Skriv ut

Mentalbeskrivning - Vilken information får vi?

av Anna Persson

Bild1Tanken på ett mentaltest för hund uppkom redan på 40-talet vid Försvarets Hundskola i Sollefteå, där det fanns ett behov av att kunna avgöra vilka hundar som var bäst lämpade för olika arbetsuppgifter. Testet var utformat som ett funktionsprov där man testade om hunden passade till en viss arbetsuppgift. Så småningom väcktes tanken på en mentalbeskrivning som inte svarade mot en i förväg planerad användning av hunden och inte heller bedömde hunden i termer av "godkänd" eller "ej godkänd". Det handlade istället om att förutsättningslöst mäta och beskriva hundens reaktioner i olika sammanhang. Denna testform bedrevs inledningsvis i Hundskolans regi, men övergick sedan till SBK och blev Mentalbeskrivning Unghund (MUH). År 1989 blev MUH officiellt prov inom SBK.

På 1990-talet diskuterades huruvida det var möjligt att använda resultaten från mentaltester i avelsarbetet för att förbättra raser enligt uppställda mål. 1997 ersattes MUH av Mentalbeskrivning Hund (MH) med den kompletterande målsättningen att undersöka den ärftliga variationen i skilda moment samt att göra en värdering av möjligheten att använda denna mentalbeskrivning som ett underlag i avelsarbetet för att förändra och förbättra mentala egenskaper hos hund.

Vid varje MH samlar arrangören in information om de deltagande hundarna med hjälp av ett standardiserat formulär samt utbildade funktionärer och beskrivare, vilket är en förutsättning för att en korrekt utvärdering av materialet ska kunna ske. MH har visat sig vara ett mycket bra redskap och testresultaten kan - om de används på rätt sätt - komma till direkt användning för såväl hundägare, uppfödare och rasens utveckling.

Vetenskaplig status

Genom att beskriva och tolka hundens beteende i olika situationer närmar vi oss det som man numera inte tvekar att benämna som hundens personlighet (tidigare talade man hellre om "temperament") och som speglar varje individs karaktäristiska beteenden. I ett avhandlingsarbete vid Stockholms universitet har Kenth Svartberg med utgångspunkt från MH studerat vad testresultaten säger om hundens personlighet. Resultaten från denna forskning visar bland annat att MH som standardiserat beteendetest är användbart för att mäta olika aspekter i en hunds personlighet samt att testet är användbart i avelsarbetet eftersom forskningen visar på måttlig till hög arvbarhet för de olika personlighetsdimensionerna. MH visar sig även kunna ge information för att exempelvis förutsäga framtida beteenden samt utforma behovsanpassad träning för den individuella hunden. (Den som vill läsa mer om ovanstående hänvisas till Svartberg, K. 2003. Doktorsavhandling, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.)

Att hundens mentala egenskaper och SBKs mentalbeskrivning har lyfts in i ett vetenskapligt sammanhang betyder oerhört mycket för användningen av och framtiden för mentalbeskrivningen. Verksamheten behöver nu inte längre drabbas av oförstående kommentarer om att testerna inte säger något generellt om individen utan endast visar ett beteende specifikt i plats och tid. Nu vet vi att testerna faktiskt visar hundens karaktäristiska beteenden och att egenskaperna bakom dessa beteenden dessutom är ärftliga. Det råder därmed ingen tvekan om att SBKs mentalbeskrivning av hund är ett mycket kompetent test som ger oss stora möjligheter att öka kunskapen om vår bästa vän, hunden.

Bild2

Boxerns mentalitet

Boxer är en av de rasklubbar som med stort intresse tagit sig an MH och testverktyget är idag en mycket viktigt del av Svenska Boxerklubbens verksamhet. Varje år hjälps lokalområden, uppfödare och frivilliga funktionärer åt att arrangera MH för att tillgodose det stora behovet av testtillfällen. År 2005 arrangerades 35 MH av Svenska Boxerklubben och 243 boxer deltog i MH.

När vi talar om vår boxer som en mentalt mycket bra ras så måste vi komma ihåg att det inte finns några värderingar i MH, utan att det är vi själva som uttalar dessa. Varje rasklubb bestämmer själv vad de tycker är en önskvärd reaktion på de olika momenten. Men visst är det många som anser att en hund med boxerns egenskaper är en stabil och bra hund. Faktum är att flera bruksraser har lagt upp en idealprofil som i mångt och mycket liknar den profil som redan är ett faktum hos dagens boxer.

Att mentalbeskrivning (MH) som testform numera har vetenskaplig status, att beskrivningarna ger faktisk information om individens personlighet samt att de är arvbara, innebär banbrytande kunskap och med kunskap följer ansvar. Det är nu hög tid att se till att informationen från MH på allvar tas till vara i avelsarbetet.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.