen. RAS, Rasspecifik Avels Strategi, är alla rasklubbar ålagda av SKK att ha. Svenska Boxerklubbens RAS är från 2017. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra boxer, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete.

Rasspecifik avelsstrategi RAS (pdf)

Vad kan din tik tillföra rasen? Det handlar om att fördjupa sina kunskaper – och att ta konsekvenserna som den ökade insikten kan medföra. Oavsett hur gullig och rar din tik är kan det hända att du kommer fram till att hon inte håller måttet som avelshund. Det räcker inte med att de hundar som ska gå i avel är friska, utan här måste man även ta stor hänsyn till familjebilden, d.v.s. hur ser det ut i tikens/hanens syskonkull, hos föräldrarnas och eventuellt tidigare avkommor?

Innan du parar din tik tänk då noga över det ansvar du som uppfödare och hundägare har. Avel är inget man bör ägna sig åt lättvindigt utan man ska noga fundera över vad varje kombination kan tillföra rasen och om du har den kunskap som krävs för att bedriva avel på ett ansvarfullt sätt. Du som uppfödare bör även ha så gedigna kunskaper om hund i allmänhet och Boxer i synnerhet att du kan finnas där som stöd och hjälp till dina valpköpare i allehanda situationer under hundens liv. Hälsa är otroligt viktigt att ta hänsyn till vid avel, inte bara den fysiska, utan även den mentala hälsan. Se till att använda de verktyg för utvärdering som finns att tillgå och värdera resultaten noga. "Frisk och sund" är så mycket mer än bara höftleder och knäleder eller ett genomfört MH. Som uppfödare har du ett ansvar att endast avla på individer som inte bär på anlag som ger ökad risk för sjukdom eller undermålig mentalitet.

Att avla på sjuka eller mentalt undermåliga hundar är inte bara opassande utan strider även mot Svenska Jordbruksverkets föreskrifter för hållande av hund – avel.

Hanhundsägare har också ett stort ansvar

Det är alltid tikägaren som väljer en passande avelshane till sin nästa kull och hon eller han har därför ett stort ansvar för att hundaveln bedrivs på ett bra sätt. Men det har hanhundsägare också! Hanhunden och tiken kommer i lika hög grad att påverka utvecklingen inom rasen.

Avelsdata

Vad har vi för verktyg och vilka vägar kan man gå för att hitta lämpliga avelsdjur? Utan tvekan finns det en personlig tillgång som är oerhört betydelsefull, nämligen vetgirighet. Ju mer du sätter dig in i din ras, din hunds familj och de enskilda avelsdjuren, desto större chans har du att göra ett bra avelsval. Strävan att inför varje parning ha tillgång till största möjliga mängd information borde å andra sidan vara lika viktigt för hanhundsägaren som för tikens ägare. En ur hälsohänseende misslyckad kull belastar avelshanen i lika hög grad som tiken.

Avelsdata är en guldgruva för den vetgirige! Här hittar du information om hundars hälsa, mentalitet, tävlingsresultat m.m. och får en bättre överblick för hela familjebilden. Du kan titta på vad hundars avkommor har för statistik gällande hälsa, mentalitet och övriga resultat. Göra provparningar med de tilltänkta avelshundarna m.m. m.m. Var inte rädd för att prova dig fram!

Förmåner för Uppfödare

Som medlem i Svenska Boxerklubben har du följande förmåner:

 • Du kan vara med i uppfödarregistret, anslutningsavgift 200 kr.
 • Möjlighet att få kull på valphänvisningslistan innan den är registrerad i SKK samt möjlighet att få planerad kull på valphänvisningslistan på Svenska Boxerklubbens webbplats.
 • Som uppfödare av boxer kan du få hjälp och stöd av Avels- Hälsokommittén och Arbetsgruppen Mental i olika frågor som berör din uppfödning.
 • Deltagande i boxerträffar och utbildningar.

  Välkommen med dina frågor och tankar