breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.

Presentation från SLU

Vi (Sara Saellström och Henrik Rönnberg) är mycket glada och tacksamma över att få börja arbeta med detta projekt som gjorts möjligt genom den stora donation vi har fått ta del av till Makarna Johanssons minne. Målet är att kunna samla mer fakta om de tumörsjukdomar som är vanliga hos just boxer och kunna förbättra diagnostik, behandling och på lång sikt även förebyggande arbete genom avel. Vi har valt att kalla projektet BOX CANCER för att påminna att vi vill arbeta aktivt för att förebygga cancer hos boxer men även förbättra prognosen och ge bättre möjligheter till tidig upptäckt hos de boxrar som ändå drabbas av cancer. Namnet vill också symbolisera att tillsammans så ska vi ge cancer en tuff match och helst förpassa den ut från ringen, hos boxrar, andra hundar och även människor.

Projektet är tänkt att löpa i tre steg

  • På kort sikt (år) ämnar vi utveckla en bättre analys av TK1 (thymidin kinas 1) som är en tumörmarkör och i kombination med CRP hoppas vi kunna upptäcka allvarlig cancer och följa patientens svar på behandling
  • På medellång sikt (3 år) verkar vi i en grupp som studerar möjlighet att upptäcka tumörer tidigt med liquid biopsies. Detta innebär att man genom ett blodprov kan se om hunden har en tumör, få veta mer om tumörens egenskaper och även vilken typ av behandling den kan vara känslig för.
  • På lång sikt (5 år) arbetar vi med att detektera genetiska skillnader hos boxer som utvecklar tumörer och identifiera genetiska riskfaktorer för att drabbas av cancer. Detta skulle kunna vara en hjälp i ett framtida avelsarbete och val av kombinationer av djur.

Parallellt pågår flera immunterapiprojekt där vi behandlar hundar som drabbats av allvarlig cancer som saknar behandlingsalternativ idag.

Provtagning - Hur din boxer kan bidra

Projektet Box Cancer behöver er hjälp med att samla in:

  • Blodprover på boxrar med ALLA typer av tumörer, inför operation eller när de upptäcks.
  • Vävnadsprover på tumörer i samband med att de opereras eller när man låter hunden somna in.
  • Blodprover från friska hundar – gärna äldre (>8 år).
  • Prover från alla boxrar är dock intressanta, en ung boxer som man samlar prover från kan i framtiden bli en frisk äldre ”kontroll” hund eller ha utvecklat någon form av tumör.
  • Med bra kontaktuppgifter kan vi kontinuerligt uppdatera status på de hundar som donerat blod. Alla insamlade hundar gör skillnad!

Ladda ner instruktioner för provtagning

Ladda ner medgivaravtal

Om veterinär önskar ersättning (max 300kr ersätts) för provtagning finns instruktion på hunddna.slu.se och specifikt på sidan:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/info-o-anvisn-170605.pdf

Föreläsningar

Planen är att vi, förutom information som vi presenterar här och i Boxerbladet även ska hålla en utbildnings- och informationsträff en gång per halvår där vi föreläser om cancer hos hund i allmänhet och hos boxer i synnerhet samt även berättar lite om hur projeket fortskrider. Förhoppningsvis kan vi också ta upp ämnen på initiativ och önskemål från er i klubben. Den första träffen som förstås blir nätbaserad planeras att hållas under höst/vinter 2021. Mer information om träffen kommer att annonseras på hemsida och i Boxerbladet när tid och datum bestämts.

Vi önskar er alla en skön vår tillsammans med era hundar!

Sara Saellström
Resident i onkologi (genomgår europeisk specialistutbildning i onkologi)
sara.saellstrom@slu.se

Henrik Rönnberg
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
henrik.ronnberg@slu.se

SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet
april 2021

sluLogoWebb 

 

 

Publicerade Studier

En vetenskaplig artikel om thymidinkinas 1 i kombination med CRP som tumörmarkör hos hundar med blodcancer har publicerats i en vetenskaplig tidskrift 2022 och en uppföljande artikel där en hundspecifik analys (ELISA) av thymidinkinas har utvecklats blev publicerades i augusti 2023. Båda artiklarna har kunnat slutföras med hjälp av medel från Boxerklubben.

Serum TK1 protein and C-reactive protein correlate to treatment response and predict survival in dogs with hematologic malignancies (2022)

Treatment with Anti-HER2 Chimeric Antigen Receptor Tumor-Infiltrating Lymphocytes (CAR-TILs) Is Safe and
Associated with Antitumor Efficacy in Mice and Companion Dogs (2023)

A monoclonal antibody-based sandwich ELISA for measuring canine Thymidine kinase 1 protein
and its role as biomarker in canine lymphoma (2023)