boxerdogmadnessPixabayKnäledsproblem har länge diskuterats vara ett hälsobekymmer hos hundrasen boxer i Sverige, men exakt hur vanligt förekommande det är och vilken/vilka underliggande patologier som föreligger har ej blivit kartlagt. Efter initiativ från Svenska Boxerklubben har därför ett examensarbete inom det här området startat upp på SLU nu under hösten.

Syftet med det här arbetet är att undersöka förekomst av och eventuell orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer på två sätt. Dels genom sökningar i UDS journalsystem med karaktärisering av de fall av knäledsproblem som hittas där, samt genom en enkätstudie som skickas till boxerägare/-uppfödare med frågor om deras erfarenhet av och uppfattning om knäledsproblem hos boxer.

För att svara på enkäten behöver du inte i dagsläget äga en boxer, så länge du har haft en tidigare. Du behöver inte heller ha haft en boxer med just knäledsproblem, var din hunds/dina hundars knän helt bra är också det viktig information för oss. 

Enkäten har förlängd svarstid fram till 21 oktober. 

Ansvarig student för arbetet är Cecilia Rebhan, med handledare Charles Ley och Veronica Näslund."

Länk till enkäten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1005914X298208034X84999