breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.

Presentation från SLU

Vi (Sara Saellström och Henrik Rönnberg) är mycket glada och tacksamma över att få börja arbeta med detta projekt som gjorts möjligt genom den stora donation vi har fått ta del av till Makarna Johanssons minne. Målet är att kunna samla mer fakta om de tumörsjukdomar som är vanliga hos just boxer och kunna förbättra diagnostik, behandling och på lång sikt även förebyggande arbete genom avel. Vi har valt att kalla projektet BOX CANCER för att påminna att vi vill arbeta aktivt för att förebygga cancer hos boxer men även förbättra prognosen och ge bättre möjligheter till tidig upptäckt hos de boxrar som ändå drabbas av cancer. Namnet vill också symbolisera att tillsammans så ska vi ge cancer en tuff match och helst förpassa den ut från ringen, hos boxrar, andra hundar och även människor.

Projektet är tänkt att löpa i tre steg

 • På kort sikt (år) ämnar vi utveckla en bättre analys av TK1 (thymidin kinas 1) som är en tumörmarkör och i kombination med CRP hoppas vi kunna upptäcka allvarlig cancer och följa patientens svar på behandling
 • På medellång sikt (3 år) verkar vi i en grupp som studerar möjlighet att upptäcka tumörer tidigt med liquid biopsies. Detta innebär att man genom ett blodprov kan se om hunden har en tumör, få veta mer om tumörens egenskaper och även vilken typ av behandling den kan vara känslig för.
 • På lång sikt (5 år) arbetar vi med att detektera genetiska skillnader hos boxer som utvecklar tumörer och identifiera genetiska riskfaktorer för att drabbas av cancer. Detta skulle kunna vara en hjälp i ett framtida avelsarbete och val av kombinationer av djur.

Parallellt pågår flera immunterapiprojekt där vi behandlar hundar som drabbats av allvarlig cancer som saknar behandlingsalternativ idag.

Provtagning - Hur din boxer kan bidra

Projektet Box Cancer behöver er hjälp med att samla in:

 • Blodprover på boxrar med ALLA typer av tumörer, inför operation eller när de upptäcks.
 • Vävnadsprover på tumörer i samband med att de opereras eller när man låter hunden somna in.
 • Blodprover från friska hundar – gärna äldre (>8 år).
 • Prover från alla boxrar är dock intressanta, en ung boxer som man samlar prover från kan i framtiden bli en frisk äldre ”kontroll” hund eller ha utvecklat någon form av tumör.
 • Med bra kontaktuppgifter kan vi kontinuerligt uppdatera status på de hundar som donerat blod. Alla insamlade hundar gör skillnad!

Ladda ner instruktioner för provtagning

Ladda ner medgivaravtal

Om veterinär önskar ersättning (max 300kr ersätts) för provtagning finns instruktion på hunddna.slu.se och specifikt på sidan:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/info-o-anvisn-170605.pdf

Föreläsningar

Planen är att vi, förutom information som vi presenterar här och i Boxerbladet även ska hålla en utbildnings- och informationsträff en gång per halvår där vi föreläser om cancer hos hund i allmänhet och hos boxer i synnerhet samt även berättar lite om hur projeket fortskrider. Förhoppningsvis kan vi också ta upp ämnen på initiativ och önskemål från er i klubben. Den första träffen som förstås blir nätbaserad planeras att hållas under höst/vinter 2021. Mer information om träffen kommer att annonseras på hemsida och i Boxerbladet när tid och datum bestämts.

Vi önskar er alla en skön vår tillsammans med era hundar!

Sara Saellström
Resident i onkologi (genomgår europeisk specialistutbildning i onkologi)
sara.saellstrom@slu.se

Henrik Rönnberg
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
henrik.ronnberg@slu.se

SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet
april 2021

sluLogoWebb 

 

 

tillDigSomSkaKopaValp

Råd till valpköpare

Alla hundraser har sin charm - men Svenska Boxerklubben gullar naturligtvis extra med boxern – en spjuver, en atlet och en charmknutte av rang. En ängel i en gangsters skepnad säger somliga, världens bästa kompis, kärvänliga, kramgoa - men också en hund som gillar att jobba med en energi utan begränsning. Många anser att boxern är en av världens bästa räddningshundar - de ger aldrig upp.

Före valpköpet

Tänk på att du måste kunna ta väl hand om din vän under lång tid framöver. Det är inte lite en boxer fordrar i form av tid och intresse. Boxern är en brukshund och kräver som sådan inte bara mycket och regelbunden motion, utan även mental stimulans. Boxerns storlek och livliga temperament gör att det ofta fordras en tydlig och konsekvent uppfostran, grundad på vänlighet. Den tycker om att arbeta, varför den också bör få den möjligheten. En hund är dessutom ett flockdjur och ska inte lämnas ensam. Enligt svensk lag får man inte lämna hunden utan tillsyn för länge och har du en valp under 4 månader får den inte lämnas ensam mer än korta stunder.
SKK Ensam hemma

Rasstandard

För varje, av SKK registrerad och erkänd hundras finns en rasstandard som i detalj beskriver rasens ideal, så väl exteriört som mentalt.
Boxerns ursprung är Tyskland, du kan läsa mer om under boxerns historia och ursprung och rasstandard under exteriör

Val av valp och uppfödare

Kontakta helst flera uppfödare. Bli inte förvånad eller irriterad om du utsätts för en rad ingående frågor. En seriös uppfödare vill hålla fortsatt kontakt med sina valpköpare. Dels för att få följa valpens utveckling, vilket har betydelse för det fortsatta avelsarbetet, dels för att bistå med råd och hjälp så att du och din valp får de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans. Det är av avgörande betydelse att din valp startat sitt liv i en bra miljö. Uppfödaren har ett stort ansvar vad gäller valpens utveckling, såväl när det gäller arv som miljö.
När man väljer valp väljer man till stor del föräldradjur. Avelsmaterialet ska vara väl dokumenterat och testat med officiella meriter. Likaså ska uppfödaren kunna svara uppriktigt på frågor om vilka sjukdomar och defekter som förekommer inom släkten. Ta därför reda på så mycket som möjligt om mor och farföräldrarna, liksom om föräldradjurens kullsyskon och tidigare avkommor efter hanen eller tiken.

Mentalitet

Mentalitet hos boxer är av allra största vikt. En hund som inte har en stabil mentalitet kan få utstå mycket lidande och inte minst, orsaka sin ägare många problem. En hunds mentalitet påverkas genom arv och uppväxtmiljö. Först uppfödarens och därefter den miljö du som ägare ger den. Man förstår då hur viktigt det är att innan köp av valp, förvissa sig om föräldradjurens bakgrund och valpens första miljö.

De officiella tester som används för att bedöma mentaliteten hos boxer är:

 • Känd mental status vid genomfört MH.
 • Mentaltestdelen vid Korning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns mentalitet.

Sjukdomar

Boxer, liksom andra raser, är emellanåt utsatt för sjukdomar och skador. Det finns ingen garanti för att två friska föräldrar får genomgående friska avkommor. Men för att minska risken för sjukdom, bör all avel bedrivas med friska djur, såväl mentalt som fysiskt.

Läs gärna mer om detta under Hälsoprogram.

Exteriör

Det som bl.a. ger rasen boxer dess särprägel är utseendet, exteriören. Betydelsen av en god exteriör inom en ras kanske kan tyckas mindre viktig. Men det handlar inte enbart om skönhet, det handlar också om rasens funktionalitet och det ändamål vilket rasen avlats fram för.
Som brukshund måste en boxer vara sunt anatomiskt byggd för att tåla de påfrestningar den utsätts för

Det som används för att bedöma boxers exteriör är:

 • Exteriörbeskrivning
 • Utställning

Vid en utställning jämförs hunden först med rasstandardens exteriöra krav, utan hänsyn till andra deltagande hundar och får sig tilldelat ett kvalitetspris. Kvalitetsbedömning innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav. Lämpligt är att din valps föräldrar har en kvalitetsbedömning vid officiell utställning.

Läs gärna mer om detta under Boxerns exteriör och Utställning

Köpet

När du väl gjort ditt val och bestämt dig för en boxervalp, så tänk på att valpen kan hämtas först vid 8 veckors ålder. Tidigare är den inte mogen att lämna mor och syskon. Det kan ge valpen men för livet att alltför tidigt berövas den trygghet och uppfostran som tiken och kullsyskonen erbjuder.

När valpen är färdig att levereras och du ska hämta den, ska:

 • SKK:s köpeavtal upprättas, läs noga igenom innan du skriver under
 • Registreringsbevis från SKK (stamtavla) ska du få från uppfödaren
 • Valpbesiktningsintyg, ej äldre än sju dagar, erhålles från uppfödaren
 • Om valpen är vaccinerad ska du få ett vaccinationsintyg och uppfödaren bör också kunna ge dig ett schema för vaccinationer och avmaskning.
 • Valpen bör dessutom vara avmaskad.
 • Valpen ska vara id-märkt med chip eller tatuering och av uppfödaren ska du få en ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda.
 • Skötselanvisningar, matlista m.m. ska kunna erhållas från uppfödaren

Övrigt

När valpen är runt sju veckor gammal, alltså strax innan valpen hämtas, ser många uppfödare till att valpen grundvaccineras mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit). Det är inte tre sprutor utan en enda, en så kallad trippelvaccination. På det köpeavtal du får framgår det om valpen är vaccinerad eller inte. 
Om inte uppfödaren ombesörjt försäkring av valpen, så teckna omgående en sjuk- och livförsäkring för din boxer. Kostnaderna för veterinärvård är ofta mycket höga, varför en försäkring är trygg att ha.

SKK:s vanliga juridiska frågor och svar.

Till sist:

Svenska Boxerklubben ber att få önska dig och din boxer Lycka till! 

Mentalitet som avelsverktyg

mh

Eftersom hundar i stor utsträckning nedärver beteenden och egenskaper har uppfödare med hjälp av mentalbeskrivning/MH stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma. Det viktigt för uppfödare att få hela kullar MH-beskrivna för att kunna se om de har lyckats få fram den mentalitet som är önskvärd för rasen (enligt RAS). Med hjälp av MH kan man också föra statistik över avkommor till ett föräldradjur/föräldrapar. Och det är också till stor hjälp för framtida boxerägare i sitt val av valp, att veta hur föräldrarna är mentalt.

För att få boxervalpar registrerade hos Svenska kennelklubben krävs bl.a. att båda föräldradjuren har känd mental status, mentalbeskrivna. Det ska ske innan parning.

Förutom mentalbeskrivningen finns möjlighet att mentaltesta MT/kora avkommor. Här bedöms hundens mentalitet med hjälp av olika testsituationer. Om hunden blir godkänd i mentaltestet samt även i exteriördelen, en noggrann genomgång av hundens exteriör av exteriörbeskrivare enligt fastställt protokoll, erhåller hunden titeln ”korad”.

Mentalbeskrivning av valpar MV

Det finns också en mentalbeskrivning av valpar, MV. Syftet med mentalbeskrivning valp är att på sikt få ett material/underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till MH och MT. Valpbeskrivningen är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på valpens framtida träning.

Se även www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-valp-mv

Mentalbeskrivning hund MH

Mentalbeskrivning ger ägare och uppfödare en beskrivning av hur en hund reagerar på diverse retningar. Under ca 40 minuter går ägaren och hunden genom en bana med olika stationer. Under banan exponeras hunden för ett antal olika testsituationer. Allt iakttas av en mentalbeskrivare som i ett protokoll noterar hur hunden reagerar. I protokollet antecknas vad hunden gör på en intensitetsskala, d.v.s. om den inte gör något alls kommer krysset i ruta ett och om den reagerar snabbt/mycket hamnar det i ruta fem.

Det är en ren beskrivning av vad hunden gör under banans gång och inget är fel eller rätt. Hunden blir vare sig godkänd eller underkänd. Resultatet kan användas som information i avelsarbetet, för ägaren som förhoppningsvis lär känna sin hund bättre och för etologiforskare. MH krävs för att få tävla i bruksgrenarna och även på föräldradjur för att få registrera valpar hos Svenska Kennelklubben.

Varje hund får efter ett MH ett så kallat spindeldiagram, förutom det protokoll som ägaren får, i diagrammet kan man se individens reaktioner jämfört med den genomsnittliga boxern.

spindeldiagramBoxer

Protokoll liksom diagram för varje individ finns på SKK Avelsdata

Se även www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh

Mentaltest hund MT 

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972. För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Se även www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltest-2007

Boxer för omplacering

Detta är en tjänst för boxer i behov av nytt hem. Har du en hund som behöver nytt hem?

Minimiålder för boxer till omplacering är 6 månader. Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Observera att hundar som anmälts till omplacering (ej foderplacering) inte nödvändigtvis uppfyller valphänvisningskraven. Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter.

Vid eventuella frågor kontakta Ulrika Edgren

Annonserna under Omplacering ligger kvar en månad om inte förlängning eller borttagning anmäles!

Glöm inte att meddela när anmäld hund har fått ett nytt hem!

Anmäl hund för omplacering via detta formulär. 

kopaValp

Köpa Valp och Omplacering

Söker du en boxervalp eller boxer för omplacering? Då är vi glada att du kommit till Boxerklubben. Här får du både bra information om rasen och kan hitta valpar på sidan för födda och planerade kullar och omplaceringar genom vår omplaceringstjänst.

Att föda upp valpar med fokus på hälsa och sundhet ställer många krav på uppfödaren. Boxerklubben har som rasklubb det delegerade avelsansvaret för rasen och har utarbetade avelsrekommendationer. De innehåller dels de krav som finns genom SKKs hälsoprogram och dels de rekommendationer som är utarbetade av Svenska Boxerklubben. Dessa rekommendationer överensstämmer ofta med det avelsarbete som sker i andra europeiska rasklubbar

Det kan vara svårt att hitta en boxervalp, då antalet registreringar är långt färre än efterfrågan. Ofta kan hela kullen vara bokad långt i förväg. Vi kan då rekommendera att du tar kontakt med flera uppfödare med hjälp av vårt uppfödarregister. Det är också en mycket bra metod att besöka våra boxerspecialer dit uppfödare kommer för att ställa ut för att få en första kontakt.

Läs mer...