breezeSitter2Projekt Box Cancer

För några år sen fick Östra Lokalområdet (ÖLO) ett arv på närmare 1.5 miljoner kronor av makarna Karl-Erik och Yvonne Johansson. Testamentet saknade konkreta anvisningar eller önskemål om hur pengarna skulle användas och ÖLO tillsatte två arbetsgrupper för att behandla frågan. På årsmötet 2020 beslutades att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet, SLU för diskussioner om hur en donation på bästa sätt skulle kunna bidra till förbättrad hälsa hos boxerrasen.

Tumörsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för boxer och ansågs därför vara ett prioriterat område. Tillsammans med företrädare för SLU diskuterades hur en donation skulle komma boxerrasen till störst nytta. Slutligen hamnade valet på några av de vanligaste tumörsjukdomarna hos boxer (mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom) med sikte på förbättrad individuell boxerdiagnostik/-behandling.

Presentation från SLU

Vi (Sara Saellström och Henrik Rönnberg) är mycket glada och tacksamma över att få börja arbeta med detta projekt som gjorts möjligt genom den stora donation vi har fått ta del av till Makarna Johanssons minne. Målet är att kunna samla mer fakta om de tumörsjukdomar som är vanliga hos just boxer och kunna förbättra diagnostik, behandling och på lång sikt även förebyggande arbete genom avel. Vi har valt att kalla projektet BOX CANCER för att påminna att vi vill arbeta aktivt för att förebygga cancer hos boxer men även förbättra prognosen och ge bättre möjligheter till tidig upptäckt hos de boxrar som ändå drabbas av cancer. Namnet vill också symbolisera att tillsammans så ska vi ge cancer en tuff match och helst förpassa den ut från ringen, hos boxrar, andra hundar och även människor.

Projektet är tänkt att löpa i tre steg

  • På kort sikt (år) ämnar vi utveckla en bättre analys av TK1 (thymidin kinas 1) som är en tumörmarkör och i kombination med CRP hoppas vi kunna upptäcka allvarlig cancer och följa patientens svar på behandling
  • På medellång sikt (3 år) verkar vi i en grupp som studerar möjlighet att upptäcka tumörer tidigt med liquid biopsies. Detta innebär att man genom ett blodprov kan se om hunden har en tumör, få veta mer om tumörens egenskaper och även vilken typ av behandling den kan vara känslig för.
  • På lång sikt (5 år) arbetar vi med att detektera genetiska skillnader hos boxer som utvecklar tumörer och identifiera genetiska riskfaktorer för att drabbas av cancer. Detta skulle kunna vara en hjälp i ett framtida avelsarbete och val av kombinationer av djur.

Parallellt pågår flera immunterapiprojekt där vi behandlar hundar som drabbats av allvarlig cancer som saknar behandlingsalternativ idag.

Din boxer kan bidra

Projektet Box Cancer behöver nu blodprover vid alla typer av tumörer på boxer. Vi kommer också kunna ta emot vävnadsprover på tumörer från vissa kliniker. Projektet önskar även blodprover från friska, gärna äldre hundar (8 år).

Detaljerade instruktioner om provtagning och hur man går tillväga om man vill låt sin hund delta i projektet kommer inom kort att publiceras här. Fram till dess att information om provinsamlingen ligger uppe så kan ni kontakta oss på mailadresserna nedan om ni vill lämna in prover eller har frågor om projektet:

Sara Saellström
Resident i onkologi (genomgår europeisk specialistutbildning i onkologi)
sara.saellstrom@slu.se

Henrik Rönnberg
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
henrik.ronnberg@slu.se

Föreläsningar

Planen är att vi, förutom information som vi presenterar här och i Boxerbladet även ska hålla en utbildnings- och informationsträff en gång per halvår där vi föreläser om cancer hos hund i allmänhet och hos boxer i synnerhet samt även berättar lite om hur projeket fortskrider. Förhoppningsvis kan vi också ta upp ämnen på initiativ och önskemål från er i klubben. Den första träffen som förstås blir nätbaserad planeras att hållas under vår/sommar 2021. Mer information om träffen kommer att annonseras på hemsida och i Boxerbladet när tid och datum bestämts.

Vi önskar er alla en skön vår tillsammans med era hundar!

Sara Saellström och Henrik Rönnberg

SLU
Sveriges Lantbruksuniversitet
april 2021

sluLogoWebb