Brakycefali

Boxen är en brakycefal ras. Ordet brakycefal kommer från grekiskan där brachu betyder kort och cefali betyder skalle. Det är alltså en hund med en förhållandevis kort skalle. En alltför kort skalle medför dock ett flertal hälsorisker.  Det är Avdelningstyrelsens (AS) uppfattning att vi som uppfödare och/eller ägare till en brakycefal ras, bör vara insatta i frågor kring brakycefali. 
 
Avdelningsstyrelsen kommer under 2021 att i större omfattning än tidigare arbeta med frågor rörande SRD (särskilda rasspecifika domaranvisningar) samt följa övriga länders arbete för att hålla oss informerade och uppdaterade. 
 

Artiklar och information

Videoföreläsning brakycefali

Boxerklubben har fått tillgång till en video som åskådliggör brakycefala rasers problem. Det är dock inte en boxer som visas i videon, men det som sägs om brakycefali är applicerbart på boxern också. Brakycefali diskuteras mellan 4.40 och 12.20.
 
För att se videon, klicka på länken nedan.

brakyVideoRosin
 
 
 
 
 
 

typhuvudSvenska Kennelklubbens SRD-lista (särskilda rasspecifika domaranvisningar) är ett kommenterande komplement till rasstandarden för respektive ras. Målsättningen är att öka domarens och för vår del boxeruppfödare/ägares medvetenhet om boxerns exteriöra överdrifter och sundhet. Man ser både till den enskilda hunden och till utvecklingen av rasen som helhet.

Domare på utställning lämnar en rapport av observationer på det som lyfts i SRD. Rapporterna delges också rasklubben som information och för att möjliggöra samsyn mellan domare och rasexperter. Svenska Boxerklubbens slutsatser av domarnas SRD år 2017- 2019:

Vanligt förekommande är övertypiska boxer med runda, oädla huvuden och alltför korta nospartier, vilka påverkar hälsan negativt. Hundens förmåga att andas försämras, vilket påverkar såväl hundens vardag som möjlighet att prestera vid olika funktions- och arbetsprov. Vår slutsats av detta är att utvecklingen av boxern inte givit den positiva utveckling som behövs för att ta bort boxern från SRD-listan. Därmed önskar vi att boxern ska finnas kvar i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar. Vår målsättning måste vara att skapa intresse och förståelse för en exteriör avel som gynnar sund exteriör med god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman som påverkar hälsan negativt.

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Blankett för SRD-rapport (ifylles av domare)

SRD-redovisning 2017

SRD-redovisning 2018

SRD-redovisning 2019

 

 

 

tileTemaSpar  tileTemaSok  tileTemaRapporttraningPatrull

Bonusmaterial

Här hittar du bonusmaterial för Boxerbladet, utvalda artiklar samt skrifter som ges ut av Boxerklubben.
Hela teman och olika artiklar finns också under Avel & Hälsa och Du & Din boxer.

 

Bonusmaterial

Idealprofil MH - Bonusmaterial BB1 2024

Kullstatistik 1966-1974 - Bonusmaterial BB3 2022

Korningsprotokoll 1974 - Bonusmaterial BB1 2022

Brukshundraserna – Bonusmaterial BB1 2021

Bruksstatistik – Bonusmaterial BB1 2021

Micorosoft Teams – Bonusmaterial BB1 2021

 

Artiklar

Boxerrama 1974 – White markings, the cause and the inheritence with special referece to the Boxer av Bruce Cattanach

Årsstatistik 2021

Årsstatistik 2020

Årsstatistik 2019 

Årsstatistik 2018

 

Skrifter

Välkommen valp till Svenska Boxerklubben

 

 

 

logo256

Policy för Svenska Boxerklubbens medlemstidning Boxerbladet

Boxerbladet är Svenska Boxerklubbens medlemstidning och kommer ut med 4 nummer/år. Tidningen är även tillgänglig genom prenumeration.

Målsättning

Boxerbladets målsättning är att vara Sveriges bästa rastidning och att vara den självklara kanalen för alla boxerintresserade i Sverige. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Svenska Boxerklubbens ansikte utåt.

Innehåll

  • Boxerbladet ska förmedla det arbete som sker inom föreningen Svenska Boxerklubben så som avel, hälsa, MH/MT, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar och boxerfullmäktige samt spegla de aktiviteter som sker i lokalområdena. Tidningen ska också verka stärkande för föreningsdemokratin genom att ge plats för information och diskussion om det som är på gång i Boxerklubben och i Boxersverige.
  • Boxerbladet ska främja goda boxerliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram boxerekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
  • Boxerbladet ska förmedla kunskap om boxerrasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
  • Boxerbladet ska ha bredd och vara en tidning för alla boxerägare – både den som har boxer som familjehund och den som tränar och tävlar.

Arbetssätt

Boxerbladet görs av en redaktion bestående av medlemmar i Boxerklubben och där redaktör tillsätts av AS (avdelningsstyrelsen). Boxerklubbens ordförande är ansvarig utgivare.
Redaktören ansvarar för varje nummers sammansättning, utformning och innehåll.
Till externa skribenter ska redaktionen kunna skicka en lathund, “Gör så här”, som anger vilken textmängd som ryms/sida och som beskriver den bildupplösning som är önskvärd m.m.
Foton som skickas till redaktionen ska vara i tillräckligt stor upplösning för att kunna tryckas i 300 dpi.
Bidrag till Boxerbladet, i form av text eller fotografier, är ett bidrag till tidningen och ges inte någon ekonomisk ersättning.
Redaktionen korrekturläser allt material som skickas till tidningen och redigerar vid behov texterna avseende språk och längd. Bearbetad text skickas till skribenten för gemensam slutkorrektur.
Boxerbladet ska arbeta för att hitta samarbetsformer med klubbens webbplats boxerklubben.org.

LO-sidorna

Varje lokalområde ansvarar för LO-sidorna och att materialet i form av text och bilder skickas in till redaktionen före manusstopp.

Redaktionen har rätt att vid behov redigera texterna avseende språk och längd samt att göra ett urval bland insända bilder. LO får gärna själva ange en prioritering bland de bilder som skickas in. Bearbetad text skickas till LO-skribent för gemensam slutkorrektur.
LO annonserar gratis till Boxerspecialer. Formatet för Boxerspecial-annons är en halv sida (liggande 184x114mm alternativt stående 90x232 mm). Domarpresentation bör göras till 1/4 sida (90x114mm).

Annonser

Alla medlemmar samt företag som speglar Boxerklubbens värdegrund erbjuds att annonsera i Boxerbladet enligt de förutsättningar som tas beslut om av AS och som anges i Boxerbladet, på boxerklubben.org och i lathunden “Gör så här”.

 

/ fastställd av avdelningsstyrelsen 2017-04-29