Brakycefali

Boxen är en brakycefal ras. Ordet brakycefal kommer från grekiskan där brachu betyder kort och cefali betyder skalle. Det är alltså en hund med en förhållandevis kort skalle. En alltför kort skalle medför dock ett flertal hälsorisker.  Det är Avdelningstyrelsens (AS) uppfattning att vi som uppfödare och/eller ägare till en brakycefal ras, bör vara insatta i frågor kring brakycefali. 
 
Avdelningsstyrelsen kommer under 2021 att i större omfattning än tidigare arbeta med frågor rörande SRD (särskilda rasspecifika domaranvisningar) samt följa övriga länders arbete för att hålla oss informerade och uppdaterade. 
 

Artiklar och information

Videoföreläsning brakycefali

Boxerklubben har fått tillgång till en video som åskådliggör brakycefala rasers problem. Det är dock inte en boxer som visas i videon, men det som sägs om brakycefali är applicerbart på boxern också. Brakycefali diskuteras mellan 4.40 och 12.20.
 
För att se videon, klicka på länken nedan.

brakyVideoRosin
 
 
 
 
 
 

typhuvudSvenska Kennelklubbens SRD-lista (särskilda rasspecifika domaranvisningar) är ett kommenterande komplement till rasstandarden för respektive ras. Målsättningen är att öka domarens och för vår del boxeruppfödare/ägares medvetenhet om boxerns exteriöra överdrifter och sundhet. Man ser både till den enskilda hunden och till utvecklingen av rasen som helhet.

Domare på utställning lämnar en rapport av observationer på det som lyfts i SRD. Rapporterna delges också rasklubben som information och för att möjliggöra samsyn mellan domare och rasexperter. Svenska Boxerklubbens slutsatser av domarnas SRD år 2017- 2019:

Vanligt förekommande är övertypiska boxer med runda, oädla huvuden och alltför korta nospartier, vilka påverkar hälsan negativt. Hundens förmåga att andas försämras, vilket påverkar såväl hundens vardag som möjlighet att prestera vid olika funktions- och arbetsprov. Vår slutsats av detta är att utvecklingen av boxern inte givit den positiva utveckling som behövs för att ta bort boxern från SRD-listan. Därmed önskar vi att boxern ska finnas kvar i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar. Vår målsättning måste vara att skapa intresse och förståelse för en exteriör avel som gynnar sund exteriör med god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman som påverkar hälsan negativt.

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Blankett för SRD-rapport (ifylles av domare)

SRD-redovisning 2017

SRD-redovisning 2018

SRD-redovisning 2019

 

 

tileTemaSpar  tileTemaSok  tileTemaRapporttraningPatrull

Bonusmaterial

Här hittar du bonusmaterial för Boxerbladet, utvalda artiklar samt skrifter som ges ut av Boxerklubben.
Hela teman och olika artiklar finns också under Avel & Hälsa och Du & Din boxer.

 

Bonusmaterial

Kullstatistik 1966-1974 - Bonusmaterial BB3 2022

Korningsprotokoll 1974 - Bonusmaterial BB1 2022

Brukshundraserna – Bonusmaterial BB1 2021

Bruksstatistik – Bonusmaterial BB1 2021

Micorosoft Teams – Bonusmaterial BB1 2021

Artiklar

Boxerrama 1974 – White markings, the cause and the inheritence with special referece to the Boxer av Bruce Cattanach

Årsstatistik 2020

Årsstatistik 2019

Årsstatistik 2018

 

Skrifter

Välkommen valp till Svenska Boxerklubben

 

 

logo256

Policy för Svenska Boxerklubbens medlemstidning Boxerbladet

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning och kommer ut med 4 nummer/år. Tidningen är även tillgänglig genom prenumeration.

Målsättning

Boxerbladets målsättning är att vara Sveriges bästa rastidning och att vara den självklara kanalen för alla boxerintresserade i Sverige. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Svenska Boxerklubbens ansikte utåt.

Innehåll

 • Boxerbladet ska förmedla det arbete som sker inom föreningen Svenska Boxerklubben så som avel, hälsa, MH/MT, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar och boxerfullmäktige samt spegla de aktiviteter som sker i lokalområdena. Tidningen ska också verka stärkande för föreningsdemokratin genom att ge plats för information och diskussion om det som är på gång i Boxerklubben och i Boxersverige.
 • Boxerbladet ska främja goda boxerliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram boxerekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
 • Boxerbladet ska förmedla kunskap om boxerrasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
 • Boxerbladet ska ha bredd och vara en tidning för alla boxerägare – både den som har boxer som familjehund och den som tränar och tävlar.

Arbetssätt

Boxerbladet görs av en redaktion bestående av medlemmar i Boxerklubben och där redaktör tillsätts av AS (avdelningsstyrelsen). Boxerklubbens ordförande är ansvarig utgivare.
Redaktören ansvarar för varje nummers sammansättning, utformning och innehåll.
Till externa skribenter ska redaktionen kunna skicka en lathund, “Gör så här”, som anger vilken textmängd som ryms/sida och som beskriver den bildupplösning som är önskvärd m.m.
Foton som skickas till redaktionen ska vara i tillräckligt stor upplösning för att kunna tryckas i 300 dpi.
Bidrag till Boxerbladet, i form av text eller fotografier, är ett bidrag till tidningen och ges inte någon ekonomisk ersättning.
Redaktionen korrekturläser allt material som skickas till tidningen och redigerar vid behov texterna avseende språk och längd. Bearbetad text skickas till skribenten för gemensam slutkorrektur.
Boxerbladet ska arbeta för att hitta samarbetsformer med klubbens webbplats boxerklubben.org.

LO-sidorna

Varje lokalområde ansvarar för LO-sidorna och att materialet i form av text och bilder skickas in till redaktionen före manusstopp.

Redaktionen har rätt att vid behov redigera texterna avseende språk och längd samt att göra ett urval bland insända bilder. LO får gärna själva ange en prioritering bland de bilder som skickas in. Bearbetad text skickas till LO-skribent för gemensam slutkorrektur.
LO annonserar gratis till Boxerspecialer. Formatet för Boxerspecial-annons är en halv sida (liggande 184x114mm alternativt stående 90x232 mm). Domarpresentation bör göras till 1/4 sida (90x114mm).

Annonser

Alla medlemmar samt företag som speglar Boxerklubbens värdegrund erbjuds att annonsera i Boxerbladet enligt de förutsättningar som tas beslut om av AS och som anges i Boxerbladet, på boxerklubben.org och i lathunden “Gör så här”.

 

/ fastställd av avdelningsstyrelsen 2017-04-29

Medlemsvillkor / behandling av personuppgifter

Svenska Boxerklubbens behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer om förordningen.

Villkor för medlemskap och deltagande

Som medlem i Svenska Boxerklubben och vid deltagande på klubbens aktiviteter (utbildningar, tävlingar, utställningar, prov, MH, MT med mera) godkänner du att Svenska Boxerklubben sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Svenska Boxerklubben ska kunna verka i enlighet med klubbens syfte och mål, vilka framgår av Svenska Boxerklubbens stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter med mera kommer du att behöva styrka att du har läst och tagit del av Svenska Boxerklubbens information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Svenska Boxerklubben informera dig som medlem/deltagare et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information rutiner kring lagring av personuppgifter 

Svenska Boxerklubben lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när du anmäler dig till en kurs, tävling eller utställning. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter lagras

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter vi lagrar. Svenska Boxerklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK- eller SBK-ansluten klubb, samarbetspartner, eller liknande. 

De uppgifter vi lagrar är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer, som kopplas till ett unikt medlemsnummer. Att lagra ditt personnummer är en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

Lagringssätt och informationstillgång

Vi lagrar personuppgifter i våra databaser, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.  

Lagringstid

Svenska Boxerklubben lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i rasklubbens register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom domare. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Mina sidor SBK

Via webbtjänsten Mina sidor (SBK) kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, skriva ut ditt medlemsbevis och avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd). 

Kontakt Svenska Boxerklubben

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning eller Svenska Boxerklubbens medlemsansvariga. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du skicka din begäran skriftligen och personligt undertecknad till Svenska Boxerklubbens sekreterare. Tycker du att Svenska Boxerklubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen. 

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: medlem@boxerklubben.org

boxerskolan

tileLektion1tileLektion2tileLektion3tileLektion4tileLektion5tileUtvardering

boxerskolan

tileBeloningsplaceringtileHandtarget

 

 

Boxerbladetboxerbladsframsida

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning. Vårt mål är att göra Sveriges bästa rastidning och att den ska vara en given läsning för varje boxerentusiast. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år till medlemmar och prenumeranter, med utgivning i mars, juni, september och december.
I Boxerbladet ger vi tips på träning och aktiviteter som passar en boxer – skrivna av våra bästa boxerförare som vet hur man når fram till ett boxerkynne. Det finns reportage om boxerläger, tävlingar och boxrars liv i Sverige och runt om i världen. Ofta har tidningen ett mer djuplodande tema med fokus som hälsa, rasstandard eller träning. Självfallet följer tidningen det viktiga arbete som sker inom avel och hälsa och klubbens föreningsarbete. Lokalområdena har sina egna sidor där du som medlem kan läsa om vad som händer i just ditt lokalområde.

Boxerbladets policy

Prenumeration

För den som av någon anledning inte är medlem i Boxerklubben erbjuder vi prenumeration av Boxerbladet. Prenumerationen kostar 290 kr/år (100 kr tillägg för prenumeration utanför Sverige). Först när prenumerationen är betalt träder den i kraft.

Teckna prenumeration av Boxerbladet.

Redaktion

Boxerbladets redaktion består av Åsa Danielsson (ordf. och ansvarig utgivare), Helena Fredriksson (redaktör), Lotta Johansson, Linda Antonsson, Christel Persson Pinon, Carina Karlsson (layout och tryckerikontakt), Anette Reutmer Åhlén (layout), Andy Hjorth (annonser) och Ulf Nolmark (korrektur). Alla idéer och feedback till Boxerbladet är varmt välkomna!

Ladda ner "Gör så här"

Annonser

Annonsstorlek Medlem Kommersiell Format
1/1 sida 1 100:- 1 900:- stående:
184 x 232 mm
eller utfallande:
210 x 260 mm + 3 mm utfall
1/2 sida 700:- 1 100:- liggande:
184 x 114 mm
stående:
90 x 232 mm
eller utfallande:
210 x 126 mm + 3 mm utfall
1/4 sida 400:- 600:- stående:
90 x 114 mm
eller:
56 x 184 mm
1/6 sida 300:- 500:- stående:
60 x 114 mm
eller:
90 x 76 mm
Pluggannons 200:- 100:- 57 x 35 mm
Julannons 1/1 sida 800:-    
Julannons 1/2 sida 500:-    
Julannons 1/4 sida 300:-    
Vinnar- / hanhundsannons 1/4 sida 300:-    
Vinnar- / hanhundsannons 1/6 sida 200:-    
Annonsutförande gratis 500:-  
Förbeställd annons
4 nr i följd
  10% rabatt  

 

Utgivningsdatum och manusstopp

Boxerbladet nr 1 2023

 • manusstopp: 28 februari
 • manusstopp LO-rutor: 15 mars
 • planerad utgivningsdag: 31 mars

Boxerbladet nr 2 2023

 • manusstopp: 20 maj
 • manusstopp LO-rutor: 5 juni
 • planerad utgivningsdag: 20 juni

Boxerbladet nr 3 2023

 • manusstopp: 19 augusti
 • manusstopp LO-rutor: 3 september
 • planerad utgivningsdag: 19 september

Boxerbladet nr 4 2023

 • manusstopp: 19 november
 • manusstopp LO: 1 december
 • planerad utgivningsdag: 19 december

Organisation

Svenska Boxerklubben är den officiella rasklubben för boxer och är organiserad under Svenska Brukshundklubben (SBK). Från SBK har Boxerklubben getts delegerat avelsansvar för rasen.

Svenska Boxerklubben är indelad i åtta lokalområden. Lokalområdenas verksamhet styrs av Svenska Brukshundklubbens Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer. Hela rasklubben styrs av Normalstadgar för rasklubb med två nivåer.

Svenska Boxerklubben har för närvarande ca 900 medlemmar och är den tredje största rasklubben inom SBK.

organisation

Boxerfullmäktige – BF

Boxerfullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. Varje år hålls ett ordinarie fullmäktigemöte, något som i andra föreningar även kallas årsstämma eller årsmöte. Inom Boxerklubben kallas mötet ofta kort och gott BF. Mötet ska hållas under perioden 1-31 mars och arrangeras med värdskap av lokalområdena med rullande schema. Kallelse ska skickas till lokalområdena senast den 1 januari. Dagordning samt handlingar ska finnas tillgängliga senast den 31 januari.

Enligt stadgarna för rasklubbar med två nivåer har ombud rösträtt vid fullmäktigemötet. Ombuden, i stadgarna kallade delegater, väljs från klubbens lokalområden. Varje lokalområde har minst två delegater och högst motsvarande det antalet röster som området har. Lokalområdet tilldelas en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar och har alltid minst två röster. Medlemmar som inte är delegater kan bjudas in av rasklubbsstyrelsen och har då yttranderätt.

En av fullmäktigemötets viktigaste uppgifter är att utse rasklubbstyrelsen, inom Boxerklubben kallas den för avdelningsstyrelse. Fullmäktigemötet går också igenom klubbens verksamhet och fastställer verksamhetsplan och budget. Mötet behandlar motioner från lokalområden, förslag från avdelningstyrelsen och tar beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Ärenden som i stadgarna ska beslutas av fullmäktige kan i brådskande fall avgöras genom skriftlig omröstning som ställs till fullmäktiges delegater.

Avdelningsstyrelsen – AS

Boxerklubbens rasklubbstyrelse kallas för avdelningsstyrelse, ofta benämns den inom klubben med sin förkortning, AS. Styrelsen är Boxerfullmäktiges verkställande och förvaltande organ och har en mängd åligganden. Den ska bland annat representera rasklubben, fullgöra klubbens del av ansvaret för avelsfrågor,  ansvara för klubbens verksamheter och verkställa av fullmäktige fattade beslut och uppdrag.

Avdelningsstyrelsen består enligt klubbens nuvarande stadgar av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Personval sker för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet väljs för en tid av två år.  Det är önskvärt att varje lokalområde är representerat i AS.

Antalet ledamöter i styrelsen kan ändras inom vissa ramar efter förslag till SBKs förbundsstyrelse (5/7/9 ordinarie ledamöter, 2/3 suppleanter). Förslaget på stadgeändring ska antingen vara enhälligt vid ett fullmäktigemöte, eller fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie fullmäktigemöte.

Lokalområdenas styrelser

Boxerklubbens åtta lokalområden styrs av lokala styrelser som alla har egen förvaltning. Inom klubben kallas lokalområdena ofta med sin förkortning LO.

Årsmöte i lokalområdena ska hållas under perioden 10-28 februari och kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 1 januari. Förutom årsmöte ska minst två ordinarie medlemsmöten hållas. Medlemsmötena är lokalområdets högsta beslutande organ och lokalområdets styrelse är dess verkställande och förvaltande organ.

Styrelsens sammansättning beslutas av stadgarna och består inom Boxerklubbens LO-styrelser vanligen av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Antalet ledamöter i styrelsen kan ändras inom vissa ramar efter förslag till SBKs förbundsstyrelse (5/7/9 ordinarie ledamöter, 2/3 suppleanter). Förslaget på stadgeändring ska antingen vara enhälligt vid ett fullmäktigemöte, eller fattats med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie fullmäktigemöte.

Styrelsen har många åligganden, bland annat representerar den lokalklubben, ansvarar för lokalområdets olika verksamheter och tillgångar.

På årsmötet äger alla medlemmar rösträtt. Under årsmötet behandlar man de punkter som ska behandlas på Boxerfullmäktige och man väljer de delegater som ska företräda lokalområdet på BF-mötet. Mötet går också igenom lokalområdets egen verksamhet, ekonomi, motioner från medlemmar och förslag från styrelse, beslutar om styrelsens ansvarsfrihet och väljer en ny styrelse.

Motioner

Som medlem i Svenska Boxerklubben har du rätt att lägga in motioner till ditt lokalområdes årsmöte. Motioner ska inkomma senast 20 oktober.

Rätt att lämna motion till Boxerfullmäktigemötet har lokalområdenas styrelser. Motionen ska vara skriftlig och avdelningstyrelsen tillhanda senast den 15 november. AS ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktige.

Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och har en central roll i föreningen. Dess främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen är självständig från styrelsen och arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna att kontakta valberedningen för att föreslå ledamöter till styrelser. Vilka som sitter i valberedningen står att finna på sidan om Avdelsningsstyrelse respektive lokalområdenas egna styreslesidor.

Medlemmar

Som medlem i Svenska Boxerklubben kan du påverka föreningen genom att delta i klubbens verksamhet och arbeta för föreningen i arbetsgrupper, kommittéer och styrelser. Du har rösträtt på ditt lokalområdes årsmöte och väljer genom det delegater till Boxerfullmäktige. Du kan också påverka genom att lägga motioner.  

Svenska Brukshundklubben – SBK

Svenska Brukshundklubben är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben med delegerat avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. SBK har sedan delegerat avelsansvaret till respektive rasklubb som t.ex. för boxer till Svenska Boxerklubben. SBK fastställer de grundstadgar som gäller för Boxerklubben. Stadgarna är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. SBKs kongress hålls varje år och är högsta beslutande organ. Boxerklubben representeras på kongressen av en eller flera delegater med ett antal röster som fastställs enligt medlemsantal

Svenska Kennelklubben – SKK

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation i Sverige där Svenska Brukshundklubben ingår som specialklubb och där Svenska Boxerklubben ligger under SBK som rasklubb.

Kennelfullmäktige (KF) är SKKs riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer. Det är under Kennelfullmäktige alla övergripande beslut som rör organisationen fattas och där väljs också också föreningens styrelse (Centralstyrelsen). Besluten ligger sedan till grund för Centralstyrelsens arbete under de följande två åren. SBK deltar på KF med delegater.

Fédération Cynologique Internationale – FCI

Fédération Cynologique Internationale är en internationell sammanslutning med mer än 80 länders kennelklubbar anslutna, däribland Svenska Kennelklubben. Genom FCI har SKK bland annat förbundit sig att följa respektive hundras hemlands rasstandard samt att följa FCIs gruppindelning av hundraser.

Via FCI namnskyddas kennelnamn globalt som ansöks via SKK, så det bara finns ett unikt kennelnamn inom hela FCIs organisation. FCI utfärdar också alla olika internationella certifikat, till exempel CACIB (utställning) och CACIOB (lydnadsprov),  samt godkänner internationella championat. SKK finns representerade i samtliga FCI-kommittéer.

Ytterligare två erkända organisationer som styr i hundvärlden är The American Kennel Club  (AKC) för Nordamerika och The Kennel Club  (KC), för Storbritannien.

Association Technique Internationale du Boxer – ATIBOX

Association Technique Internationale du Boxer är en världsomspännande sammanslutning av 33 nationella boxerklubbar som bildades 1950. Svenska Boxerklubben är medlem sedan 1995. ATIBOX uttalade syfte och målsättning är att främja utvecklingen av boxerrasen i hela världen genom att anordna möten, konferenser, workshops samt specialutställningar och arbetsprov med internationellt deltagande.

Varje år arrangeras ATIBOX World Boxer Show, ATIBOX IGP WM och ATIBOX IGP-FH WM. Svenska Boxerklubben arrangerade ATIBOX World Boxer Show år 2018 i Malmö.

Kommittéer mm

Avel & Hälsa

Åsa Danielsson  (ansvarig)
Maritha Östlund Holmsten
Adjungerade: Ulrika Edgren, Pia Lannermalm

avel@boxerklubben.org

Prov & Tävling

tavling@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Utställning

Kristin Bergström (ansvarig)

Arbetsgrupp Drag

Magnus Adrian

drag@boxerklubben.org

Arbetsgrupp Mental

Åsa Danielsson (ansvarig)
Hans Åhnström
Adjungerad: Inga-Lill Larsson

Exteriör

Anders Härnman (ansvarig)
Sven-Einar Holmsten

Valphänvisning, uppfödarregister

Adjungerad: Ulrika Edgren

ulrika@boxerklubben.org

Medlemsansvarig

Adjungerad: Lotta Ullid

medlem@boxerklubben.org

Förtjänsttecken

Adjungerad: Git Jonare

PR/INFO

Maria Nilsson (ansvarig)
Helena Fredriksson

Redaktion Boxerbladet

Helena Fredriksson (redaktör)
Carina Karlsson
Tommy Dahlström
Ulf Nolmark
Linda Antonsson
Christel Pinon Persson
Andy Hjorth
Åsa Danielsson (ansv.utgivare)

redaktion@boxerklubben.org

Webredaktion

Helena Fredriksson 
Linda Antonsson
Katarina Magnusson

webredaktion@boxerklubben.org

 webredaktionen2021

Webmaster

Magnus Adrian (tills vidare)

Boxer SM 2022

Kristin Bergström
Ulrika Edgren
Jill Mellström
Maria Nilsson

Boxerläger 2022

Emma Silén (ansvarig)
Emma Gavelli

lager@boxerklubben.org

Revisorer

Peo Sundelin

po@interface.se

Mikael Pålblad

palblad@hotmail.com

Revisorsuppleant

Cecilia Borgljung

 

logo

Klubbens mål

Vi är Svenska Boxerklubben, Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer, och vänder oss dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Svenska Boxerklubbens övergripande mål

 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • bevara och utveckla boxerns specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk
 • informera och sprida kunskap om boxerns beteende, dess fostran, utbildning och vård
 • stimulera till och bedriva prov-, tävlings- och utställningsverksamhet samt att inom ramen för förbundets verksamhet företräda hundägarintressen och verka för en god hundhållning och en förbättrad djursjukvård
 • i övrigt fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet

För att förverkliga sina mål ska Svenska Boxerklubben bland annat bedriva följande verksamhet

 • tillvarata den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning och ställa krav som gör det möjligt att styra aveln inom rasen mot uppsatta mål
 • föra register för att sammanställa och publicera uppgifter från exteriör- och mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar m.m.
 • svara för avelsrådgivning för rasen
 • samarbeta med övriga rasklubbar samt distrikt och lokalklubbar för en ändamålsenligt bedriven avel för rasen
 • utbilda medlemmar inom Svenska Boxerklubben till exteriör- och mentalbeskrivare, föreningsfunktionärer m.fl. samt blivande utställningsdomare för rasen
 • anordna kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor, boxerns exteriör, anatomi och andra ämnen inom ramen för Svenska Boxerklubbens målsättning
 • anordna exteriörbeskrivningar, korningar och mentalbeskrivningar

Svenska Boxerklubbens historia

Svenska boxerklubbens rötter går tillbaka till tidigt 1960-tal. Ett antal boxerentusiaster – var av flertalet var uppfödare – verkade för bildandet av en förening för boxerrasen. Man samlades runt eldsjälen Peggie Ceder och snart var AfB (SBKs Avelsavdelning för Boxer) ett faktum. Peggie Ceder blev också klubbens första ordförande.

År 1962. Ordf. Peggie Ceder. 30 medlemmar. 1285 registrerade boxer.

peggieKalle

En interimsstyrelse bildades 1962 av ett antal uppfödare med Peggy Ceder som ordförande. Övriga ledamöter var Forester Johnsson, Curt Ljungholm, Rolf Dahlström, Åke Lindström och Lars-Erik Redlund. Under detta år arbetades febrilt med att påverka SBK bildandet av Avelsgrupp för boxer.

 

År 1963. Ordf. Peggie Ceder. 30 medlemmar. 1459 registrerade boxer.

Året efter kallade SBK:s generalsekreterare till möte med interimsstyrelsen. En ansökan författades om bildande av Avelsgrupp för boxer vid namn Boxergruppen vilket också godkändes vid SBK:s årsstämma 23 mars 1963.

På den tiden kunde styrelsens medlemmar åka gratis på tåg då SBK var en militär organisation. Boxergruppen kunde även utnyttja tjänstebrevsrätten.

Samma år anordnar Boxergruppen sin första valputställning i Upplands Väsby. Domare Axel Jacobsson och Axel Hellgren. BIR vinnare Siggesunds Erry och BIM Årstavallens Helloh.

 

År 1964. Ordf. Peggie Ceder. 96 medlemmar. 1361 registrerade boxer.

Första årsmötet genomfördes 7 mars 1964 . På detta årsmöte överlämnade Rolf Dahlström en träklubba, utformad med ett fint boxerhuvud. Denna ordförandeklubba används än idag på Boxerfullmäktigemötet.

 

År 1965. Ordf. Peggie Ceder.1318 registrerade boxer.

Styrelsen beslöt ge ut ett medlemsblad med namnet Boxerbladet. Ansvarig utgivare skulle vara ordförande med en enig styrelse bakom sig. Formatet skall vara A5 och bladet skall utkomma med 4 nr/år. Första numret skall vara utsänt i mitten av maj. Annonspriser bestämdes till 40:- per halvsida. Parnings- och dödsannonser skulle införas gratis.

En av Boxerklubbens grundare Forester Johnsson avled 1965. Honom till minnet stiftades ett ständigt vandrande minnespris Forester Johnssons Minnespris som skulle utdelas till den mest meriterade bruksboxern varje år.

En delegation från Västsverige lade en motion på årsmötet 1965 om att utverka ett utträde ur SBK och bli en fristående och självständig specialklubb för boxer. Representanter från SBK var Axel Hellgren och dåvarande SBK:s generalsekreterare Tage Pehrsson. Efter votering beslutades det att Boxergruppen skulle kvarstå under SBK.

Försöket misslyckades, men som "plåster på såret" fick Västsverige bilda en lokal Boxergrupp den s.k. Västra kommittén och idag benämns Västra Lokalområdet.

utstallning65

År 1968. Ordf. Peggie Ceder. 298 medlemmar. 1412 registrerade boxer.

Byter Boxergruppen namn till Svenska Brukshundklubbens Avelsavdelning för Boxer (AfB). Samma år 7 januari i Stockholm arrangerar Boxerklubben sin första officiella utställning. Axel Jacobsson dömde hanarna och Bengt Härnman tikarna. BIR-vinnare Salgray's Ally of Keylin och BIM tiken Siggesunds Erry. År 1970 registrerades 1755 boxer och på AFB:s utställning i Uppsala deltog 230 boxer. Samma år 1 januari blev korning officiell för boxer. Namnfrågan för AfB kom upp till diskussion 1971. Från många håll anses att "avelsavdelning" ger bilden av sammanslutning för uppfödare, än en sammanslutning av "boxerintressenter" oavsett om man är uppfödare eller allmänt intresserad av rasen och dess utveckling. Namnet har en väsentlig betydelse för medlemsrekryteringen, ansågs från flera håll. Boxerstatyetter börjar utdelas till BIR hundarna på AFB:s utställningar.

 

År 1972. Ordf. Bo Östlund. 480 medlemmar. 2327 registrerade boxer. Boxerklubben 10 år!

Nordiskt rekord antal utställda boxer på AfB:s Jubileumsutställning i Skokloster – 298 boxer. Domare Hans Lehtinen, Finland, Axel Jacobsson och Bengt Härnman. BIR-vinnare Drabant Taram-Taratam och BIM-vinnare/tik Siggesunds Onie. Den Gyllene Boxern 1 utdelades till Axel Jacobsson och nr 2 till Bo Östlund. Samma år arrangerades AfB:s första officiella korning på Solna – Sundbybergs Brukshundklubb.

 

År 1974. Ordf. Börje Åhs. 1983 registrerade boxer.

Vid SBK:s Riksstämma 1974 fastställdes att Avelsavdelningarna får bilda lokalområden runt om i landet. AfB tillsatte Gävle/Dala, Närke -Värmland, Södra och Gotlands lokalområden. Dessförinnan kallades de kommittéer såsom Västra kommittén, Östra Götalands kommittén, Östra kommittén och Närke Värmlands kommittén. För Skåne, Gotland, Gävle/Dala och Norrland fanns det kontaktmän.

 

År 1975. Ordf. Ragnar Borjefors. 480 medlemmar. 1554 registrerade boxer.

År 1975 fanns det sex lokalområden. Redan då kan man se Nils Molin och Lars-Erik Redlund i Västra, Marita Holmsten Östlund, Ingrid Roos och AnnMarie Mäland i Närke/Värmland och i Gävle/Dala givetvis Mats Jansson. SBK/SKK införde godkänt karaktärsprov som krav för deltagande i BIR klass fr.o.m 1 juli. Boxerklubbens motivering för att inte införa detta var att man ansåg att dåtidens karaktärsprov kunde utformas på ett godtyckligt sätt och bedömas av domare som ej hade någon djupgående utbildning på mentaltester. Man ansåg det vore bättre att stimulera hundägarna till att testa sina hundar vid korningens mentaltest genom att jämställa mentaltest vid korning med bruksmeriten för erhållande av svenskt utställningschampionat.

 

År 1976. Ordf. Ragnar Borgefors. 1260 registrerade boxer.

Beslutade SBK/SKK fr.o.m 1 januari får kryptorchid hanhund delta i bruksprov, lydnadsprov, draghundstävlingar och exteriörbeskrivningar samt delta i korningens mentaltest. Återstår endast officiella utställningar. Ursprunget till denna förändring ligger i Svenska Boxerklubbens motion till SBK.

 

År 1977. Ordf. Anders Lindström. 906 medlemmar. 1322 registrerade boxer.

Statuterna för Peggie Ceders VP ändrades till att priset utdelas till årets vinstrikaste boxer. Statuter för Gyllene Boxern godkändes. Den Gyllene Boxern är AfB:s högsta utmärkelse och kan tilldelas enskild person eller organisation såsom erkänsla för förtjänstfulla insatser av så synnerlig betydelse för dess verksamhet. Den Gyllene Boxern nr 3 tilldelas Astrid Johansson och nr 4 till Inger Tireland. Krav fastställdes på hanhund som skulle rekommenderas till avel. Valphänvisningarna via AfB:s kansli återupptogs.

 

År 1979. Ordf. Anders Lindström. 876 medlemmar. 1193 registrerade boxer.

Styrelsen beslöt uppdra åt Sören Tiback att undersöka SKK:s inställning till ev. bildande av egen specialklubb för boxer, samt därtill hörande frågor angående boxerns framtida status. Vidare beslöts att undersöka vad ett bildande av en sådan specialklubb skulle innebära ekonomiskt. Styrelsen beslöt under året att avsluta utredningsuppdraget ang att bilda en egen specialklubb. Uppdrog istället åt Nils Molin att utreda organisationsdelen.

 

År 1980. Ordf. Ragnar Borgefors. 888 medlemmar. 1077 registrerade boxer.

Diskussioner om bildande av specialklubb direkt under SKK fortskrider. AfB är bla. intresserad av ett väsentligt större ekonomiskt stöd från SBK för att kunna utveckla boxerrasen till en bättre och sundare hund. Datakommitté bestående av Sören Tiback, Sven-Einar Holmsten och Inger Tireland. Alltså 32 år sedan vi började använda datorer för att registrera resultat hos SKK. SBK och rasklubbarna erbjuds utrymme. AfB:s datakommitté utarbetar ett förslag till vad som ska databehandlas, framförallt för sjukdomskommittén.

 

År 1981. Ordf. Mats Jansson. 854 medlemmar. 1077 registrerade boxer.

AfB bytte namn till Svenska Boxerklubben. Svenska Boxerklubbens verksamhet hade expanderat under de senaste åren och man ansåg att det nu var läge för en mer riksomfattande organisation. Organisationskommittén utarbetade ett förslag baserat på centrala SBK:s stadgar och verksamhet, modifierat för att passa vår verksamhet.

Larm om en ny sjukdom som drabbar boxer kom från England. Sjukdomen benämndes som Progressiv Axonopathi och förkortat P.A.

Regler för Auktorisation av Boxeruppfödare.

 

År 1982. Ordf. Mats Jansson. 927 medlemmar. 805 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubbens förslag på ny organisation behandlades som ett utskottsarbete. Utskottet förordade att vi skulle få använda oss av den nya organisationen under en prövotid på 4 år. SBK Kongressen hänsköt emellertid frågan till förbundsstyrelsen för fortsatt handläggning. Beslöts att ta upp frågan till ASK.

 

År 1983. Ordf. Mats Jansson. 943 medlemmar. 805 registrerade boxer.

Den Gyllene Boxern nr 5 tilldelas Sören Tiback. Korningsstatyetter och korningsdiplom delas ut för första gången.

Stadgar till nya organisationsförslaget behandlas i Söderköping av organisationskommittén. Nils Molin, Inger Tireland, Karl-Erik Johansson, Anders Härnman och Agneta Foucard. Stadgarna inskickade till SBK för behandling. Svenska Boxerklubben har från SBK fått en eloge för det enorma arbetet som är nerlagt. Förbundstyrelsen ställde sig positivt till att vi provar en ny organisation under förutsättning att två medlemsmöten godkänner stadgarna. Det ena blir årsmötet, det andra hålls tidigast 2 månader efter årsmötet.

Hundbeskrivarkurs på Mems Slott med trettiotalet deltagare.

 

År 1984. Ordf. Anders Härnman. 931 medlemmar. 719 registrerade boxer.

Auktorisation av uppfödare fungerade otillfredsställande varför detta projekt lades ner. SBK vill ha brukskrav för deltagande i segrarklass. Svenska Boxerklubben skickade en skrivelse till SBK btr svanskuperingsförbud.

Nya organisationen/stadgar som skall prövas under 4-årsperiod, som tillstyrktes på årsmötet. Extra årsmöte 11 augusti i Nybro. Omröstningen utföll med majoritet för förslaget. Organisationsförslaget ska börja gälla från 1985.
Sv Boxerklubbens första boxerläger, en weekend arrangerades av GDLO i Brittsand, Dalarna.

 

År 1985. Ordf. Anders Härnman. 1144 medlemmar. 750 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubben fick ny organisation. LO: na höll medlemsmöte under februari för att avsluta den gamla organisationen. Förslag till kallelse och dagordning skickas till varje LO. LO:na fick komma med rekommendationer till Boxerfullmäktige hur en ev. vinst skulle fördelas. Alla kallelser, PM mm skall sändas till kansliet, samt all korrespondens med styrelse, kommittéer mm skall gå via kansliet.

Svenska Boxerklubben var den rasklubb som ökade mest inom SBK. Under 1985 passerade Boxerklubben för första gången det magiska talet på 1000 medlemmar. Svenska Boxerklubben inställning till kuperingsfrågan diskuterades på uppfödarkonferensen i Nora, ca 75 % av deltagarna var emot ett förbud. Svenska Boxerklubbens andra Boxerweekend anordnades i Mölle med ca 70 deltagare.

molle85

År 1986. Ordf. Anders Härnman. 1203 medlemmar. 762 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubben önskade stadgeändring för lokal rasklubb, för att ge lokala klubben full dispositionsrätt över de medlen som genereras genom dess verksamhet och dess del av den lokala rasklubbsavgiften, medan den formella äganderätten till dessa medel tillfaller avdelningen, vilken åligger att redovisa den centralt. Förbundsstyrelsen uttalade sig positivt till denna ändring under försöksperioden.

Den Gyllene Boxern nr 6 tilldelades Barbro Olsson.

 

År 1987. Ordf. Anders Härnman. 1345 medlemmar. 725 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubbens förslag till stadgeändring bifölls. Eftersom förslaget togs även på 1986 års fullmäktige kan det nu antas.

Beslut från SBK ang. krav för utställningschampionat. Fr.o.m. 1988-01-01 blir det krav på HD u.a på samtliga brukshundraser. Mentaltest som alternativ till bruksmerit för utställningschampionat godkändes för bl.a boxer. Datorinköp. Funderingar att köpa in en dator börjar diskuteras. Nödvändigt är då att ha en person med stort intresse och gedigen kunskap som kan åta sig sköta den. Kjell Jufalk fick i uppdrag att se över datafrågan. 

Internationell uppmärksamhet. Vid den pompösa festkvällen vid årets Jahressieger – utställning utdelades en del förtjänsttecken till framstående boxeruppfödare och detta år tilldelades en svensk kennel detta förnämliga pris för sin uppfödning. Det var Marlene Mussawir, kennel Engelaiz.

För första gången avhölls Svensk Boxervinnarutställning i Ludvika. Domare Bengt Härnman. Svensk Boxervinnare utsågs Engelaiz Engel, ägare Marlene Mussawir.

 

År 1988. Ordf. Anders Härnman. 1425 medlemmar. 633 registrerade boxer.

Svanskuperingsfrågan. Ett brev från SKK lästes upp. Enligt ett förhandsbesked från Jordbruksutskottet ska djurskyddslagen underskottsbehandlas den 12 – 14 april, vilket troligen innebär att riksdagen fattar beslut 1 maj. Tiden fram tills dess önskar SKK att alla försöker påverka beslutsfattarna via skrivelser och massmedia.

Svanskuperingsförbudet är framflyttat till 31/12 1988.

Den Gyllene Boxern nr 7 tilldelades Karl-Axel Bandelin.

 

År 1989. Ordf. Kjell Jufalk. 1475 medlemmar. 607 registrerade boxer.

SBK:s Kongress beslutade fastställa Svenska Boxerklubbens nya organisation.

SKK beslutade för ett utställningsförbud för kuperade hundar av kuperingsras efter 1989-09-28 att börja gälla på utställningarna 1990-01-01. CS fick i uppdrag av KF att jobba för att lagen ang. svanskupering hävs.

 

År 1990. Ordf. Kjell Jufalk. 1431 medlemmar. 542 registrerade boxer.

Boxerklubben tillställer Lantbruksstyrelsen en dispensanökan ang. svanskupering av boxer. Avslag från Lantbruksstyrelsen.

Den Gyllene Boxern nr 8 tilldelas Mats Jansson

 

År 1991 – 1994. Ordf. Barbro Rydin. 1371 medlemmar. 576 registrerade boxer.

Projekt Boxer till Tusen stardades. Syftet var att få så många boxrar som möjligt exteriörbeskrivna under året. Totalt beskrevs 220 boxer varav 80 av dessa beskrevs vid korningar.

Ny ansökan om dispens btr svanskupering skickades till Lantbruksstyrelsen. 30 års jubileum vid Boxerfullmäktige i Torshälla den 7 mars 1992.

Gränserna öppnas. Ansökan om medlemskap i ATIBOX.

 

År 1995 – 1996. Ordf. Carl-Henrik Sporre. 1356 medlemmar. 645 registrerade boxer.

Den Gyllene Boxern nr 9 tilldelas Barbro Rydin. Hamiltonplaketten tilldelas Marlene Mussawir, Engelaiz Kennel. Boxerbladet har 30 års jubileum. Sverige valdes in i ATIBOX 1995. Boxer till Tusen avslutas. Boxerklubbens webbplats som provsida på internet.

 

År 1997- 1999. Ordf. Bo Cronert. 1293 medlemmar. 599 registrerade boxer.

En provsida på internet har skapats. Boxerläger Väddö skjutfält, 97 deltagare.
Den Gyllene Boxern nr 10 tilldelades Ragnar Borgefors 1999.

Uppfödarkonferens i Ånnaboda, 43 deltagare. Hjärtspecialisten Clarence Qvart föreläste om aorta stenos. Den italienska domaren Paula Watten berättade om boxer i Europa. Anders Härnman hade en praktisk exteriör bedömning utomhus av sju högkvalitativa hundar av internationell klass. Uppfödarträffen avslutades med gruppbedömning.

År 1998. Boxerklubbens första BoxerSM i bruksprov, lydnad och utställning i Ånnaboda. Uppfödarkonferens i Ånnaboda, 50 deltagare.

 

År 2000. Ordf. Ragnar Borgefors. 1364 medlemmar. 573 registrerade boxer.

Nya utställningsbestämmelser infördes fr.o.m. 0101. Certifikat utdelas numera i Bruksklassen.. Boxerklubben får en officiell hemsida; www.boxerklubben.nu

 

År 2001. Ordf. Nina Persson. 1364 medlemmar. 573 registrerade boxer.

Boxerns hälsa/HD. Nytt avläsningssystem infördes för avläsning av HD status. Gyllene Boxern nr 11 tilldelas Eva Rosell.

 

År 2002. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. 1470 medlemmar. 571 registrerade boxer.

Boxerfullmäktige: 17/3 Garpenberg GDLO
Uppfödarträff: Ånnaboda, föreläsare Lars Audell och Eric Wilson 70 deltagare
Boxerläger: 20-27/7 Villingsberg, 97 deltagare
Boxer-SM: 16/6 Ånnaboda

Övrigt:
• ÖNLO interimstyrelsen avgår
• Medlemsvärvartävling under hela året
• Beslut att ansöka om central registrering av PNP (RD renal dysplasi) som beviljas från SKK from 1/1 2003
• Avslag på begäran av HD-index
• Jubileumsutställning (40 år) vid Hund 2002
• Jubileumsskrift tas fram
• Arbetet med RAS (ras specifika avelstrategin) påbörjades


År 2003. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. ca 1528 medlemmar. 532 registrerade boxer.

Boxerfullmäktige: 15/3 Upplands-Väsby ÖLO
Uppfödarträff: Ånnaboda föreläsare Kenth Svartberg (MH) Knut Andersen (exteriör) även förslaget till RAS gicks igenom ca 45 deltagare
Boxerläger: 27/7-2/8 Marma ca 55 deltagare, även kallat ”Hotell-lägret”
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Sv Boxerklubben 40-årsjubileum
• Inger Tireland utsågs till Hedersmedlem
• Svenska Boxerklubbens 40-års krönika 1962-2002 (jubileumskriften) blir klar
• Slutgiltigt förslag utformat för RAS (SvB var en av få pilotraser med inbjudan att delta)
• Tavlor skänkta av A. Lindström i samband med 40-års jubileum beslöts följa ordförande i Svenska Boxerklubben, AS
• Kristallskål skänkt av SBK i samband med 40-års jubileum beslöts instifta vandringspris. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA ALLROUNDBOXER
• Ragnar Borgefors Vandringspris till BÄSTA AVELSHANE instiftades
• Motion ang att skilja HD-status från titlar antog och skickade in till SBK
• Beslöts ta fram remisser för undersökning av hjärtstatus och spondylos samt kontakta röntgenavläsare för bedömning av spondylosbilder

 

År 2004. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. 1528 medlemmar. 542 registrerade boxer, varav 15 importer

Boxerfullmäktige: 14/3 Karlskoga GDLO
Uppfödarträff: Ånnaboda, föreläsare Runar Naess om valpars utveckling samt veterinär Ulla
Petterson, hudspecialist ca 63 deltagare
Boxerläger: 18-25/7 Marma ca 40 deltagare
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Uppfödarregister publiceras på hemsidan, 54 uppfödare
• Förslag på RAS fastställs efter beslut på Boxerfullmäktige
• Boxerbladet fick 4-färg för första gången
• Kompletteringslista för utställningsdomare vid Boxerklubbens utställningar. Anders Lyrholm, Yvonne Brink och Bo Wiberg
• SKK utser Ragnar Borgefors till honnörsdomare
• Ansökan om avelsförbud på avkommor till föräldradjur med knäledsfel skickas till SKK
• 20 år sen första Boxerlägret 1984 i Brittsand utanför Ludvika
• Ansökan om att skilja HD-status från titlar drogs tillbaka
• Mats Jansson utsågs till Hedersmedlem
• Maritha Östlund Holmsten tilldelades den Gyllene Boxern nr 12

 

År 2005. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. Ca 1515 medlemmar. 549 registrerade boxer, varav 30 importer.

Boxerfullmäktige: 13/3 Lövudden, Västerås MÖLO
Uppfödarträff: Ånnaboda ca 60 deltagare föreläsare Per-Erik Sundgren samt Royal Canin (inför parning och valpning)
Boxerläger: 24-31/7 Villingsberg ca 50 deltagare
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Beslut, för utställningschampionat ska ett av tre certifikat vara utdelat på specialutställning (SBK utställning)
• Konsumentlagen ändrades att gälla i tre år från försäljningsdatum istället för som tidigare i två år.
• Det gamla namnet ’Svenska Boxerklubben, SBKs Avelsavdelning för Boxer - AfB’ ändras till: Svenska Boxerklubben, rasklubben för Boxer av Svenska Brukshundklubben - SvB.

 

År 2006. Ordf. Maritha Östlund Holmsten. Ca 1500 medlemmar. 597 registrerade boxer varav 22 importer

Boxerfullmäktige: 12/3 Jönköping ÖGLO
Uppfödarträff: Ställdes in pga för få deltagare
Boxerläger: Villingsberg 67 deltagare fördelat på 8 instruktörer
Boxer SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Beslut från SKK ang avelsspärr för avkomma efter föräldradjur med knäatros gäller from 2006-01-01
• Hela avdelningsstyrelsen avgick vid BF 2007 efter ett turbulent år

 

År 2007. Ordf. Agnetha Rainsson. 1414 medlemmar. 531 registrerade boxer varav 29 importer

Boxerfullmäktige: 11/3 Upplands-Väsby ÖLO
Uppfödarträff: Kydingeholm föreläsare K. Stenshamn och M. Olsson ang RD-projekt och andra projekt på SLU där Boxer ingår. 26 deltagare
Boxerläger: Kosta
Boxer SM: Ånnaboda, IPO och BSL arrangeras första gången

Övrigt:
• Ewa Rosell utses till Hedersmedlem i Svenska Boxerklubben
• Linda Näslund blev auktoriserad domare för boxer
• Kravet på HD-fri (A-B) släpps för titlar så som korad och utställningschampion
• 100 år sen den första boxern deltog på utställning i Sveg
• Kansliet läggs ner

 

År 2008. Ordf. Agneta Rainsson. 1020 medlemmar. 620 registrerade boxer, varav 28 importer

Boxerfullmäktige: 9/3 Lövudden, Västerås
Uppfödarträff: Kyndingeholm
Boxerläger:
Boxer-SM: Ånnaboda

Övrigt:
• Nytt reviderat exteriörbeskrivningsprotokoll införs

 

År 2009. Ordf. Åsa Danielsson. 1289 medlemmar. 606 registrerade boxer, varav 26 importer

Boxerfullmäktige: 15/3 i Kilsbergen, Örebro
Boxerläger: 11-18/7 i Tånga Hed, Vårgårda
Boxer-SM: 14-16/8 i Tånga Hed, Vårgårda
Uppfödarträff: Herrfallets konferensanläggning, Arboga. Möjlighet till index nämns.

Övrigt:
• Vandringspriset LYDNADSBOXERN byter namn till Maj-Britt Larssons minnespris.

 

År 2010. Ordf. Åsa Danielsson. 1149 medlemmar. 447 registrerade boxer, varav 16 importer

Boxerfullmäktige: 14/3 i Örserum
Uppfödarträff: 30-31/10 i Herrfallet, Arboga, föreläsare: vet Lennart Sjöström (spondylos och knän) vet Katja Höglund (hjärtan)
Boxerläger: 17-24/7 i Tånga Hed, Vårgårda
Boxer-SM: 13-15/8 i Tånga Hed, Vårgårda

Övrigt:
• Vandringspris för IPO/BSL. Ambitionen är att priset ska delas ut första gången vid BF 2010.
• Ett register för hjärta och spondylos samt att de intyg som kommer in publiceras på hemsidan
• Den första omröstningen om de nya stadgarna är klar. Den andra sker på BF 2010.
• Den tidigare ordningen för omslagsmotiv på Boxerbladet ska upphöra, med syftet att kunna variera och aktualisera Boxerbladets omslag.
• Per-Inge Johansson föreslog att SvB ska anta SBK-stadgarna i nuvarande form att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2011, med bemyndigande till Avdelningsstyrelsen att med anledning av beslut vid SBKs kongress lämna justeringsförslag till BF 2011 om det framkommer större förändringar än rent redaktionella sådana. BF beslutade enligt ovanstående förslag.
• Gyllene Boxern tilldelades Maya Beike på Boxerfullmäktige

 

År 2011. Ordf. Åsa Danielsson. 1031 medlemmar. 478 registrerade boxer, varav 28 importer

Boxerfullmäktige: 12/3 i Smedjebacken
Boxerläger: 16-23/7 i Tånga hed, Vårgårda
Boxer-SM: 12-14/8 i Tånga Hed, Vårgårda
Uppfödarträff: 22-25/10 i Filipstad. Veterinär Henrik von Euler (tumörsjukdomar)  veterinär Ann-Sofie Lagerstedt (parning/valpning)

Övrigt:
• Nya utställningsregler gäller från 2011
• De nya SBK-stadgarna gäller fr o m 1 april 2011
• SvB får i uppgift från SKK att utvärdera hälsoprogrammet för knäleder 2012

 

År 2012. Ordf. Anders Härnman. 1008 medlemmar. 454 registrerade boxer, varav 34 importer

Boxerfullmäktige: 18/3 i Smedjebacken
Boxerläger: Tånga Hed, Vårgårda
Boxer-SM: 10-12/3 i Tånga Hed, Vårgårda
Uppfödarträff: 27-28/10 i Herrfallet, Arboga (presentation av boxerns exteriör med koppling till SRD: Särskilda rasspecifika domaranvisningar) Inställd pga för få anmälningar

Övrigt:
• Svenska Boxerklubben firar 50-årsjubileum
• Axel Jacobssons dödsbo skänkte en prisbuckla som ska användas till ett nytt vandringspris
• Ny webbplats, boxerklubben.org lanseras 10 november
• Man börjar diskutera om att ansöka om att arrangera ATIBOX utställning förslagsvis 2016 el 2017

 

År 2013. Ordf. Anders Härnman. 1015 medlemmar. 376 registrerade boxer, varav 20 importer

Boxerfullmäktige: 9/3 Göteborg VLO
Uppfödarträff: 25-27/10 Ånnaboda 29 deltagare. Info om HD-index,vet Eva von Celsing (parning), Anne Skogh SKK (juridik), Barbro Olsson SKK (lathunden)
Boxerläger: 13-20/7 Tånga hed, Vårgårda. 64 deltagare 9 grupper
Boxer-SM 9-11/8 Tånga hed, Vårgårda 

Övrigt:
• Krävs utbildad CUA (certifierad utställningsansvarig) till off utställning. 5 st från klubben deltog i utbildningen
Boxerklubben på FaceBook
• Boxerklubbens vandringspris till BÄSTA JUNIOR på Boxer-SM delas ut för första gången

 

År 2014. Ordf. Anders Härnman. 1006 medlemmar. 282 registrerade boxer, varav 20 importer

Boxerfullmäktige: 9/3 Åkerby Kursgård, Nora NVLO
Uppfödarträff: 24-26/10 på Herrfallet Arboga. Föreläsare: Anne Skogh SKK (juridik), Barbro Olsson SKK
Boxerläger: 13-19/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM 15-17/8 Tånga hed, Vårgårda
 
Övrigt:
• Kommitté bestående av Marlene Mussawir, Maritha Östlund- Holmsten samt Anders Härnman tillsätts för att påbörja revideringen av RAS.

 

År 2015. Ordf. Anders Härnman. 1019 medlemmar. 295 registrerade boxer, varav 16 importer

Boxerfullmäktige: 8/3 Södertälje
Uppfödarträff: 27-28/10 i Eskilstuna
Boxerläger: 12/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 7-9/8 Tånga hed, Vårgårda

Övrigt:
• Alla närvarande LO’n sa ja till ansökan om att få arrangera ATIBOX 2018
• Beslutas att 50% av ansökta statyetter betalas av ansökaren
• Hedersmedlem blir Eivy Mussawir
• Första gången Boxerklubben har ett lag med på Vindelälvsdraget – Team Svenska Boxerklubben
• Boxerkalendern återuppstår
 

År 2016. Ordf. Anders Härnman. 1008 medlemmar. 350 registrerade boxer, varav 18 importer

Boxerfullmäktige: 13/3 Eskilstuna MÖLO
Boxerträff: 29-30/10 Linköping. Föreläsare Maritha Östlund-Holmsten och Marlene Mussawir (RAS)
Boxerläger: 17-23/8 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 12-14/8 Tånga hed, Vårgårda

Övrigt:
• Index på höfter införs fr.o.m. 12 januari 2016
• Uppfödarträffen byter namn till Boxerträffen
• Ansökan om att få arrangera ATIBOX 2018 går igenom med stor majoritet på Generalförsamlingen i Slovenien
• Anders Härnman och Maritha Östlund-Holmsten utsågs till ansvariga för planeringen av ATIBOX 2018

 

År 2017. Ordf. Lotta Johansson. 892 medlemmar.
263 registrerade boxer, varav 24 importer

Boxerfullmäktige: 26/3 Växjö ÖGLO
Boxerträff: 29/10 Eskilstuna. Föreläsare Åke Hedhammar, knän.
Boxerläger: 15-21/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 11-13/8 Tånga hed, Vårgårda
 
Övrigt:
• MÖLO läggs ner p.g.a. att det inte går att få ihop en styrelse
• Nordiskt Boxerseminarium avhålls i Oslo för första gången
• Rekommendation från Boxerklubben att planerade kullar ska ha minst 100 i kullindex
• Blanketter för spondylos- och hjärtundersökning läggs ut på hemsidan
• 25/3 fastställer AS revideringen av RAS
• Markeringar införs på Uppfödarlistan för de uppfödare som deltagit på Uppfödarträffar och/eller som betalar ett års medlemskap i Boxerklubben i samband med valpförsäljning
• 1/1 utställningsförbud för kastrerade hanar
• Anders Härnman tilldelas Den Gyllene Boxern nr 15
• Ny redaktör för Boxerbladet är Helena Fredriksson, avgående Carina Karlsson kvarstår i redaktionen
• Beslut tas om reviderade regler för valphänvisning, bland annat med krav på spondylosröntgen och hjärtundersökning. Reglerna börjar gälla 1 juni 2017. Valphänvisningsregler 2017-06-01

 

År 2018. Ordf. Lotta Johansson. 886 medlemmar. 270 registrerade boxer varav 35 importer

Boxerfullmäktige: 18/3 Malmö SLO
Boxerträff: 26-27/10 Eskilstuna
Boxerläger: 15-21/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer-SM: 11-12/8 Tånga hed, Vårgårda
 
Övrigt:
• ATIBOX världsutställning genomförs med bravur för första gången i Sverige, på Limhamnsfälten i Malmö. Över 500 deltagande hundar från 30 länder
• Ny exteriördomare för boxer blir Hans Åhnström
• Nordiskt Boxerseminarium 25-26 november. Föreläsare vet Hanne Ellen Kortegaard DK (tandcystor), vet Hanne Birgit Gredal DK (meningitis), Vet Silke Viefhues Tyskland (avläsare spondylos),
• Nya RAS fastställs av SKK i november
• Webben boxerklubben.org görs om från grunden med ny teknisk plattform. Webmaster Erik Sundberg har avgått och en webbredaktion har tagit vid.

 

År 2019. Ordf. Åsa Danielsson. 838 medlemmar. 217 registrerade boxer varav 19 importer

Boxerfullmäktige: 10/3 Smedjebacken GDLO
Boxerläger: 14-20/7 Tånga hed, Vårgårda
Boxer SM: 9-11/8 Tånga hed, Vårgårda

Övrigt:
• Svenska Boxerklubben står som värd för årets Nordiska Boxerseminarium 23-24 november, i Arlandastad. Föreläsare: Janet Johanson (knän), Maritha Östlund Holmsten (trubbnosar i farozonen?), Catharina Linde Forsberg (reproduktion, dräktighet, valpning)
• Nytt raskompendium för boxer tas fram av Maritha Östlund Holmsten och Carina Karlsson som presenteras på Exteriördomarkonferensen 19-20 oktober

 

Sekretess- och integritetspolicy

Svenska Boxerklubben hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom

Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Svenska Boxerklubben. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Svenska Boxerklubben förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Svenska Boxerklubbens medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter

Svenska Boxerklubben registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder s.k. kakor (cookies). Svenska Boxerklubben använder inte dessa för att på något sätt lagra eller analysera information.

Om Cookies på denna webbplats

Svenska Boxerklubben använder sig av s.k. cookies på denna webbplats. Dock ej för att på något sätt lagra eller analysera information. Även verktyget Joomla, i vilket webbplatsen är utvecklad, använder sig av cookies, t. ex. en s.k. "session cookie" för att hantera inloggningar. Likaså kan olika tredjepartsprodukter använda cookies. Vi använder ej heller dessa för att på något sätt lagra eller analysera information.

Att stänga av Cookies

Normalt kan du stänga av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Gör du detta kommer du begränsa funktionaliteten på denna och många andra webbplatser eftersom cookies används av de flesta moderna webbplatser. Ett bättre alternativ kan vara att använda ett antispyware-program för att ta bort oönskade cookies.

 

Om Lokalområden

Boxerklubbens lokala aktiviteter organiseras av klubbens sju lokalområden (LO:n) från norr till söder.

Vilket lokalområde du hör till styrs av var du bor. Du kan byta lokalområde om du av någon anledning vill göra detta. Detta går dock endast att göra i samband med förnyelse av medlemskap. Man kan alltså inte göra det mitt i en period

Ditt lokalområde har en egen sida på Boxerklubbens webbplats och även egna facebooksidor med information.

Lokalområdena arrangerar bland annat

 • Officiella utställningar för boxer
 • Valp- och andra inofficiella utställningar
 • Exteriörbeskrivningar
 • Korningar (mentaltest) och MH (mentalbeskrivning)
 • Lokala uppfödarutbildningar
 • Medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter etc

Allt efter de behov och möjligheter som finns inom respektive LO.

lokarta2021